Praktyki zawodowe

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk dr Magdalena Fuhrmann

Dyżur (pokój 113):

7 czerwca 2019 r. 10:00-12:00

11 czerwca 2019 r. 11:00-12:00

17 czerwca 2019 r. 11:00-12:30

27 czerwca 2019 r. 10:00-11:30

 

UWAGA! Każdy student, który planuje zrealizować praktykę zawodową zobowiązany jest do osobistego dostarczenia dokumentów do Pełnomocnika podczas jego dyżuru. Podczas spotkania sprawdzana jest poprawność przygotowanych dokumentów, jak również dopełniane są wszystkie formalności związane z ubezpieczeniem NNW. Pełnomocnik nie odpowiada za praktykę zawodową, którą student rozpocznie sam, bez wcześniejszej osobistej konsultacji z Pełnomocnikiem, jak również bez przygotowanych dokumentów.

Od dnia 3 czerwca 2019 r. Dziekanat nie przyjmuje żadnych dokumentów związanych z praktykami zawodowymi. Dokumenty należy dostarczać osobiście do Pełnomocnika.

Dokumenty (Porozumienie i Ramowy plan praktyki) należy dostarczyć najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. W przypadku praktyk wakacyjnych – dokumenty należny dostarczyć do 20 czerwca 2019 r. 

Kontakt mailowy: mfuhrmann@uw.edu.pl

 

GEOGRAFIA – STUDIA I STOPNIA: student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyka zawodowa jest dla studentów przedmiotem specjalnościowym, opcjonalnym.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyki zawodowe odbywają się w szóstym semestrze studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Zmiana terminu praktyki możliwa jest, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

 

Dokumenty do pobrania:

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej:  PRAKTYKA ZAWODOWA porozumienie 2019 i PRAKTYKA ZAWODOWA ramowy plan 2019

Po zakończeniu praktyki: Wzór sprawozdania z przebiegu praktyki i Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki

Dla osób zaliczających praktykę zawodową poprzez umowę o pracę / dzieło / zlecenie (po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem): Wzór wniosku o zaliczenie praktyk