Praca dyplomowa

  1. Praca licencjacka

Seminarium licencjackie wybierasz na II roku studiów zgodnie z procedurami określonymi w zasadach studiowania na WGSR. Spośród dostępnych seminariów musisz zapisać się w Dziekanacie na tylko jedno z nich.

Pracę licencjacką piszesz według wytycznych promotora i zasad panujących w jednostce. Trzy pierwsze strony pracy powinny być wykonane według wzoru (link)Uwaga: Jednostką zatrudniającą opiekuna pracy jest  Katedra, dlatego pracę piszemy np.:. pod kierunkiem dr. Jana Kowalskiego w Katedrze Geografii Fizycznej, a nie np. w Zakładzie Klimatologii.

Streszczenie pracy powinno zawierać maksymalnie 800 znaków.

 Dziedzina pracy (kod wg programu Socrates–Erasmus):

 07.1 GEOGRAFIA,

 14.6 GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

 Klasyfikacja tematyczna – to nazwa specjalności i dotyczy jedynie kierunku Geografia (na Gospodarce przestrzennej na studiach 1 stopnia nie ma specjalności):

– dla kierunku GEOGRAFIA

Studia stacjonarne 1 stopnia

       Geografia fizyczna stosowana

lub  Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana

lub  Geoinformatyka.

 Praca licencjacka może być przyjęta w dziekanacie dopiero po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, w tym zaliczenia ostatniego seminarium. Wszystkie oceny muszą być wpisane do USOS-a. Jeżeli promotor uzna, że praca jest ukończona będziesz mógł oddać pracę do dziekanatu. Zanim to się stanie promotor musi sprawdzić pracę systemem Plagiat i napisać pod oświadczeniem kierującego pracą: „Praca została sprawdzona w systemie Plagiat” lub dołączyć do pracy dyplomowej wydruk raportu z Plagiatu. Bez tego praca nie będzie przyjęta. Podpisaną przez promotora pracę należy złożyć najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem egzaminu.

Egzemplarz pracy do dziekanatu należy wydrukować dwustronnie w wersji czarno-białej i zbindować. Nie może być w nim żadnych pustych stron!!! Strony muszą być ponumerowane od 1-wszej strony, ale 1. na stronie tytułowej powinna być niewidoczna. Oprócz pracy w formie papierowej należy również dołączyć na płycie CD identyczną wersję elektroniczną w jednym pliku w formacie pdf (nie więcej niż 15 MB).

NAZWA PLIKU z pracą dyplomową musi być następująca: 4-cyfrowy skrót kodu jednostki, myślnik, LIC myślnik, skrót specjalności, myślnik, numer PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Plik powinien być zapisany w formacie „.pdf”.

Przykładowe nazwy pliku dla kierunku Geografia:

 • 1900-LIC-GF-FZS-81020274445
 • 1900-LIC-GF-SES-81020274445
 • 1900-LIC-GF-GIF81020274445
 • 1900-LIC-GF-FZS-MSMP-81020274445

Przykładowe nazwy pliku dla kierunku Gospodarka przestrzenna:

 • 1900-LIC-GP- 81020274445
 • 1900-LIC-GP- MSMP-81020274445

Razem z pracą należy złożyć potwierdzenie przelewu opłaty za dyplom. Dyplom kosztuje 60zł, dyplom z wersją angielską kosztuje 100 zł. Opłaty należy dokonać na indywidualny numer konta z USOSweb. UWAGA! Praca dyplomowa nie będzie przyjęta bez opłaty za dyplom lub jeśli nie będzie zgodna z wzorem. Jeden egzemplarz pracy licencjackiej należy złożyć do dziekanatu, drugi do promotora, trzeci do recenzenta. Po złożeniu pracy promotor i recenzent ustalą w dziekanacie termin egzaminu. Obowiązuje elektroniczna obiegówka. Po egzaminie e-obiegówka zostanie uruchomiona w USOSweb. Studenci mają do wypełnienia tylko trzy pytania i mogą śledzić stan rozliczenia obiegówki w USOSweb. Gdy dyplom będzie do odbioru, informacja o tym pojawi się w USOSweb.

  Egzamin dyplomowy

Aby uzyskać tytuł licencjata oprócz napisania pracy i otrzymania pozytywnej oceny od promotora i recenzenta, musisz zdać jeszcze egzamin licencjacki. Przystąpić możesz do niego dopiero po złożeniu pracy w Dziekanacie. I tura egzaminów jest organizowana w czerwcu i lipcu,  II tura we wrześniu. Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych jest zamieszczony w aktualnościach studenckich na stronie: www.wgsr.uw.edu.pl

Przykładowe zagadnienia na egzamin licencjacki dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/16 (2015):

Po zdaniu egzaminu dyplomowego student otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Z dniem zdania egzaminu następuje ukończenie studiów. Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem jest sporządzany i wydawany przez uczelnię w terminie około 30 dni od dnia ukończenia studiów.

