MIEJSCE I PRZESTRZEŃ. EDUKACJA GEOGRAFICZNA W UJĘCIU HUMANISTYCZNYM

Konferencja naukowa

MIEJSCE I PRZESTRZEŃ

EDUKACJA GEOGRAFICZNA W UJĘCIU HUMANISTYCZNYM

Warszawa, 19 – 20 października 2018 r.

 

ORGANIZATORZY

Organizatorzy konferencji

 • Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

 Komitet Naukowy

 • prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik
 • dr hab. Joanna Angiel (UW)
 • dr hab. Przemysław Charzyński (UMK)
 • prof. UG dr hab. Maria Groenwald
 • dr hab. Adam Hibszer (UŚ)
 • prof. UP dr hab. Wiktor Osuch
 • prof. UP dr hab. Danuta Piróg
 • prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska
 • prof. dr hab. Florian Plit (UJK)
 • prof. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski
 • prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Joanna Angiel (przewodnicząca)
 • dr Bożena Kicińska
 • dr Alina Awramiuk-Godun
 • mgr Dorota Jasińska

O KONFERENCJI

Konferencja jest dorocznym spotkaniem dydaktyków geografii, nauczycieli tego przedmiotu szkolnego, autorów i wydawców  podręczników, rzeczoznawców MEN z zakresu geografii, a także pracowników wyższych uczelni zainteresowanych kształceniem geograficznym. Poprzednie konferencje KEG PTG odbyły się w Krakowie (2009 r.), Toruniu (2011 r.), Gdańsku (2012 r.), Łodzi (2013 r.), Sosnowcu (2014 r. i 2017 r.), Poznaniu (2015 r.) i w Lublinie (2016 r.).

Tegoroczna konferencja odbędzie się w Warszawie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Cele konferencji  

 •  przybliżenie  istoty ujęć humanistycznych w geografii, poznanie języka humanistycznego, jego specyfiki oraz możliwości (i potrzeby) stosowania w edukacji geograficznej,

– przybliżenie pojęć: miejsce, przestrzeń, tożsamość miejsca, tożsamość człowieka, tożsamość krajobrazu,

– różnice między wyjaśnianiem i rozumieniem,

– rozpoznanie wartości i potrzeby ujęć humanistycznych a) w praktyce szkolnej b) w badaniach  z  zakresu szkolnej edukacji geograficznej,

 • zaprezentowanie wyników badań dotyczących:

– różnorodnych wartości miejsc i krajobrazów oraz różnego – indywidualnego ich postrzegania,   doświadczania, interpretowania, odczuwania, przedstawiania (w nawiązaniu do edukacji geograficznej),

  – tożsamości człowieka i miejsc jego życia, tożsamości tworzonych przez niego krajobrazów kulturowych oraz możliwości i potrzeby ich ochrony,

 • przedstawienie celów, możliwości i potrzeb “czytania” miejsc życia i rodzimych krajobrazów jako interpretacji związków człowieka z nimi oraz dostrzegania ich wartości

Tematyka konferencji

 • Istota i obecność ujęć humanistycznych w geografii jako nauce i edukacji geograficznej
 • Miejsce, przestrzeń, krajobraz w rozumieniu geografii humanistycznej

– istota miejsca – wartość miejsca,  jego doświadczanie i świadomość

– pojmowanie  przestrzeni w ujęciu pozytywistycznym i humanistycznym

– krajobraz w ujęciu humanistycznym

 • Wartości edukacji geograficznej w ujęciu humanistycznym i jej perspektywy 

– potrzeba i znaczenie ujęć humanistycznych w edukacji geograficznej

– możliwości i perspektywy ujęć humanistycznych

– problemy (trudności) stosowania ujęć humanistycznych w kształceniu geograficznym

 • Od wiedzy i świadomości miejsca do edukacji  na rzecz odkrywania jego tożsamości

– wiedza o miejscu – jego doświadczanie i świadomość

– tożsamość miejsca – tożsamość krajobrazu – tożsamość człowieka

– genius loci – fenomen miejsca

– miejsca topofilne i topofobiczne

 • Wychowanie  i kształcenie ku “czytaniu” i tworzeniu miejsc i krajobrazów

 – “czytanie” miejsca / krajobrazu – jego geograficzna interpretacja w ujęciu humanistycznym

 – “czytanie” i doświadczanie miejsca/krajobrazu w edukacji geograficznej

 –  tworzenie miejsc i krajobrazów przez człowieka

 • Kultura jako kategoria  kluczowa w edukacji  geograficznej w ujęciu humanistycznym

 – rola kultury w tworzeniu oraz „czytaniu” miejsc i krajobrazów

 – region geograficzny  jako opowieść o stylach życia

 – edukacja regionalna  – treści i formy “opowieści geograficznych” – narracji o ludziach, miejscach,
i związkach między nimi

 • Problemy metodologiczne geografii humanistycznej

– narracja jako sposób konstruowania obrazu i opisu miejsc, krajobrazów, świata

– metody badań w geografii i edukacji geograficznej w ujęciu humanistycznym

– związki ujęć humanistycznych w geografii z innymi ujęciami (m.in. ujęciem pozytywistycznym, behawioralnym, geografią percepcji)

UWAGI:

a) nie wyklucza się poruszenia podczas konferencji innych zagadnień z dydaktyki geografii, które wiążą się z głównym tematem obrad.

b) teksty referatów zostaną zrecenzowane i przygotowane do opublikowania w kolejnym tomie Prac Komisji Edukacji Geograficznej PTG.

