O CZASOPIŚMIE/ ABOUT JOURNAL

Wydawca/ Publisher

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego

Adres Redakcji / Editor’s Address

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

 

ISSN: 0208-4589

ISSN (online): 2543-7313

Czasopismo wpisane do rejestru dzienników i czasopism pod numerem  PR20641

 

Liczba zeszytów rocznie: 4
Liczba punktów na liście MNiSW (2019): 20

Od 2018 roku czasopismo ukazuje się tylko w wersji online.

Status: Open access

Licencja Creative Common:
Uznanie Autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC-BY-NC-ND 4.0)
Creative Commons License:
Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND 4.0)

Indeksowanie:

− Index Copernicus International (CV 2019 = 100,48)

− Elsevier-SCOPUS

− AGRO

− Bibliografia Geografii Polskiej

− OCLC WorldCat

− Google Scholar

− CEEOL

 

Prace i Studia Geograficzne są recenzowanym czasopismem wydawanym przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1964-1977 ukazywało się jako Prace i Studia Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły naukowe o charakterze teoretycznym, empirycznym, metodycznym lub przeglądowym z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej oraz nauk pokrewnych, jak: ochrona środowiska, paleogeografia, gospodarka przestrzenna etc. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora artykułu, przy zachowaniu zasady podwójnej anonimowości (ang. double-blind review process).

 

Studies in Geography is a peer-reviewed academic journal published by the Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw. In years 1964-1977 the journal was known as the Studies in Geography of the Department of Geography of Warsaw UniversityStudies in Geography publishes the articles in the field of  physical  and socio-economic geography as well as those from interrelated sciences, such as environmental protection, spatial management and palaeogeography. The journal publishes original research papers –  theoretical, empirical, methodical and review-articles.