Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Organizacja procesu dyplomowania zakłada, że w roku akademickim 2019/20 egzaminy dyplomowe odbędą się w trybie zdalnym (w Google Meets).

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, Praca dyplomowa musi zostać złożona wyłącznie w wersji elektronicznej (w APD – Archiwum Prac Dyplomowych) – na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Terminy egzaminów dyplomowych:

 • 1.07 – 31.07 
 • 1.09 – 21.09
  • (1. osoby, które będą chciały zdawać egzamin dyplomowy w tej turze, powinny najpóźniej do 7.09.2020 wstawić do APD swoją pracę dyplomową;
  • 2. studenci, którzy zamierzają wystąpić o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, powinni do 21 września 2020 wystosować podanie (w USOSweb) do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD), dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej z taką prośbą. Podanie musi być zaopiniowane przez opiekuna pracy. Opinia powinno być przesłana drogą mailową przez opiekuna do KJD;
  • 3. studenci, którzy nie zaliczyli seminarium ostatniego etapu studiów, z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, powinni do 21.09.2020 złożyć w USOSweb podanie o powtarzanie etapu studiów).

Jeżeli egzamin dyplomowy ma się odbyć w terminie lipcowym, praca musi zostać złożona(wgrana do APD) najpóźniej 17.07, jeżeli w terminie wrześniowym – 7.09. 

Szczegółowe wytyczne (procedury), które będą obowiązywać studentów i pracowników w trakcie egzaminów dyplomowych zawierają poniższe dokumenty:

1) Decyzja nr 2 KJD WGSR w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym na kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna,

2) Instrukcja dla pracowników dziekanatu,

3) Instrukcja dla studentów dotycząca składania prac dyplomowych w APD,

4) Instrukcja dla kierujących pracą i recenzentów,

5) Instrukcja dla członków komisji egzaminów dyplomowych,

6) Wygląd stron tytułowych pracy dyplomowej.

Studenci, którzy czekają na egzamin dyplomowy od marca, zostaną zaproszeni na egzamin w pierwszej kolejności. Studentom, którzy mają przedłużony termin obrony do 30 czerwca, zostanie on przedłużony do 31 lipca.

Zakres materiału wymaganego na egzaminie licencjackim nie ulegnie zmianie. Dostosowanie do obowiązujących nowych zasad dyplomowania (uszczegółowienie zapisów w Regulaminie Studiów) dotyczy zredagowania i zestawienia proponowanych zagadnień.

Nowe zasady dyplomowania są już umieszczone na stronie Wydziału (Wydział > Dokumenty i akty prawne > Uchwały Rady Dydaktycznej). Przeredagowane zagadnienia pojawią się pod koniec maja.

 1. Praca licencjacka

Seminarium licencjackie wybierasz na II roku studiów zgodnie z procedurami określonymi w zasadach studiowania na WGSR. Spośród dostępnych seminariów musisz zapisać się w Dziekanacie na tylko jedno z nich.

Pracę licencjacką piszesz według wytycznych promotora i zasad panujących w jednostce. Dwie pierwsze strony pracy powinny być wykonane według wzoru (link)Uwaga: Jednostką zatrudniającą opiekuna pracy jest  Katedra, dlatego pracę piszemy np.: pod kierunkiem dr. Jana Kowalskiego w Katedrze Geografii Fizycznej, a nie np. w Zakładzie Klimatologii.

Streszczenie pracy powinno zawierać maksymalnie 4000 znaków.

Praca licencjacka może być przyjęta dopiero po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, w tym zaliczenia ostatniego seminarium. Wszystkie oceny muszą być wpisane do USOS-a. Jeżeli promotor uzna, że praca jest ukończona będziesz mógł wprowadzić ją do APD. Pracę należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

NAZWA PLIKU z pracą dyplomową musi być następująca: 4-cyfrowy skrót kodu jednostki, myślnik, LIC myślnik, skrót specjalności, myślnik, numer PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Plik powinien być zapisany w formacie „.pdf”.

Przykładowe nazwy pliku dla kierunku Geografia:

 • 1900-LIC-GF-FZS-81020274445
 • 1900-LIC-GF-SES-81020274445
 • 1900-LIC-GF-GIF-81020274445
 • 1900-LIC-GF-FZS-MSMP-81020274445

Przykładowe nazwy pliku dla kierunku Gospodarka przestrzenna:

 • 1900-LIC-GP- 81020274445
 • 1900-LIC-GP- MSMP-81020274445

Po wprowadzeniu pracy do APD należy przesłać potwierdzenie przelewu (skan) opłaty za dyplom, do osoby odpowiedzialnej za tok studiów. Dyplom kosztuje 60zł, dyplom z wersją angielską kosztuje 100 zł. Opłaty należy dokonać na indywidualny numer konta z USOSweb. UWAGA! Opłata za dyplom jest jedną ze składowych przy składaniu pracy. Przed wprowadzeniem pracy do APD promotor ustala termin egzaminu z Prodziekanem ds. studenckich. Obowiązuje elektroniczna obiegówka. Po egzaminie e-obiegówka zostanie uruchomiona w USOSweb. Studenci mają do wypełnienia tylko trzy pytania i mogą śledzić stan rozliczenia obiegówki w USOSweb. Gdy dyplom będzie do odbioru, informacja o tym pojawi się w USOSweb.