Poprzez współorganizację tej konferencji Komisja Edukacji Geograficznej PTG podejmuje kolejną próbę tworzenia warunków do wspólnej dyskusji nad edukacją geograficzną oraz  do współpracy między geografami   –   przedstawicielami  różnych środowisk i poziomów kształcenia.

Miejsce konferencji

1) Dzień pierwszy 19.X. 2018 r. (piątek) –  Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, ul Świętojerska 9

2) Dzień drugi  20.X. 2018 r. (sobota) – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Dzień pierwszy 19.X. 2018 r. (piątek), MSCDN

09.00 – 10.00     Rejestracja uczestników  (hol w MSCDN)

10.00 – 10.30     Uroczyste rozpoczęcie konferencji (aula na parterze w MSCDN)

10.30 – 18.00     Sesje wystąpień i referatów. Przewidywana  tematyka:

 • Istota i obecność ujęć humanistycznych w geografii jako nauce i edukacji geograficznej
  • Miejsce, przestrzeń, krajobraz w rozumieniu geografii humanistycznej
  • Wartości edukacji geograficznej w ujęciu humanistycznym i jej perspektywy
  • Od wiedzy i świadomości miejsca do edukacji  na rzecz odkrywania jego tożsamości
  • Wychowanie i kształcenie ku “czytaniu” i tworzeniu miejsc i krajobrazów
  • Kultura jako kategoria  kluczowa w edukacji  geograficznej w ujęciu humanistycznym
  • Problemy metodologiczne geografii humanistycznej

18.15            Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Przerwy kawowe

11.30 – 11.45,   16.15 – 16.30

Przerwa obiadowa

13.30 – 14.15

 

Dzień drugi  20.X. 2018 r. (sobota),  WGSR UW

08.45 – 09.00  Spotkanie w holu WGSR UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30

09.00 – 10.30  Zajęcia terenowe w najbliższej okolicy “Każde miejsce opowiada swoją geografię”

10.30 – 12.00  Podsumowanie zajęć terenowych – wzajemne inspiracje (sala 102 lub 111 na WGSR)

12.00 – 12.30  Przerwa kawowa

12.30 – 14.30  Sesja referatowa

14.30 – 14.45  Dyskusja

14.45 – 15.00  Podsumowanie konferencji

KOSZTY UCZESTNICTWA

 • Opłata konferencyjna: 350 zł (obejmuje: udział w obradach, przerwach kawowych, poczęstunku obiadowym, oraz publikację artykułu w dziewiątym tomie Prac Komisji Edukacji Geograficznej PTG)
 • Opłata: 200 zł (obejmuje publikację artykułu w dziewiątym tomie Prac Komisji Edukacji Geograficznej, bez udziału w konferencji)
 • Opłata konferencyjna zniżkowa: 100 zł –dla doktorantów i pracowników WGSiR UW (obejmuje udział w konferencji bez publikacji tekstu)

Uwaga: nauczyciele, którzy wezmą udział w konferencji nie wnoszą opłat za uczestnictwo. Jeśli jednak będą chcieli opublikować artykuł w kolejnym tomie Prac KEG PTG – koszt tego przedsięwzięcia wynosi 200 zł.

Uwaga! Sugerujemy nauczycielom, by zwrócili się do dyrekcji szkoły w sprawie pokrycia ewentualnej opłaty za możliwość publikacji artykułu oraz zwrot kosztów delegacji na konferencję; konferencja może być bowiem traktowana jako forma doskonalenia zawodowego.

WAŻNE TERMINY

Prosimy Państwa o:

 • Przesłanie kart zgłoszenia do 20 września 2018 r. (wzór karty jest na stronie internetowej KEG PTG). Wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adresj.angiel@uw.edu.pl z nagłówkiem:  “Konferencja dydaktyczna KEG PTG – 2018”
 • Przesłanie opłaty konferencyjnej: do 10 października 2018 r. na konto Oddziału Katowickiego PTG: PKO BP O/Katowice 67 1020 2313 0000 3102 0139 1168 z dopiskiem „Konferencja KEG”
 • Przesłanie tekstu artykułu do tomu KEG: do 31.12.2018 r.

Uwaga! W przypadku uczestników nauczycieli, którzy zechcą wziąć udział w konferencji (bez referatu i publikacji) – rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową MSCDN,  Wydział w Warszawie http://warszawa.mscdn.pl/oferta-biezaca (dział: Edukacja matematyczno-przyrodnicza)

PROPOZYCJA MIEJSC NOCLEGOWYCH

 • Apartament Varsovie przy ul. Kopernika (4-5 minut drogi od WGSR UW). Rezerwacja z booking com (tzn. przez e-Sky). To jest mieszkanie – kawalerka – sypialnia, z kuchnią i łazienką. Bez śniadania. Całość 168 zł.
 • Syrenka Schronisko Młodzieżowe PTSM ul. Karolkowa 53a (Wola) Pokoje 1,2,3 osobowe w cenie od 35 do 60 zł bez śniadania 
 • Pokoje gościnne IGiPZ PAN,PAN Warszawa. ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, tel. 22 697-88-41. Cena 86,00 zł za  miejsce w pokoju 2-osobowym – bez śniadania

Uwaga!!!  Uczestnicy konferencji proszeni są o dokonywanie rezerwacji noclegów we własnym zakresie.

KOMUNIKATY

Komunikat 2 – pobierz plik pdf