Uchwały Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego są publikowane w Dzienniku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (link)

 

 

ARCHIWUM

2016

Wszystkie uchwały są do wglądu w sekretariacie Wydziału

UCHWAŁA nr 1/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego rozprawę doktorską obronioną w 2015 r. do wyróżnienia Dyplomem im. Eugeniusza Romera;

UCHWAŁA nr 2/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2017/2018;

UCHWAŁA nr 3/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczo-wo-finansowego na pierwsze półrocze 2016 r.;

UCHWAŁA nr 4/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kociszewskiego i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;

UCHWAŁA nr 5/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Emilii Bali, wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;

UCHWAŁA nr 6/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej;

UCHWAŁA nr 7/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie geografii ludności i osadnictwa;

UCHWAŁA nr 8/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie finansów publicznych i metod eko-nometrycznych w gospodarce przestrzennej;

UCHWAŁA nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie teledetekcji środowiska;

2015

Wszystkie uchwały są do wglądu w sekretariacie Wydziału

Spis treści:

UCHWAŁA nr 1/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawiciela doktorantów do Rady Studiów Doktoranckich;
UCHWAŁA nr 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawiciela doktorantów do Wydziałowej Komisji Wyborczej;
UCHWAŁA nr 3/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016;
UCHWAŁA nr 4/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie nadania mgr Joannie Wieczorek stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 5/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach zaliczania poszczególnych lat studiów przez doktorantów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 6/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia poprawek do zasad rozliczania i finansowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 7/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego;
UCHWAŁA nr 8/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. poparcia wniosku o zatrudnienie dr. hab. Marcina Solarza na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na okres 5 lat;
UCHWAŁA nr 9/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia doktorantów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015;
UCHWAŁA nr 10/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na pierwsze półrocze 2015 r.;
UCHWAŁA nr 11/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zgłoszenia do konkursu Komitetu Nauk Geograficznych PAN najlepszej pracy doktorskiej z zakresu geografii;
UCHWAŁA nr 12/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 13/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad wyróżniania rozpraw doktorskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 14/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie poprawek do zasad wyznaczania promotorów pomocniczych w przewodach doktorskich;
UCHWAŁA nr 15/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016;
UCHWAŁA nr 16/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2016/2017;
UCHWAŁA nr 17/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2015/2016;
UCHWAŁA nr 18/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2015/2016;
UCHWAŁA nr 19/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na rok akademicki 2015/2016;
UCHWAŁA nr 20/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Wydziałowej Karty Okresowej Oceny Pracownika Dydaktycznego;
UCHWAŁA nr 21/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie nadania mgr Małgorzacie Bycy stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 22/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia mgr. Tomasza Grabowskiego do prowadzenia prac licencjackich w roku akademickim 2015/2016;
UCHWAŁA nr 23/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie dr Izabeli Gołębiowskiej stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
UCHWAŁA nr 24/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian w programach studiów w roku akademickim 2015/2016;
UCHWAŁA nr 25/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie nadania Medalu im. Jerzego Kondrackiego;
UCHWAŁA nr 26/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zgłoszenia pracy doktorskiej obronionej w 2014 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na konkurs na Dyplom im. Eugeniusza Romera;
UCHWAŁA nr 27/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie nadania dr. Maciejowi Smętkowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego;
UCHWAŁA nr 28/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Dąbskiego;
UCHWAŁA nr 29/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji habilitacyjnej dr. Macieja Dąbskiego;
UCHWAŁA nr 30/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marty Lackowskiej;
UCHWAŁA nr 31/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji habilitacyjnej dr Marty Lackowskiej;
UCHWAŁA nr 32/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie nadania mgr. Pawłowi Weszpińskiemu stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 33/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Wojnar stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 34/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Nasiłowskiej i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 35/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Kociszewskiemu, wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 36/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Krówczyńskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 37/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej;
UCHWAŁA nr 38/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie geografii regionalnej w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych;
UCHWAŁA nr 39/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie gospodarki przestrzennej w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych;
UCHWAŁA nr 40/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie kartografii w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji;
UCHWAŁA nr 41/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie ekonomii w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych;

UCHWAŁA nr 42/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok;