Egzamin dyplomowy

Aby uzyskać tytuł licencjata oprócz napisania pracy i otrzymania pozytywnej oceny od promotora i recenzenta, musisz zdać jeszcze egzamin licencjacki. Przystąpić możesz do niego dopiero po złożeniu pracy w APD. I tura egzaminów jest organizowana w lipcu,  II tura we wrześniu. Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych jest zamieszczony w aktualnościach studenckich na stronie: www.wgsr.uw.edu.pl

Przykładowe zagadnienia na egzamin licencjacki dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/18 (2017):

 „Drodzy Studenci III roku Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
Poniżej została umieszczona lista zagadnień na egzamin dyplomowy. Zakres tematyczny nie uległ zmianie. Zagadnienia zostały jedynie dostosowane do wymagań zasad dyplomowania obowiązujących od tego roku akademickiego.

Pytania na egzaminie dyplomowym nie będą pytaniami sprawdzającymi wiedzę z konkretnych przedmiotów zaliczonych w trakcie studiów. Będą związane z problematyką, której dotyczy praca licencjacka. Ich celem będzie sprawdzenie zastosowania zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu określonego zadania. Będziecie się mogli Państwo wykazać także pogłębioną wiedzą teoretyczną w zakresie problematyki poruszanej w pracy licencjackiej.

W zestawie zostały podane przykładowe pytania, jakie mogą pojawić się na egzaminie. Chodzi o to, abyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób będą formułowane pytania.

Powodzenia

Maria Korotaj – Kokoszczyńska”

Geografia (fizyczna stosowana) – studia stacjonarne_2020

Geografia (społeczno-ekonomiczna stosowana) – studia stacjonarne 2020

Geografia (geoinformatyka) – studia stacjonarne 2020

Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne 2020

 

Geografia – studia niestacjonarne 2020

Gospodarka przestrzenna – studia niestacjonarne 2020

Po zdaniu egzaminu dyplomowego student otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Z dniem zdania egzaminu następuje ukończenie studiów. Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem jest sporządzany i wydawany przez uczelnię w terminie około 30 dni od dnia ukończenia studiów.

2. Praca magisterska

Pracę magisterską piszesz według wytycznych promotora i zasad panujących w jednostce. Dwie pierwsze strony pracy powinny być wykonane według wzoru (link). Uwaga: Jednostką zatrudniającą opiekuna pracy jest  Katedra. Dlatego pracę piszemy np.: pod kierunkiem dr. Jana Kowalskiego w Katedrze Geografii Fizycznej, a nie np. w Zakładzie Klimatologii.

 Streszczenie pracy powinno zawierać maksymalnie 4000 znaków.

Praca magisterska może być przyjęta dopiero po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, w tym zaliczenia ostatniego seminarium. Wszystkie oceny muszą być wpisane do USOS-a. Jeżeli promotor uzna, że praca jest ukończona będziesz mógł wprowadzić ją do APD. Pracę należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

NAZWA PLIKU z pracą dyplomową musi być następująca: 4-cyfrowy skrót kodu jednostki, myślnik, MGR, myślnik, skrót specjalności, myślnik, numer PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Plik powinien być zapisany w formacie „.pdf”.

Przykładowe nazwy pliku dla kierunku Geografia:

 • 1900-MGR-GF-GIG-81020274445
 • 1900-MGR-GF-HIK-81020274445
 • 1900-MGR-GF-GSW-81020274445
 • 1900-MGR-GF-GSE-M-81020274445
 • 1900-MGR-GF-GSE-T-81020274445
 • 1900-MGR-GF-GKT-81020274445

Przykładowe nazwy pliku dla kierunku Gospodarka przestrzenna:

 • 1900-MGR-GP-ZST-81020274445
 • 1900-MGR-GP-UIR-81020274445

Po wprowadzeniu pracy do APD należy przesłać potwierdzenie przelewu (skan) opłaty za dyplom, do osoby odpowiedzialnej za tok studiów. Dyplom kosztuje 60zł, dyplom z wersją angielską kosztuje 100 zł. Opłaty należy dokonać na indywidualny numer konta z USOSweb. UWAGA! Opłata za dyplom jest jedną ze składowych przy składaniu pracy. Przed wprowadzeniem pracy do APD promotor ustala termin egzaminu z Prodziekanem ds. studenckich. Obowiązuje elektroniczna obiegówka. Po egzaminie e-obiegówka zostanie uruchomiona w USOSweb. Studenci mają do wypełnienia tylko trzy pytania i mogą śledzić stan rozliczenia obiegówki w USOSweb. Gdy dyplom będzie do odbioru, informacja o tym pojawi się w USOSweb.

Egzamin dyplomowy

Aby uzyskać tytuł magistra oprócz napisania pracy i otrzymania pozytywnej oceny od promotora i recenzenta, musisz zdać jeszcze egzamin magisterski. Przystąpić możesz do niego dopiero po złożeniu pracy w APD. I tura egzaminów jest organizowana lipcu,  II tura we wrześniu. Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych jest zamieszczony w aktualnościach studenckich na stronie: www.wgsr.uw.edu.pl