Uniwersytet Młodego Odkrywcy

 

Tytuł projektu: “Mazowsze przez pryzmat lokalnych ojczyzn – edukacja młodzieży w zakresie oceny zasobów i walorów środowiska geograficznego i działań służących zrównoważonemu rozwojowi w lokalnej i regionalnej skali przestrzennej

Projekt został zakwalifikowany do finansowania w konkursie Uniwersytet Młodego Odkrywcy ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Kierownikiem projektu jest dr Bożena Kicińska.

Ogólne założenia projektu

Projekt obejmuje organizację terenowych i kameralnych zajęć dydaktycznych poświęconych środowisku geograficznemu wybranych regionów, przeznaczonych dla uczniów szkół zlokalizowanych  w województwie mazowieckim. Organizatorem zajęć jest kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia będą realizowane w latach 2018-2019 i są kierowane do uczniów w wieku do 16 roku życia, zamieszkujących zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich.

Zajęcia będą się odbywały w regionach, w których będą zlokalizowane szkoły, zakwalifikowane do udziału w projekcie. Wybór szkół nastąpi w drodze oceny punktowej, dokonanej dla wszystkich szkół, z których uczniowie zostaną zgłoszeni do projektu. Współpraca zostanie nawiązana z co najmniej sześcioma szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi.

Idea projektu jest wynikiem współpracy Wydziału Geografii i studiów Regionalnych UW z licznymi szkołami województwa mazowieckiego i jest odpowiedzią na często sygnalizowaną przez nauczycieli potrzebę działań dydaktycznych środowiska akademickiego dla młodzieży szkolnej.

Dzięki działaniom podjętym w projekcie, rozszerzone zostaną wiedza i umiejętności uczniów, a także podniesione zostaną ich kompetencje społeczne.

Odbiorcy projektu

Projekt jest kierowany do uczniów najstarszych klas (VI-VIII) szkół podstawowych oraz młodszych klas (I-II) ogólnokształcących szkół ponadpodstawowych (w wieku do 16 lat)  z województwa mazowieckiego – zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich.

W projekcie udział mogą wziąć całe klasy lub  grupy uczniów wyłonione przez nauczycieli w ramach wewnętrznego naboru przeprowadzonego w szkole.

Łącznie w projekcie weźmie udział co najmniej 210 uczniów z  6 zwycięskich grup.

Cel  projektu

Celem głównym projektu jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie oceny stanu zasobów i walorów środowiska geograficznego i krajobrazu oraz działań służących zrównoważonemu rozwojowi w lokalnej i regionalnej skali przestrzennej.

Działania zmierzające do osiągnięcia celu głównego będą realizowane przez pracę grupową uczestników projektu, co udoskonali umiejętność pracy zespołowej jego uczestników i rozszerzy ich kompetencje społeczne.

Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w  regionach, w których są zlokalizowane szkoły, które zostaną objęte projektem. Takie założenie ma na celu stworzenie uczestnikom projektu możliwości poznania przez pryzmat „lokalnej ojczyzny” sposobów,  jak obecnie prowadzi się kluczowe działania w gospodarowaniu środowiskiem.

 Do celów szczegółowych projektu należą:

– zapoznanie młodzieży:

  • z ze specyfiką środowiska geograficznego miejsca zamieszkania i regionu, decydującymi o tożsamości lokalnej i jej egzemplifikacji w układzie regionów fizycznogeograficznych i kulturowych Mazowsza,
  • z potencjałem środowiska najbliższego im regionu oraz z obecnymi i planowanymi kierunkami jego wykorzystania,
  •  z zasadami gospodarowania, służącymi zachowaniu zasobów naturalnych,
  •  z metodami i technikami służącymi ocenie stanu komponentów przyrodniczych i zasobów naturalnych,

– rozwijanie u młodzieży umiejętności postrzegania procesów środowiskowych, społecznych i gospodarczych w ich otoczeniu,

– inspirowanie młodzieży do poszukiwania optymalnych, pozostających w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, sposobów kształtowania otoczenia w miejscu zamieszkania.