UCHWAŁA nr 43/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu Dziekańskiego z działalności w 2014 roku;
UCHWAŁA nr 44/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian w zasadach rozliczania i finansowania zajęć dydaktycznych;
UCHWAŁA nr 45/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia minimum programowego dla studentów MISMaP i MISH;
UCHWAŁA nr 46/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Dąbrowskiej i powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 47/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Zuzannie Brunarskiej, wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 48/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Brunarskiej w języku angielskim;
UCHWAŁA nr 49/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Zienkiewicz;
UCHWAŁA nr 50/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karolinie Dudek, wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 51/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Annie Markowskiej, wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 52/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zatrudnienia dr Jolanty Wawer na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 53/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie geoekologii w Instytucie Geografii Fizycznej;
UCHWAŁA nr 54/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w zakresie geoekologii w Instytucie Geografii Fizycznej;
UCHWAŁA nr 55/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w zakresie hydrologii w Instytucie Geografii Fizycznej;
UCHWAŁA nr 56/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej;
UCHWAŁA nr 57/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych;
UCHWAŁA nr 58/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie kartografii i geodezji w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji;
UCHWAŁA nr 59/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia mgr inż. Agaty Hościło do współprowadzenia prac dyplomowych;
UCHWAŁA nr 60/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia poprawki do Regulaminu Stypendiów im. Marka Prószyńskiego;
UCHWAŁA nr 61/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy przedmiotów z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych;
UCHWAŁA nr 62/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy przedmiotów realizowanych w języku angielskim;
UCHWAŁA nr 63/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia poprawek do programu studiów II stopnia na kierunku Geografia na specjalności „Geografia globalizacji”;
UCHWAŁA nr 64/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia poprawek do szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o stypendium doktoranckie;
UCHWAŁA nr 65/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anny Markowskiej;
UCHWAŁA nr 66/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzacie Mordal, wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 67/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej, wyznaczenie promotorów rozprawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 68/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej;
UCHWAŁA nr 69/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w zakresie klimatologii w Instytucie Geografii Fizycznej;
UCHWAŁA nr 70/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w zakresie geografii regionalnej w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych;
UCHWAŁA nr 71/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w zakresie geoinformatyki w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej;
UCHWAŁA nr 72/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zatrudnienia mgr Karoliny Orłowskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji;
UCHWAŁA nr 73/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Edwina Raczko na stanowisku asystenta w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji;
UCHWAŁA nr 74/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Maksyma Łaszewskiego na stanowisku asystenta w Instytucie Geografii Fizycznej;

 

 

UCHWAŁA nr 137/2015 z dnia15 grudnia 2015 r. w sprawie Strategii WGSR UW;

2014

Spis treści:

