Studia z przeniesienia

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW prowadzi w rekrutację kandydatów na studia z przeniesienia na rok akademicki 2018/2019, na obu stopniach (licencjat i studia magisterskie), na dwa kierunki: Geografia i Gospodarka przestrzenna, zarówno w trybie studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych).

Na studia w trybie przeniesienia nie obowiązują zapisy w systemie IRK.

O przyjęcie w trybie przeniesienia na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW mogą ubiegać się studenci innych uczelni niż Uniwersytet Warszawski, kierunków geografia, gospodarka przestrzenna lub kierunków pokrewnych, mający zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na uczelni, na której dotychczas studiowali.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WGSR UW (może być drogą mailową):

  • podania o przyjęcie na studia;
  • informacji o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (poświadczonej przez jednostkę, na której kandydat studiuje);
  • wydruk programu studiów kandydata z podaną liczbą ECTS przypisaną do poszczególnych przedmiotów (poświadczony przez jednostkę, na której kandydat studiuje, np. Karta przebiegu studiów).

Po sprawdzeniu wykazu różnic programowych Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna decyduje o umieszczeniu kandydata na liście rankingowej. Kandydaci mający zbyt duże różnice programowe, uniemożliwiające ich uzupełnienie w trakcie trwania studiów, nie będą umieszczani na liście rankingowej.

O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa zestawiona na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów).

Osoby przyjęte na studia w trybie przeniesienia są zobowiązane w trakcie pozostałego toku studiów (zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Prodziekanem ds. studenckich) do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych.

Kandydaci na studia I stopnia powinni do 20.07.2018, a kandydaci na studia II stopnia do 16.09.2018 muszą przesłać drogą mailową kartę przebiegu studiów (może być skan), w celu wyznaczenia różnic programowych.
Kartę przebiegu studiów należy przesłać na adres: rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl. Pocztą zwrotną kandydaci otrzymają wykaz różnic programowych wraz z informacją, kiedy i gdzie należy złożyć dokumenty.

Limit miejsc: po 2 miejsca na każdym kierunku i rodzaju studiów.

Dodatkowe informacje

  1. Studia niestacjonarne (zaoczne) zostaną uruchomione, jeśli liczba wszystkich osób, które zostaną zakwalifikowane i złożą dokumenty (potwierdzając tym chęć podjęcia nauki) przekroczy 35 osób.
  2. Studia niestacjonarne są płatne – tabela opłat za studia.
  3. Programy studiów można znaleźć na stronach: