OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa z 3 lipca 2018)
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa z 20 lipca 2018 r.)
 • Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, tekst ujednolicony, 26 stycznia 2017 – 31 sierpnia 2017).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk
 • Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 • Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
 • Rozporzadzenie MNISW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków  przeprowadzania  czynności  w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie  tytułu profesora.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Procedura uzyskania doktoratu

Procedura uzyskania habilitacji

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW z 26 września 2016 poz. 1586 z póź. zm.  (wersja papierowa i elektroniczna) habilitant przekazuje bezpośrednio do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

wzór wniosku

Załączniki: tutaj

 • oryginał lub poświadczona kopia dyplomu doktora
 • autoreferat zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)
 • autoreferat zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku angielskim)
 • wykaz opublikowanych prac naukowych (w języku polskim i w języku angielskim) zgodnie z art. 16 ust.4 ustawy,
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych + wykaz przewodów doktorskich, w których pełniono rolę opiekuna naukowego i/ lub promotora pomocniczego
 • informacje o współpracy z innymi ośrodkami, organizacjami i towarzystwami naukowymi
 • informacje o działalności popularyzującej naukę.

 

Informacje szczegółowe:

Centralna Komisja  przekazuje jednostce wersję elektroniczną wniosku habilitanta, jednocześnie zwracając się o zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.

Dziekan może powołać Zespół do oceny zasadności wniosku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o  uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nie jest pracownikiem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, składa pisemne oświadczenie zobowiązujące do pokrycia kosztów postępowania.

Rada Wydziału wskazanej jednostki podejmuje zgodnie z zapisami  Ustawy, uchwałę o wyrażaniu zgody lub odmowie przeprowadzenia postępowania.
W przypadku zgody na przeprowadzenia postępowania, Rada Wydziału podejmuje uchwałę, w której wyznacza trzech członków komisji habilitacyjnej: sekretarza, recenzenta oraz członka komisji.
Kopie obu uchwał i wynikach głosowania Wydział przesyła do Centralnej Komisji. Jeżeli RW nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Dziekan Wydziału niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Centralną Komisję.

Centralna Komisja wyznacza pozostałych członków komisji habilitacyjnej i powołuje pełny skład komisji – przekazując tę informację Dziekanowi.

Habilitant we wniosku przekazanym Centralnej Komisji wskazuje tę  część dorobku naukowego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie naukowe lub artystyczne odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jeżeli takim osiągnięciem jest „jednotematyczny cykl publikacji”, to opatruje go tytułem (art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawy).

Komisja habilitacyjna (przewodniczący lub sekretarz), za pośrednictwem dziekana, ma prawo zażądać od habilitanta przedstawienia we wskazanym terminie prac składających się na „osiągnięcie” lub „osiągnięcia naukowe lub artystyczne”, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy. Prace powinny być dostarczone w 7 egzemplarzach.

O organizacji i trybie pracy komisji decyduje jej przewodniczący, który korzysta z pomocy sekretarza komisji. Przewodniczący komisji jest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków komisji z materiałami dostarczonymi przez habilitanta. Przewodniczący udostępnia też członkom komisji opinie sporządzone przez recenzentów. Recenzje są dostępne innym recenzentom dopiero wówczas, gdy wszyscy recenzenci je sporządzą.

Tekst uchwały podjętej przez komisję, wraz z uzasadnieniem oraz recenzje i protokół z posiedzenia komisji (w tym wyniki głosowania) przewodniczący komisji przekazuje w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletu recenzji, za pośrednictwem sekretarza Dziekanowi.

Rada Wydziału w terminie miesiąca podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 18a ust. 11 Ustawy, w trybie art. 20 ust. 1 , 2 , 3 Ustawy.

Jeżeli uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego jest odmowna, wówczas osoba ubiegająca się o nadanie może wnieść odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady Wydział w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rada Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoja opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Na stronie Wydziału  zamieszcza się: wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania, recenzje oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem.

Dyplom doktora habilitowanego odbiera sie bezpośrednio w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia PodyplomowegoPałac Kazimierzowski od pn do pt. w godz. 8-16, na podstawie dowodu wpłaty na konto:

12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 – tytułem opłata na dyplom habilitowanego/imię i nazwisko.

Opłata za wydanie dyplomu wraz z odpisem  – 100 zł.

odpis w języku angielskim wynosi – 40 zł.

Karta SYNABA

Po uzyskaniu stopnia dr habilitowanego należy wypełnić kartę SYNABA wg instrukcji zamieszczonej na stronie Nauka Polska http://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=e61g9p. Na jej podstawie zostaną uaktualnione osiągnięcia naukowe w BAZIE NAUKI POLSKIEJ. Wydruk KARTy należy dostarczyć do sekretariatu WGSR pok. 119 lub przesłać skan mailowo.

Procedura uzyskania profesury

Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na czas określony/nieokreślony

Podanie kandydata skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie

 •  dwie opinie profesorów z tytułem naukowym profesora (w tym co najmniej jednej spoza UW)
 •  życiorys wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 •  spis publikacji
 •  publikacje po ostatnim awansie naukowym
 •  kwestionariusz osobowy formularz
 •  oświadczenie o głównym miejscu pracy załącznik
 •  kopia dyplomu dr hab.

Mianowanie/zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego

Podanie kandydata skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie

 • dwie opinie profesorów z tytułem naukowym profesora (w tym co najmniej jednej osoby spoza UW)
 • życiorys wraz z informacją o osiągnięciach w działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • spis publikacji
 • publikacje po ostatnim awansie naukowym
 • kwestionariusz osobowy formularz
 • oświadczenie o głównym miejscu pracy załącznik
 • odpis lub kopia aktu nadania tytułu naukowego przez Prezydenta RP

Wnioskowanie o nadanie tytułu profesora

 • Osoba zainteresowana składa w sekretariacie WGSR dokumenty wymagane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów (CK) zgodnie z Ustawą z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 882 z późn. zm.).
 • Rada Wydziału powołuje Zespół ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora złożony z co najmniej 5 osób posiadajacych tytuł profesora w zakresie nauk o Ziemi.
 • Po sprawdzeniu złożonej dokumentacji i po dokonaniu analizy dorobku kandydata Zespół rekomenduje Radzie Wydziału wszczęcie postępowania lub wnioskuje o odmowę.
 • Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie  tytułu profesora oraz wyznacza 10 kandydatów na recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie. Uchwała wraz z listą przekazywana jest do CK, która to powołuje 5 recenzentów.
 • Po otrzymaniu wszystkich recenzji Zespół przedstawia Radzie Wydziału stanowisko w sprawie dalszego postępowania.
 • Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Uchwała wraz z aktami postępowania przesyłana jest do CK (w ciągu 1 miesiąca od jej podjęcia).
 • CK podejmuje uchwałę o przedstawieniu  albo odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji.
 • CK w ciągu 1 miesiąca od podjęcia uchwały składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  wniosek o nadanie tytułu profesora.