UCHWAŁA nr 1/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zasad ustalania składu Kapituły w Regulaminie Medalu im. Jerzego Kondrackiego;
UCHWAŁA nr 2/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego pracę doktorską obronioną w 2013 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych do wyróżnienia Dyplomem im. Eugeniusza Romera;
UCHWAŁA nr 3/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale rekrutacyjnej na studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2014/2015;
UCHWAŁA nr 4/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2015/2016;
UCHWAŁA nr 5/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wydziałowej Karty Okresowej Oceny Pracownika Naukowo-Dydaktycznego;
UCHWAŁA nr 6/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego dr. Macieja Dłużewskiego i wyznaczenia terminu kolokwium habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 7/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie nadania mgr Joannie Krukowskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 8/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały o zamknięciu niedokończonego przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Piskorskiego i wyznaczenia terminu przedłożenia rozprawy doktorskiej promotorowi;
UCHWAŁA nr 9/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały o zamknięciu niedokończonego przewodu doktorskiego mgr Joanny Widy i wyznaczenia terminu przedłożenia rozprawy doktorskiej promotorowi;
UCHWAŁA nr 10/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 11/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zatrudnienia mgr Natalii Szajewskiej na stanowisku asystenta naukowego;
UCHWAŁA nr 12/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych za 2013 r. i przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na pierwsze półrocze 2014 r.;
UCHWAŁA nr 13/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania nowych specjalności na kierunku Geografia na studiach II stopnia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz zatwierdzenia ich programów i efektów kształcenia
UCHWAŁA nr 14/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany programu studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna na studiach II stopnia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego;
UCHWAŁA nr 15/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015;
UCHWAŁA nr 16/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2014/2015 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej;
UCHWAŁA nr 17/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia dr Beaty Konopskiej do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 18/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia dr Ireny Tsermegas do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 19/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Zygmuntowi Gajowniczkowi, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 20/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Macieja Dłużewskiego;
UCHWAŁA nr 21/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie nadania dr. Maciejowi Dłużewskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 22/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia pracy doktorskiej obronionej w 2013 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na konkurs na Dyplom im. Eugeniusza Romera;
UCHWAŁA nr 23/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu magisterskiego mgr. Abd Al-Salam Mohammed Mail;
UCHWAŁA nr 24/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu magisterskiego mgr. Khamis Daham Muslih Al Sabahain;
UCHWAŁA nr 25/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie udzielenia mgr Klaudii Peszat upoważnienia do prowadzenia wykładu w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014;
UCHWAŁA nr 26/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie anulowania zatwierdzonych tematów wykładu habilitacyjnego dr Beaty Konopskiej;
UCHWAŁA nr 27/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego dr Beaty Konopskiej;
UCHWAŁA nr 28/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Williamowi Hernando Alfonso Piña, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 29/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr. Williama Hernando Alfonso Piña w języku angielskim;
UCHWAŁA nr 30/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marii Elenie Botero Ospina, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 31/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr Marii Eleny Botero Ospina w języku hiszpańskim;
UCHWAŁA nr 32/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Majdah J. Husein Kattea, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 33/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr Majdah J. Husein Kattea w języku angielskim;
UCHWAŁA nr 34/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Ireny Tsermegas;
UCHWAŁA nr 35/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie nadania dr Irenie Tsermegas stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 36/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu Dziekańskiego z działalności w 2013 r.;
UCHWAŁA nr 37/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Geografia;
UCHWAŁA nr 38/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia poprawek do programu studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna;
UCHWAŁA nr 39/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów, planowanych efektach kształcenia, zasadach odbywania studiów i warunkach rekrutacji na Studium Doktoranckim;
UCHWAŁA nr 40/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany składu Zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Arturowi Magnuszewskiemu, prof. UW;
UCHWAŁA nr 41/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie dopuszczenia dr. Andrzeja Harasimiuka do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 42/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Romana Suligowskiego;
UCHWAŁA nr 43/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji habilitacyjnej dr. Romana Suligowskiego;
UCHWAŁA nr 44/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Majdah J. Husein Kattea i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 45/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Łuczaka i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 46/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Paulinie Kosowskiej, wyznaczenia promotora pracy i promotora pomocniczego oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 47/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego;
UCHWAŁA nr 48/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 49/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 50/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 51/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 52/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 53/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 54/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 55/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 56/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta;
UCHWAŁA nr 57/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Beaty Konopskiej;
UCHWAŁA nr 58/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania dr Beacie Konopskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 59/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zasad rozliczania i finansowania zajęć dydaktycznych;
UCHWAŁA nr 60/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 61/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 62/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 63/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 64/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Andrzeja Harasimiuka;
UCHWAŁA nr 65/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie nadania dr. Andrzejowi Harasimiukowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 66/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Arturowi Magnuszewskiemu, prof. UW;
UCHWAŁA nr 67/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 68/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 69/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 70/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Doroty Rucińskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 71/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatrudnienia mgr Anny Dąbrowskiej na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 72/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Aliny Gerlée na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 73/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Danuty Dobak na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 74/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia dr. Waldemara Wilka do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 75/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Smętkowskiego;
UCHWAŁA nr 76/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji habilitacyjnej dr. Macieja Smętkowskiego;
UCHWAŁA nr 77/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Williama Hernando Alfonso Piña i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 78/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Zygmunta Gajowniczka i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 79/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany promotora i zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Joanny Widy;
UCHWAŁA nr 80/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzacie Pokrzywnickiej, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 81/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Ljubov Kohutnickiej, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 82/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr Ljubov Kohutnickiej w języku angielskim;
UCHWAŁA nr 83/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 84/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 85/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na 2014 r.;
UCHWAŁA nr 86/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Kapituły Medalu im. Jerzego Kondrackiego;
UCHWAŁA nr 87/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia poprawek do programu studiów, planowanych efektów kształcenia, zasad odbywania studiów i warunków rekrutacji na Studia Doktoranckie;
UCHWAŁA nr 88/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. przyznawania stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015;
UCHWAŁA nr 89/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji bloku pedagogicznego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 90/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adamowi Snopkowi, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 91/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Khamis Daham Muslih, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 92/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Durydiwki na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 93/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Joanny Krukowskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 94/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Marty Lackowskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 95/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Doroty Mantey na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 96/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Mostowskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 97/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 98/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Zaborowskiego na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 99/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Grabowskiej na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 100/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Bożeny Kicińskiej na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 101/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia mgr Anny Markowskiej na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 102/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia mgr Marleny Kycko na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 103/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Waldemara Wilka;
UCHWAŁA nr 104/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania dr. Waldemarowi Wilkowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 105/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dyplomów magisterskich z wyróżnieniem;
UCHWAŁA nr 106/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Stypendium im. Marka Prószyńskiego;
UCHWAŁA nr 107/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie nadania Medalu im. Jerzego Kondrackiego;
UCHWAŁA nr 108/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia poprawki do zasad rozliczania i finansowania zajęć dydaktycznych;
UCHWAŁA nr 109/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia minimum programowego dla studentów MISMaP i MISH;
UCHWAŁA nr 110/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia poprawek do programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna;
UCHWAŁA nr 111/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marii Eleny Botero Ospina i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 112/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Widy;
UCHWAŁA nr 113/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Marty Derek na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 114/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Dudy-Gromady na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 115/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr. Adama Gendźwiłła na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 116/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireny Tsermegas na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 117/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Harasimiuka na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 118/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Podhorodeckiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 119/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Anny Grzegorczyk na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 120/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
UCHWAŁA nr 121/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyznania dyplomów magisterskich i licencjackich z wyróżnieniem;
UCHWAŁA nr 122/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 123/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Kosowskiej i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 124/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do prowadzenia prac magisterskich i seminariów magisterskich w roku akademickim 2014/2015;
UCHWAŁA nr 125/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyjęcia koncepcji kształcenia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 126/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nadania dr. Romanowi Suligowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego;
UCHWAŁA nr 127/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Wojciechowi Doroszewiczowi, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 128/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Bycy i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 129/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Waldemara Wilka na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 130/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania dyplomu licencjackiego z wyróżnieniem;
UCHWAŁA nr 131/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie udzielenia rekomendacji pracy licencjackiej do udziału w konkursie;
UCHWAŁA nr 132/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie udzielenia rekomendacji pracy magisterskiej do udziału w konkursie;
UCHWAŁA nr 133/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad powoływania promotorów pomocniczych w przewodach doktorskich;
UCHWAŁA nr 134/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie poparcia wniosku o utworzenie nowego panelu Narodowego Centrum Nauki o profilu społeczno-kulturowym;
UCHWAŁA nr 135/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przewodzie doktorskim mgr. Williama Hernando Alfonso Piña;
UCHWAŁA nr 136/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Weszpińskiego;
UCHWAŁA nr 137/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie nadania mgr Majdah J. Husein Kattea stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 138/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Weszpińskiego i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 139/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Wojnar i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 140/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Joanny Wieczorek;
UCHWAŁA nr 141/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego;
UCHWAŁA nr 142/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Wieczorek i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 143/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych „Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym”;
UCHWAŁA nr 144/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. mobilności w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych oraz umów o bezpośredniej współpracy akademickiej;
UCHWAŁA nr 145/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji Wyborczej;
UCHWAŁA nr 146/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia;
UCHWAŁA nr 147/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie nadania mgr Paulinie Kosowskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 148/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie nadania mgr. Zygmuntowi Gajowniczkowi stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 149/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie nadania wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Zygmunta Gajowniczka;
UCHWAŁA nr 150/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie nadania mgr Dorocie Celińskiej-Janowicz stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 151/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie nadania wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Doroty Celińskiej-Janowicz;
UCHWAŁA nr 152/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie nadania mgr Marii Elenie Botero Ospina stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 153/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie nadania mgr. Williamowi Hernando Alfonso Pina stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 154/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zatrudnienia mgr Natalii Szajewskiej na stanowisku asystenta naukowego;
UCHWAŁA nr 155/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rozliczania i finansowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów;
UCHWAŁA nr 156/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia mgr. Piotra Kociszewskiego do prowadzenia konwersatoriów;
UCHWAŁA nr 157/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych „Rozwój w dobie globalizacji – Global Development”;
UCHWAŁA nr 158/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w programie Studiów Podyplomowych „Rozwój w dobie globalizacji – Global Development”;
UCHWAŁA nr 159/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych „Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej”;
UCHWAŁA nr 160/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Dembicz;
UCHWAŁA nr 161/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji habilitacyjnej dr Katarzyny Dembicz;
UCHWAŁA nr 162/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie nadania mgr. Robertowi Łuczakowi stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 163/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Widy i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich.