2. Praca magisterska

Pracę magisterską piszesz według wytycznych promotora i zasad panujących w jednostce. Trzy pierwsze strony pracy powinny być wykonane według wzoru (link). Uwaga: Jednostką zatrudniającą opiekuna pracy jest  Katedra. Dlatego pracę piszemy np.: pod kierunkiem dr. Jana Kowalskiego w Katedrze Geografii Fizycznej, a nie np. w Zakładzie Klimatologii.

 Streszczenie pracy powinno zawierać maksymalnie 800 znaków.

 Dziedzina pracy (kod wg programu Socrates–Erasmus):

 07.1 GEOGRAFIA,

 14.6 GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

 Klasyfikacja tematyczna – to nazwa specjalności:

– dla kierunku GEOGRAFIA

Studia stacjonarne II stopnia (dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 2014/15):

      Geoekologia i kształtowanie krajobrazu

lub Hydrologia i klimatologia

lub Geografia miast i turystyki

lub Geografia globalizacji

lub Geoinformatyka, kartografia i teledetekcja.

– dla kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne II stopnia (dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 2014/15):

       Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego

lub Urbanistyka i regionalistyka

Praca magisterska może być przyjęta w dziekanacie dopiero po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, w tym zaliczenia ostatniego seminarium. Wszystkie oceny muszą być wpisane do USOS-a. Jeżeli promotor uzna, że praca jest ukończona będziesz mógł oddać pracę do dziekanatu. Zanim to się stanie promotor musi sprawdzić pracę systemem Plagiat i napisać pod oświadczeniem kierującego pracą: „Praca została sprawdzona w systemie Plagiat” lub dołączyć do pracy dyplomowej wydruk raportu z Plagiatu. Bez tego praca nie będzie przyjęta. Podpisaną przez promotora pracę należy złożyć najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem egzaminu.

Egzemplarz pracy do dziekanatu należy wydrukować dwustronnie w wersji czarno-białej i zbindować. Nie może być w nim żadnych pustych stron!!! Strony muszą być ponumerowane od 1-wszej strony, ale 1 na stronie tytułowej powinna być niewidoczna. Oprócz pracy w formie papierowej należy również dołączyć na płycie CD identyczną wersję elektroniczną w jednym pliku w formacie pdf (nie więcej niż 15 MB).

Należy również dostarczyć jeden egzemplarz pracy dyplomowej do Biblioteki Wydziałowej.

NAZWA PLIKU z pracą dyplomową musi być następująca: 4-cyfrowy skrót kodu jednostki, myślnik, następnie MGR myślnik, skrót specjalności, myślnik, numer PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Plik powinien być zapisany w „.pdf”.

Przykładowe nazwy pliku dla kierunku Geografia:

 • 1900-MGR-GF-GK-81020274445
 • 1900-MGR-GF-HK-81020274445
 • 1900-MGR-GF-GL-81020274445
 • 1900-MGR-GF-MT-81020274445
 • 1900-MGR-GF-KT-81020274445

Przykładowe nazwy pliku dla kierunku Gospodarka przestrzenna:

 • 1900-MGR-GP-PS-81020274445
 • 1900-MGR-GP-UR-81020274445

Razem z pracą należy złożyć potwierdzenie przelewu opłaty za dyplom. Dyplom kosztuje 60zł, dyplom z wersją angielską kosztuje 100 zł. Opłaty należy dokonać na indywidualny numer konta z USOSweb. UWAGA! Praca dyplomowa nie będzie przyjęta bez opłaty za dyplom lub jeśli nie będzie zgodna z wzorem. Jeden egzemplarz pracy magisterskiej należy złożyć do dziekanatu, drugi do promotora, trzeci do recenzenta. Po złożeniu pracy promotor i recenzent ustalą w dziekanacie termin egzaminu. Obowiazuje elektroniczna obiegówka. Po egzaminie e-obiegówka zostanie uruchomiona w USOSweb. Studenci mają do wypełnienia tylko trzy pytania i mogą śledzić stan rozliczenia obiegówki w USOSweb. Gdy dyplom będzie do odbioru, informacja o tym pojawi się w USOSweb.

Egzamin dyplomowy

Aby uzyskać tytuł magistra, oprócz napisania pracy i otrzymania pozytywnej oceny od promotora i recenzenta, musisz zdać jeszcze egzamin magisterski. Przystąpić możesz do niego dopiero po złożeniu pracy w Dziekanacie. I tura egzaminów jest organizowana w czerwcu i lipcu,  II tura we wrześniu. Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych jest zamieszczony w aktualnościach studenckich na stronie: www.wgsr.uw.edu.pl

Po zdaniu egzaminu dyplomowego student otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Z dniem zdania egzaminu następuje ukończenie studiów. Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem jest sporządzany i wydawany przez uczelnię w terminie około 30 dni od dnia ukończenia studiów.