Szczegółowy opis projektu

Projekt obejmuje zajęcia terenowe (tzw. warsztaty terenowe) oraz kameralne (seminaria  i praca własna uczniów). Łącznie planowane jest zorganizowanie 6 warsztatów terenowych i 6 seminariów podsumowujących, które zostaną przeprowadzone dla zakwalifikowanych grup uczniów. Zajęcia będą organizowane w następujących terminach:

  • wrzesień-październik 2018 r. (dwa warsztaty)
  • kwiecień-czerwiec 2019 r. (dwa warsztaty)
  • wrzesień-październik 2019 r. (dwa warsztaty).

Zajęcia będą organizowane w wybrane piątki.

Warsztaty terenowe

Warsztaty będą realizowane w postaci wycieczek autokarowych, każda będzie trwała 8 godzin, obejmując trasę o długości ok. 200 km oraz kilka punktów postojowych.

Trasa każdej wycieczki zostanie tak zaprojektowana, by zapoznać uczniów z naturalnym krajobrazem regionu, w którym zamieszkują. Uczestnikom podczas przejazdu i postojów zostanie przekazana wiedza dotycząca poszczególnych komponentów środowiska regionu oraz przekształceń środowiska w wyniku działalności gospodarczej.

Punkty postojowe będą lokalizowane w miejscach, gdzie znajdują się obiekty warte szczególnej uwagi, lub w lokalizacjach dogodnych dla przeprowadzenia pokazu technik i metod pomiarów terenowych, wykorzystywanych w badaniach środowiska.

W warsztatach terenowych zostanie wykorzystany sprzęt, z którego korzysta się w trakcie ćwiczeń terenowych prowadzonych dla studentów.  Zestaw sprzętu będzie dobierany do potrzeb merytorycznych  zadania.

Zajęcia kameralne

Po zakończeniu warsztatów terenowych uczniowie w ciągu 2 tygodni sporządzą sprawozdanie z przeprowadzonych badań. Sprawozdania będą przygotowywane pod opieką nauczycieli, którzy wraz uczniami wezmą udział w warsztatach terenowych.

Każde opracowanie będzie przedmiotem dyskusji w trakcie kameralnego seminarium podsumowującego, które odbędzie się po upływie od 4 do 5 tygodni od odbycia warsztatów. W seminarium będą uczestniczyć pracownicy WGSR, prowadzący warsztaty terenowe. Seminaria będą organizowane w szkołach z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, jakim dysponuje dana szkoła. Jeśli  szkoła nie ma pod tym względem odpowiednich możliwości, pracownicy WGSR posłużą się przenośnym sprzętem wydziałowym.

Opracowania przygotowane przez poszczególne grupy uczniów zostaną w końcowej fazie projektu zestawione przez prowadzących projekt w opracowanie zbiorcze.

W ramach projektu zostaną opracowane programy kształcenia i przewodniki podsumowujące zajęcia przeprowadzone na danym obszarze. Każdy przewodnik będzie dotyczył obszaru, na którym odbędą się zajęcia warsztatowe i treścią będzie obejmował także seminarium podsumowujące warsztat.

Rekrutacja

Nabór grup uczniów do projektu został otwarty w dniu 14.06.2018 i będzie trwał do 13.07.2018 r.

Za zgłoszenie spełniające wymogi projektu uważa się zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy (zał. 1),  zawierające wypełnione wszystkie rubryki i przesłane najpóźniej w dniu 13 lipca 2018 do godz. 16.00.