2013

Spis treści:

UCHWAŁA nr 1/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
UCHWAŁA nr 2/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia poprawek do Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 3/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do „Szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych”;
UCHWAŁA nr 4/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr. Adriana Ochtyry na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 5/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursów;
UCHWAŁA nr 6/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Zakładu Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa oraz powołania Pełnomocnika Dziekana ds. bloku pedagogicznego;
UCHWAŁA nr 7/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia bilansu środków pozabudżetowych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w 2012 r.;
UCHWAŁA nr 8/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia na kierunki „Geografia” i „Gospodarka przestrzenna” w roku akademickim 2014/2015;
UCHWAŁA nr 9/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014;
UCHWAŁA nr 10/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie limitów zwolnień z opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013;
UCHWAŁA nr 11/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2013/2014;
UCHWAŁA nr 12/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji bloku pedagogicznego na kierunku studiów „Geografia”;
UCHWAŁA nr 13/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia poprawek do programu specjalności „Geoinformatyka” na studiach drugiego stopnia na kierunku „Geografia”;
UCHWAŁA nr 14/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy i programu Studium Podyplomowego dla Nauczycieli Geografii;
UCHWAŁA nr 15/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie poparcia odwołania dr hab. Bożeny Wójtowicz do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;
UCHWAŁA nr 16/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Małgorzacie Durydiwce;
UCHWAŁA nr 17/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Sylwii Kulczyk;
UCHWAŁA nr 18/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzacie Bycy i wyznaczenia promotora pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 19/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Ostaszewskiej, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na czas nieokreślony;
UCHWAŁA nr 20/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. hab. Artura Magnuszewskiego, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na czas nieokreślony;
UCHWAŁA nr 21/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 22/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 23/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału za 2012 r.;
UCHWAŁA nr 24/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie poparcia rekomendacji pracy doktorskiej do konkursu na Dyplom im. Eugeniusza Romera;
UCHWAŁA nr 25/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych;
UCHWAŁA nr 26/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych;
UCHWAŁA nr 27/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych;
UCHWAŁA nr 28/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia dr Joanny Angiel do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 29/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia dr. Marka Baranowskiego do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 30/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Małgorzacie Durydiwce i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 31/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Sylwii Kulczyk i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 32/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie nadania mgr Małgorzacie Kowalczyk stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 33/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Aliny Gerlee i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 34/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Lindner-Cendrowskiej i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 35/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Piętki i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 36/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Biejat, wyznaczenia promotora pracy i promotora pomocniczego oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 37/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr hab. Ewy Smolskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na okres 5 lat;
UCHWAŁA nr 38/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Danuty Dobak na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 39/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu Dziekańskiego z działalności w 2012 r.;
UCHWAŁA nr 40/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Wydziało-wej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie;
UCHWAŁA nr 41/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uzupełnienia tabeli opłat za usługi edukacyjne;
UCHWAŁA nr 42/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Danuty Idzikowskiej i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 43/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Bartłomiejowi Iwańczakowi, wyznaczenia promotorów pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 44/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Dieu-Donne Mouketou-Tarazewiczowi, wyznaczenia promotora pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 45/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Elżbiety Wołk-Musiał na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 46/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Małgorzaty Krówczyńskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 47/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Bogdana Stefańskiego na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 48/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Witolda Lenarta na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 49/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Krzysztofa Olszewskiego na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 50/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. hab. Wiesława Ostrowskiego na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 51/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Jerzego Siwka na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 52/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Jolanty Wawer na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 53/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Jarosława Suchożebrskiego na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 54/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Jolanty Koryckiej-Skorupy na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 55/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Waldemara Wilka na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 56/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr Anny Dąbrowskiej na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 57/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr Joanny Krukowskiej na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 58/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursów;
UCHWAŁA nr 59/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Joanny Angiel i nadania dr Joannie Angiel stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 60/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Arturowi Magnuszewskiemu, prof. UW;
UCHWAŁA nr 61/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie dopuszczenia dr Barbary Woronko do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 62/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Beacie Konopskiej;
UCHWAŁA nr 63/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Dieu-Donne Mouketou-Tarazewicza i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 64/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu dok-torskiego mgr Joannie Krukowskiej, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 65/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandrze Zienkiewicz, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 66/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Małgorzaty Roge-Wiśniewskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 67/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Jacka Kwiatkowskiego na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 68/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr. Adama Gendźwiłła na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 69/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Marka Baranowskiego i nadania dr. Markowi Baranowskiemu stopnia naukowego doktora habili-towanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 70/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia We-wnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia;
UCHWAŁA nr 71/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych za 2012 r.;
UCHWAŁA nr 72/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na 2013 r.;
UCHWAŁA nr 73/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Arturowi Magnuszewskiemu, prof. UW i powołania recenzentów dorobku naukowego;
