Procedura uzyskania doktoratu

Podstawa prawna

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.

” 1. Rozprawa doktorska,(…) powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów  opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
4. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
(…)
6. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.”

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego składa w sekretariacie WGSR (najpóźniej na 10 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału)  następujące dokumenty:

 1.  Podanie doktoranta o wszczęcie przewodu zawierające: tytuł i cele rozprawy, podanie obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, imię i nazwisko proponowanego promotora, dyscyplinę dodatkową wzór podania.
 2. Oryginał lub poświadczona przez jednostkę przeprowadzającą przewód doktorski kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. W myśl nowych przepisów stopień doktora może uzyskać osoba, bez tytułu magistra, jeśli uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera i zdobyła tzw. „Diamentowy Grant” w ramach programu ustanowionego przez ministra.
 3. Wykaz prac naukowych wraz z dokumentacją ich prezentacji, w tym: minimum jedna publikacja naukowa wydana lub przyjęta do druku w formie książkowej lub co najmniej jedna publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, informacja o działalności popularyzującej naukę.
 4.  Życiorys naukowy.
 5.  Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (dwustronny druk).
 6.  Opinia samodzielnego pracownika naukowego (opiekun naukowy – przyszły promotor), wraz ze zgodą na przyjęcie funkcji promotora.
 7. Oświadczenie o brzmieniu przepisów, zgodnie z którymi ma być przeprowadzony przewód doktorski (Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późn. zm. Dz.U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), w brzmieniu przepisów obowiązujących od dnia 01.10.2011 r.
 8. Protokoły egzaminów.
 9. (opcja) Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego – dotyczy tylko kandydata, który ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie.
 10. (opcja) Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy – dotyczy tylko kandydata spoza UW.
 11. (opcja Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego);
 12. (opcja)  Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.
 13.  Autoreferat –  najpóźniej na 10 dni przed terminem obrony należy przesłać wersję elektroniczną na adres sekretarza odpowiedniej Komisji i dostarczyć wersje papierowe (10-12 egz.):

Złożenie rozprawy doktorskiej.

Autor (Doktorant):

1. Przedkłada promotorowi gotową rozprawę doktorską.

Promotor:

1. Przekazuje Dziekanowi WGSR informację (opinię) o przyjęciu rozprawy doktorskiej.
2. Przekazuje przewodniczącemu odpowiedniej Komisji doktorskiej informację o przyjęciu rozprawy w celu ustalenia terminu posiedzenia, na którym zostaną zaproponowani  recenzenci (14 dni przed posiedzeniem RW, na której mają być zatwierdzeni recenzenci).
Autor (Doktorant):

1.  Wydrukowaną w 4 egzemplarzach rozprawę  przykład pierwszej strony wraz z wersją elektroniczną (format pdf. na płycie CD)  i pisemną opinią promotora o przyjęciu pracy, powinien złożyć w sekretariacie WGSR  (14 dni przed posiedzeniem RW, na której mają być zatwierdzeni recenzenci)

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim
i w języku polskim, dodatkowo należy podać słowa kluczowe oraz tytuł rozprawy w języku polskim i angielskim.

Umieszczenie rozprawy doktorskiej w Archiwum Prac Dyplomowych UW (APD).

Przewody otwarte po 1 października 2013 muszą zostać zamieszczone w Archiwum Prac Dyplomowych UW (zarządzenia nr 43 Rektora UW z dnia 1 października 2013 w sprawie prowadzenie Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich).

KROK 1 i 2. Autor (Doktorant): wpisuje do APD streszczenie (max. 1,5 strony) wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz załącza pracę (format pdf.).
     UWAGA! nazwa pliku z pracą doktorską musi być zapisana: 1900-DR-GF-PESEL.pdf
KROK 3. Promotor: wpisuje do APD opinię o pracy doktorskiej.
KROK 4. Recenzenci: wpisują do APD recenzje.
Osoby spoza WGSR UW przesyłają recenzje na adres: jszczesna@uw.edu.pl
KROK 5. Autor (Doktorant):  na 14 dni przed obroną składa w APD oświadczenie o udzieleniu uczelni licencji na udostępnianie rozprawy w Repozytorium UW.

Instrukcja postępowania:
http://www.buw.
uw.edu.plindex.php?option=com_content&task=view&id=1565

Redakcja Repozytorium UW potwierdza otrzymanie pracy i przesyła zaświadczenie. Kopię Autor składa w sekretariacie WGSR lub przesyła na adres: jszczesna@uw.edu.pl.


Karta SYNABA

Autor po uzyskaniu stopnia doktora wypełnia Kartę SYNABA wg instrukcji zamieszczonej na stronie Nauka Polska http://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=e61g9p , a wydruk KARTY dostarcza do sekretariatu WGSR lub przesyła mailowo. Na jej podstawie zostaną uaktualnione osiągnięcia naukowe w BAZIE NAUKI POLSKIEJ.

DYPLOM

Dyplom doktora odbiera się bezpośrednio w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego – Pałac Kazimierzowski na podstawie dowodu opłaty.

Dyplom doktorski wraz z odpisem wynosi – 100 zł

Odpis dyplomu w języku angielskim – 40 zł

Opłatę należy dokonać na konto: 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173opłata za dyplom doktorski