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel geografii.  Zgłoszenie obejmuje: nazwę szkoły, pełne dane adresowe szkoły, nazwisko i adres mailowy nauczyciela geografii. W zgłoszeniu nauczyciel jest ponadto zobowiązany zdefiniować oczekiwania dotyczące obszaru, w którym miałyby być prowadzone zajęcia terenowe (wskazując kilka obiektów geograficznych, które powinny znaleźć się na trasie wycieczki), a także ich zakresu merytorycznego (formułując temat przewodni warsztatu).

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową pod adresem odkrywca.wgsr@uw.edu.pl.

Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez komisję złożoną z osób, będących członkami zespołu projektowego. Na podstawie tych ocen, wyrażonych liczbą punktów, zostanie zestawiona lista grup zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie (sześć grup – każda z innej szkoły) oraz lista rezerwowa.

W tworzeniu listy rankingowej będą brane pod uwagę trzy kryteria:

  • obszar, w którym znajduje się dana szkoła. Poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie powinny znajdować się w różnych częściach województwa.
  • rodzaj szkoły. Przy zgłoszeniu się z danej części województwa większej liczby szkół, pierwszeństwo będą mieć szkoły wiejskie (zakłada się udział w głównej grupie czterech takich szkół, aby co najmniej połowa uczestników projektu pochodziła z obszarów wiejskich) lub szkoły z mniejszych ośrodków, ponieważ ich uczniowie mają na co dzień mniejsze możliwości uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez szkoły wyższe,
  • oczekiwania zgłaszającej się szkoły co do zajęć (nauczyciel określa temat przewodni; cel zajęć wynikający z tematu przewodniego musi być możliwy do osiągnięcia)

Szczegóły dotyczące systemu przyznawania punktów przedstawiamy w regulaminie (zał 2). Wyniki naboru zostaną ogłoszone w dniu 20 lipca 2018 r. na stronie internetowej Wydziału; zwycięskie szkoły zostaną także powiadomione drogą mailową.

Po zakwalifikowaniu szkół do projektu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW nawiąże z każdą z nich formalną współpracę poprzez podpisanie umowy.

Szczegółowy opis projektu znajduje się załączniku 3.

Ewentualne pytania dotyczące projektu, w tym rekrutacji, należy kierować na adres mailowy odkrywca.wgsr@uw.edu.pl.

Zal. 1. Projekt_WGSR UW_Formularz zgłoszeniowy_UMO

Zal. 2. Projekt_WGSR_UW_Regulamin rekrutacji_UMO

Zal. 3. Projekt_WGSR_UW_Informacja o projekcie _UMO

Rozstrzygnięcie naboru do Projektu

Proces rekrutacyjny szkół do udziału w  projekcie „Mazowsze przez pryzmat lokalnych ojczyzn – edukacja młodzieży w zakresie oceny zasobów i  walorów środowiska geograficznego i działań służących zrównoważonemu rozwojowi w lokalnej i regionalnej skali przestrzennej”, prowadzonym przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego został zakończony.  Nadesłane zgłoszenia zostały ocenione przez 4-osobową Komisję Oceniającą z uwzględnieniem trzech przewidzianych w regulaminie kryteriów oceny.  Na podstawie sumarycznej liczby punktów została utworzona lista rankingowa zgłoszeń, na której uszeregowano szkoły w zależności od uzyskanej liczby punktów. Sześć szkół, które otrzymały największą  liczbę punktów, zostało zakwalifikowanych do Projektu, kolejne cztery szkoły, które zajęły na liście rankingowej miejsca od 7. do 10. znalazły się na liście rezerwowej.

Do szkół zostało drogą mailową wysłane powiadomienie o zakwalifikowaniu/przyjęciu na listę rezerwową/niezakwalifikowaniu szkoły do Projektu.

Poniżej przedstawiamy listę rankingową szkół, które nadesłały zgłoszenie do Projektu.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy odkrywca.wgsr@uw.edu.pl

Karty oceny zgłoszenia pozostają do wglądu w siedzibie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wyniki rekrutacji do Projektu:  plik .pdf do pobrania.

 

(pp)