UCHWAŁA nr 74/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr hab. Joanny Angiel na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 75/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Alicji Bieske-Matejak na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 76/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Zaborowskiego na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 77/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Małgorzaty Durydiwki na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 78/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Andrzeja Harasimiuka na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 79/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Piotra Szwarczewskiego na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 80/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Ireny Tsermegas na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 81/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Marka Zgorzelskiego na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 82/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Anny Zmarz na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 83/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Wojciecha Pokojskiego na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 84/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Barbary Woronko i nadania dr Barbarze Woronko stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 85/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Beacie Konopskiej i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 86/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Annie Dąbrowskiej, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egminacyjnego;
UCHWAŁA nr 87/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Monice Lisowskiej, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 88/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Lindner-Cendrowskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 89/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem;
UCHWAŁA nr 90/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 91/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 92/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w strukturze organi-zacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 93/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w strukturze organi-zacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 94/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 95/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Maciejowi Dłużewskiemu;
UCHWAŁA nr 96/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Andrzejowi Harasimiukowi;
UCHWAŁA nr 97/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Irenie Tsermegas;
UCHWAŁA nr 98/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Waldemarowi Wilkowi;
UCHWAŁA nr 99/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Arturowi Zielińskiemu;
UCHWAŁA nr 100/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie nadania mgr Alinie Gerlée stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 101/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie nadania mgr Izabeli Piętce stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 102/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateuszowi Ślazkowi, wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 103/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr hab. Barbary Woronko na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 104/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Katarzyny Lindner-Cendrowskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 105/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Andrzeja Walewskiego na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 106/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu licencjackiego Viktora Dubovnika;
UCHWAŁA nr 107/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora habilitowanego Lidii Dubis;
UCHWAŁA nr 108/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie kandydatów do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2013/2014;
UCHWAŁA nr 109/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie kandydatów do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2013/2014;
UCHWAŁA nr 110/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian programu studiów, planowanych efektów kształcenia, zasad odbywania studiów oraz warunków rekrutacji na Studium Doktoranckim;
UCHWAŁA nr 111/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie maksymalnej liczby doktorantów pod opieką naukową promotora i promotora pomocniczego;
UCHWAŁA nr 112/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie mgr Katarzynie Biejat stypendoium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na studiach doktoranckich;
UCHWAŁA nr 113/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia poprawek do programu Studiów Podyplomowych Geografii dla Nauczycieli;
UCHWAŁA nr 114/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW;
UCHWAŁA nr 115/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW;
UCHWAŁA nr 116/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adrianowi Ochtyrze, wyznaczenia promotorów pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 117/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 118/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Aliny Gerlée na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 119/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie dopuszczenia dr Sylwii Kulczyk do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 120/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Maciejowi Dłużewskiemu i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 121/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Andrzejowi Harasimiukowi i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 122/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Irenie Tsermegas i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 123/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Waldemarowi Wilkowi i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 124/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Arturowi Zielińskiemu i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 125/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania mgr Danucie Idzikowskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 126/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Krukowskiej i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 127/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem;
UCHWAŁA nr 128/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do prowadzenia prac magisterskich i seminariów magisterskich w roku akademickim 2013/2014;
UCHWAŁA nr 129/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na 2013 r.;
UCHWAŁA nr 130/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia poprawek do zasad rozliczania i finansowania zajęć dydaktycznych;
UCHWAŁA nr 131/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia limitu dopuszczalnych zwolnień z opłat pobieranych od studentów w roku akademickim 2013/2014;
UCHWAŁA nr 132/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie upoważnienia pracowników naukowo-technicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
UCHWAŁA nr 133/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych oraz uruchomienia rekrutacji na studia;
UCHWAŁA nr 134/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany warunków ukończenia Studiów Podyplomowych „Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej”;
UCHWAŁA nr 135/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia poprawek do programu Studiów Podyplomowych Geografii dla Nauczycieli;
UCHWAŁA nr 136/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zamknięcia nieokończonego przewodu doktorskiego mgr Stefanii Roli-Kunach;
UCHWAŁA nr 137/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Łopaty;
UCHWAŁA nr 138/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Kowalik;
UCHWAŁA nr 139/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr. Jerzego Lechnio;
UCHWAŁA nr 140/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Myślińskiego;
UCHWAŁA nr 141/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr Marleny Majewskiej;
UCHWAŁA nr 142/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr Kariny Gut;
UCHWAŁA nr 143/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Siwińskiej;
UCHWAŁA nr 144/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Sylwii Kulczyk, zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego i nadania dr Sylwii Kulczyk stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 145/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia rekomendacji pracy licencjackiej do udziału w konkursie;
UCHWAŁA nr 146/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie nadania mgr. Dieu-Donne Mouketou-Tarazewiczowi stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 147/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Doroty Celińskiej-Janowicz i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 148/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Piskorskiego;
UCHWAŁA nr 149/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr. Pawła Weszpińskiego;
UCHWAŁA nr 150/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Silawko;
UCHWAŁA nr 151/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr Joanny Widy;
UCHWAŁA nr 152/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr. Macieja Zycha;
UCHWAŁA nr 153/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr. Michała Lisa;
UCHWAŁA nr 154/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr Emilii Kulczyk-Prus;
UCHWAŁA nr 155/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr Marty Tomaszewskiej;
UCHWAŁA nr 156/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr. Waldemara Błaszczuka;
UCHWAŁA nr 157/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zamknięcia niedokończonego przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Zegara;
UCHWAŁA nr 158/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie dopuszczenia dr Małgorzaty Durydiwki do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 159/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Doroty Celińskiej-Janowicz i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 160/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie dopuszczenia dr. Macieja Dłużewskiego do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 161/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr Adriany Marcinkowskiej na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 162/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Małgorzaty Durydiwki;
UCHWAŁA nr 163/2013 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. nadania dr Małgorzacie Durydiwce stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii.

