Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym

W roku akademickim 2017/2018 rekrutacja na studia nie będzie uruchomiona.

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z firmą Esri Polska zaprasza na Studia Podyplomowe z zakresu geoinformatyki, teledetekcji oraz kartografii. Zajęcia trwają dwa semestry (zimowy i letni).

Program studiów obejmuje 252 godz. (60 ECTS) z zakresu następujących bloków tematycznych: Systemy Informacji Geograficznej (analizy sieciowe i przestrzenne, bazy danych), teledetekcja (naziemne metody i techniki badań teledetekcyjnych, cyfrowe przetwarzanie obrazów, teledetekcyjne wskaźniki roślinności, klasyfikacje obrazów, ekstrakcja obiektów), kartografia (pozycjonowanie GPS, układy współrzędnych, redakcja i edycja map).

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej metod pozyskania, przetwarzania, interpretacji i prezentacji danych geoinformatycznych w ochronie środowiska oraz planowaniu przestrzenym. W trakcie studiów nacisk położony będzie na integrację danych rastrowych oraz wektorowych, pozyskanych z materiałów kartograficznych, naziemnych, lotniczych i satelitarnych.

Studia mają charakter zaoczny, zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

Kandydaci na studia składają dokumenty w wersji elektronicznej poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK UW) w dniach od 1 lipca do 1 września 2018, a oryginały, po formalnym zatwierdzeniu uruchomienia studiów i przyjęcia kandydatów, prosimy o dostarczenie podczas pierwszego zjazdu, w Sekretariacie Studiów (p. 106, ul. Krakowskie Przedmieście 30).

O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskana podczas rekrutacji. Warunkiem wstępnym jest ukończenie minimum studiów licencjackich. Bazując na przesłanych dokumentach (dyplomach, zaświadczeniach) oraz CV przyznane zostaną punkty za znajomość szeroko rozumianej geoinformatyki: 0 punktów – brak dotychczasowego kontaktu z geoinformatyką, do 5 pkt. – średni stopień (na dyplomie lub w CV podane zostaną informacje, że kandydat uczestniczył w zajęciach, kursach z zakresu geoinformatyki, teledetekcji, kartografii lub posiada umiejętność obsługi programów geoinformatycznych), do 10 pkt. – wykazuje się dobrą znajomością profesjonalnych programów, np. ArcGIS, ENVI, umiejętność ta poświadczona jest dyplomem lub zaświadczeniem, np. pracodawcy. O przyjęciu decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Po zakwalifikowaniu należy dokonać opłaty za studia.
Minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie studiów: 15

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 1 października 2018

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:
• zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;
• złożeniem potwierdzenia wniesienia opłaty za całość lub pierwszy semestr studiów (dowody wpłaty należy przekazywać do Sekretariatu Studiów),
• dostarczeniem oryginałów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Koszt studiów wynosi 5 000 PLN + 30 zł opłaty za dyplom
Opłatę za studia można wnosić jednorazowo lub w dwóch ratach.

Kontakt:
adres mailowy: geoinformatyka.wgsr@uw.edu.pl