2012

Spis treści:

UCHWAŁA nr 1/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013;
UCHWAŁA nr 2/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie nadania mgr Agacie Ciołkosz-Styk stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 3/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie nadania mgr Julicie Łukomskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 4/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku „Geografia”, studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim;
UCHWAŁA nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie dostosowania do wymogów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji planu i programu studiów na kierunku „Geografia”, studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim;
UCHWAŁA nr 6/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie dostosowania do wymogów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji planu i programu studiów na kierunku „Gospodarka przestrzenna”, studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim;
UCHWAŁA nr 7/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie dostosowania do wymogów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji planu i programu studiów na kierunku „Gospodarka przestrzenna”, studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim;
UCHWAŁA nr 8/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia bilansu środków pozabudżetowych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w 2011 r.;
UCHWAŁA nr 9/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie dostosowania do wymogów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji planu i programu studiów na kierunku Geografia, studiach stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim;
UCHWAŁA nr 10/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie dostosowania do wymogów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji planu i programu studiów na kierunku Geografia (specjalność Turystyka), studiach niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim;
UCHWAŁA nr 11/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie dostosowania do wymogów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji planu i programu studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna, studiach stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim;
UCHWAŁA nr 12/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie dostosowania do wymogów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji planu i programu studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna (specjalność Urbanistyka i regionalistyka), studiach niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim;
UCHWAŁA nr 13/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie dostosowania do wymogów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji programu kształcenia w ramach bloku pedagogicznego na kierunku Geografia, studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim;
UCHWAŁA nr 14/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia na kierunki „Geografia” i „Gospodarka przestrzenna” w roku akademickim 2013/2014;
UCHWAŁA nr 15/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie dopuszczenia dr Izabelli Łęckiej do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 16/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Aliny Gerlee;
UCHWAŁA nr 17/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Wojciechowi Szymalskiemu i wyznaczenia promotora pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 18/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 19/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na 2012 r.;
UCHWAŁA nr 20/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2012/2013;
UCHWAŁA nr 21/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na rok akademicki 2012/2013;
UCHWAŁA nr 22/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zgłoszenia najlepszej pracy doktorskiej z zakresu geografii, obronionej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w 2011 r., na konkurs ogłoszony przez Komitet Nauk Geograficznych PAN;
UCHWAŁA nr 23/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia korekty programu kształcenia na Studiach Podyplomowych Rozwój w dobie globalizacji (Global Development) prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych;
UCHWAŁA nr 24/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na Studiach Podyplomowych Rozwój w dobie globalizacji (Global Development) prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych;
UCHWAŁA nr 25/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na Internetowych Studiach Podyplomowych Rozwój w dobie globalizacji (Global Development) prowadzonych w formie kształcenia na odległość;
UCHWAŁA nr 26/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na Podyplomowym Studium dla Nauczycieli Geografii;
UCHWAŁA nr 27/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uczestnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w porozumieniu ogólnopolskim „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna”;
UCHWAŁA nr 28/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca;
UCHWAŁA nr 29/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca;
UCHWAŁA nr 30/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca;
UCHWAŁA nr 31/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie trybu wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacji;
UCHWAŁA nr 32/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie nadania mgr Marcie Bobiatyńskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 33/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie nadania mgr. Hassanowi Shojaee Siuki stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 34/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 35/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Izabelii Łęckiej i nadania dr Izabelli Łęckiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 36/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu Dziekańskiego z działalności w 2011 r.;
UCHWAŁA nr 37/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu Dziekańskiego z działalności w kadencji 2008-2012;
UCHWAŁA nr 38/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Medalu im. Jerzego Kondrackiego;
UCHWAŁA nr 39/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kaim i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 40/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszce Sosnowskiej i wyznaczenia promotora pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 41/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Nowickiej i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 42/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Krzysztofa Błażejczyka na stanowisku profesora zwyczajnego na czas nieokreślony     Rada Wydziału poparła wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Krzysztofa Błażejczyka na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Geografii Fizycznej na czas nieokreślony;
UCHWAŁA nr 43/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr hab. Elwiry Żmudzkiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na okres 5 lat;
UCHWAŁA nr 44/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Izabeli Gołębiowskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 45/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Aliny Awramiuk-Godun na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 46/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr Pauliny Nowickiej na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 47/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 48/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia minimum programowego dla studentów MISMaP i MISH;
UCHWAŁA nr 49/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Bożenie Wójtowicz tytułu naukowego profesora;
UCHWAŁA nr 50/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie nadania mgr Zuzannie Burskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 51/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Szymalskiego i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 52/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr hab. Marii Skoczek, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
UCHWAŁA nr 53/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr hab. Anny Bąkiewicz na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 54/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Julity Łukomskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 55/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Elżbiety Rojan na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 56/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr Katarzyny Lindner-Cendrowskiej na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 57/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 58/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia dr Bogumiły Lisockiej-Jaegermann do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 59/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania mgr Barbarze Jaczewskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 60/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Jarocińskiej i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 61/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr hab. Izabelli Łęckiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 62/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr inż. arch. krajobrazu Alicji Bieske-Matejak na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 63/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Ireny Tsermegas na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 64/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Jarosława Suchożebrskiego na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 65/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr Sylwii Nasiłowskiej na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 66/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr Anny Jarocińskiej na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 67/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Jerzego Siwka na stanowisku starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 68/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych i Rady Studium Doktoranckiego na kadencję 2012-2016;
UCHWAŁA nr 69/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. przewodów doktorskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na kadencję 2012-2016;
UCHWAŁA nr 70/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 71/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Tadeuszowi Siwkowi tytułu naukowego profesora;
UCHWAŁA nr 72/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Joannie Angiel;
UCHWAŁA nr 73/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Sobczak i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 74/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Barbary Jaczewskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 75/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr. Adama Gendźwiłła na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 76/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Bogumiły Lisockiej-Jagermann i nadania dr Bogumile Lisockiej-Jagermann stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 77/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyznania dyplomów magisterskich i licencjackich z wyróżnieniem;
UCHWAŁA nr 78/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przekazania przez Dziekana uprawnień dziekańskich;
UCHWAŁA nr 79/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia poprawek do zasad rozliczania i finansowania zajęć dydaktycznych;
UCHWAŁA nr 80/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie Studium Doktoranckiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 81/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie terminu opłat czesnego na studiach podyplomowych;
UCHWAŁA nr 82/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;
UCHWAŁA nr 83/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie misji i strategii rozwoju Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 84/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Kaim stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 85/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Joannie Angiel i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 86/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Barbarze Woronko;
UCHWAŁA nr 87/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Markowi Baranowskiemu;
UCHWAŁA nr 88/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzacie Kowalczyk i wyznaczenia promotora pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 89/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 90/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie upoważnienia mgr. Tomasza Grabowskiego do prowadzenia wykładów;
UCHWAŁA nr 91/2012 z dnia 8 października 2012 r. w sprawie kandydatów do stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2012/2013;
UCHWAŁA nr 92/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyznania dyplomu magisterskiego z wyróżnieniem;
UCHWAŁA nr 93/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia prac magister-skich i seminariów magisterskich;
UCHWAŁA nr 94/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 95/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wyboru kandydata na członka Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW;
UCHWAŁA nr 96/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW;
UCHWAŁA nr 97/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie dopuszczenia możliwości przeprowadzania gło-sowania elektronicznego;
UCHWAŁA nr 98/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Markowi Baranowskiemu i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 99/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Barbarze Woronko i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 100/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na okres 5 lat;
UCHWAŁA nr 101/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr hab. Bogumiły Lisockiej-Jaegermann na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 102/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie dr Irenie Tsermegas urlopu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 103/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 104/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia rekomendacji pracy licencjackiej;
UCHWAŁA nr 105/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 106/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wyboru kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW;
UCHWAŁA nr 107/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wyboru kandydata na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW;
UCHWAŁA nr 108/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia korekty uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014;
UCHWAŁA nr 109/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie nadania mgr Annie Jarocińskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 110/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kowalczyk i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 111/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego lic. Maciejowi Kałasce i wyznaczenia promotora pracy i promotora pomocniczego oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 112/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Małgorzaty Gutry-Koryckiej na stanowisku profesora zwyczajnego;
UCHWAŁA nr 113/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 114/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie nadania mgr Paulinie Nowickiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 115/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie nadania mgr Karolinie Sobczak stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 116/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Szymalskiemu stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 117/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joannie Popławskiej;
UCHWAŁA nr 118/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia promotora pracy i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Popławskiej;
UCHWAŁA nr 119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia promotora pracy i promotora pomocniczego oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przewodzie doktorskim lic. Macieja Kałaski;
UCHWAŁA nr 120/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Anny Jarocińskiej na stanowisku adiunkta;
UCHWAŁA nr 121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr Aliny Gerlee na stanowisku asystenta;
UCHWAŁA nr 122/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia dr Anny Jarocińskiej do prowadzenia prac magisterskich.

2011

Spis treści:

UCHWAŁA nr 1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia na kierunki „Geografia” i „Gospodarka przestrzenna” w roku akademickim 2012/2013;
UCHWAŁA nr 2/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia bilansu środków pozabudżetowych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w 2010 r.;
UCHWAŁA nr 3/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2012/2013;
UCHWAŁA nr 4/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu Dziekańskiego z działalności w 2010 r.;
UCHWAŁA nr 5/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dopuszczenia dr. Marcina Solarza do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 6/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Edyty Woźniak i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 7/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursów na stanowisko adiunkta w zakresie urbanistyki i architektury oraz na stanowisko starszego wykładowcy;
UCHWAŁA nr 8/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zatrudnienia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 9/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Medalu im. Jerzego Kondrackiego;
UCHWAŁA nr 10/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku „Gospodarka przestrzenna” na specjalności „Urbanistyka i regionalistyka”;
UCHWAŁA nr 11/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zatrudnienia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 12/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Izabelli Łęckiej;
UCHWAŁA nr 13/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania mgr Małgorzacie Boguckiej-Szymalskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 14/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Gołębiowskiej i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 15/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Marcina Solarza i nadania dr. Marcinowi Solarzowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 16/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Julicie Łukomskiej i wyznaczenia promotora pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Kaim i wyznaczenia promotora pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 18/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcie Morawskiej i wyznaczenia promotorów pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joannie Wieczorek i wyznaczenia promotorów pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 20/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora;
UCHWAŁA nr 21/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Izabelli Łęckiej i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 22/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Bogumile Lisockiej-Jaegermann;
UCHWAŁA nr 23/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie nadania mgr Marii Zachwatowicz stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 24/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie nadania mgr Edycie Woźniak stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 25/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Izabeli Piętce i wyznaczenia promotora pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 26/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zatrudnienia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 27/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dyplomu licencjackiego z wyróżnieniem;
UCHWAŁA nr 28/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Bożenie Wójtowicz, prof. UP w Krakowie i powołania recenzentów dorobku naukowego;
UCHWAŁA nr 29/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Tadeuszowi Siwkowi;
UCHWAŁA nr 30/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Bogumile Lisockiej-Jaegermann i powołania recenzentów rozprawy habilitacyjnej;
UCHWAŁA nr 31/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Julity Łukomskiej i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 32/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Hassanowi Shojaee Siuki i wyznaczenia promotora pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 33/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Nasiłowskiej i wyznaczenia promotora pracy oraz powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
UCHWAŁA nr 34/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursów;
UCHWAŁA nr 35/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatrudnienia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 36/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dyplomów magisterskich z wyróżnieniem;
UCHWAŁA nr 37/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 38/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Geografia” do Krajowych Ram Kwalifikacji;
UCHWAŁA nr 39/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
UCHWAŁA nr 40/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej;
UCHWAŁA nr 41/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przyznania dyplomów magisterskich i licencjackich z wyróżnieniem;
UCHWAŁA nr 42/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu projektów badań naukowych i prac rozwojowych;
UCHWAŁA nr 43/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie poparcia wniosków o dofinansowanie projektów dydaktycznych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW;
UCHWAŁA nr 44/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Tadeuszowi Siwkowi i powołania recenzentów dorobku naukowego;
UCHWAŁA nr 45/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie nadania mgr Izabeli Gołębiowskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 46/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agaty Ciołkosz-Styk i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 47/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Bobiatyńskiej i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 48/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Hassana Shojaee Siuki i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 49/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 50/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatrudnienia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 51/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmniejszenia wymiaru pensum dydaktycznego w roku akademickim 2011/2012;
UCHWAŁA nr 52/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie dopuszczenia dr. Bogdana Zagajewskiego do kolokwium habilitacyjnego i zatwierdzenia tematów wykładu habilitacyjnego;
UCHWAŁA nr 53/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Barbary Jaczewskiej i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 54/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmian zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013;
UCHWAŁA nr 55/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatrudnienia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych;
UCHWAŁA nr 56/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu;
UCHWAŁA nr 57/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatrudnienia;
UCHWAŁA nr 58/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Bogdana Zagajewskiego i nadania dr. Bogdanowi Zagajewskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
UCHWAŁA nr 59/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016;
UCHWAŁA nr 60/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dziekana do konsultacji w sprawie zmiany statusu własnościowego Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego;
UCHWAŁA nr 61/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Burskiej, zmiany przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich;
UCHWAŁA nr 62/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr hab. Urszuli Somorowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na okres 5 lat;
UCHWAŁA nr 63/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatrudnienia mgr Barbary Jaczewskiej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.