Profil badawczy Zakładu Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych jest bardzo szeroki a tematyka podejmowanych badań indywidualnych i zespołowych w ostatnich 3 – 4 latach i realizowanych aktualnie przez jego obecnych pracowników – jest bardzo zróżnicowana. Świadczy o tym lista projektów i tematów badawczych realizowanych w ostatnich latach, kontynuowanych i nowych:

I. GEOGRAFIA POLITYCZNA

ATLAS GEOGRAFII POLITYCZNEJ POLSKI. POLSKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – projekt badawczy przewidziany na lata 2015-2018, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, którego kierownikiem jest Marcin Wojciech Solarz. Atlas będzie zawierał ponad 300 kolorowych dwujęzycznych map wzbogaconych komentarzami, wykresami, tabelami etc. W publikacji znajdą się m.in. mapy przedstawiające: zmienność i trwałość granic politycznych Polski; główne koncepcje geopolityczne opisujące położenie Polski w Europie; Polskę na tle różnych środowisk międzynarodowych (np. wszystkich państw Unii Europejskiej, Grupy Wyszehradzkiej z Rumunią, krajów basenu Morza Bałtyckiego, sąsiadów, państw sukcesyjnych I Rzeczpospolitej, państw słowiańskich, NATO, największych krajów Unii Europejskiej) w różnych kontekstach, w świetle wybranych wskaźników politycznych, społecznych i gospodarczych; itineraria zagraniczne polskich prezydentów; zagadnienia związane z polską polityką historyczną i polskim soft power w stosunkach międzynarodowych; wybrane zagadnienia z zakresu problematyki bezpieczeństwa; różne podziały polityczne terytorium państwa polskiego; rozmieszczenie Polaków w świecie; rozmieszczenie mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w Polsce; preferencje wyborcze Polaków, wysokość frekwencji/absencji wyborczej i rozkład głosów nieważnych; problem komunizacji i dekomunizacji przestrzeni publicznych w Polsce. Atlas ukaże się w wersji drukowanej i elektronicznej. W realizacji projektu z ZGPiSR biorą udział: A. Dudek, K. Górny, B. Jaczewska, M. Orleański, M. Piskorek, M.W. Solarz, M. Wojtaszczyk.

MNIEJSZOŚĆ POLSKA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – projekt realizowany w ZGPiSR pod kierunkiem Marcina Wojciecha Solarza Małgorzaty Wojtaszczyk, przy współudziale doktorantów Zakładu (K. Górny, M. Orleański, M. Piskorek) oraz studentów specjalności geografia globalizacji. W ramach projektu badane jest poczucie tożsamości narodowej młodych Polaków oraz ich związki z polskością i Polską. Do tej pory badania przeprowadzono w rejonie solecznickim Republiki Litewskiej (2015; w 2016 r. ukaże się monografia omawiająca wyniki badań) i na Łotwie (Łatgalia, d. Inflanty Polskie) (2016). W roku 2017 planowane są badania na rumuńskiej Bukowinie.

ZACHOWANIA WYBORCZE WYBRANYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ GRUP REGIONALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2011 – praca doktorska realizowana od 2012 roku przez Małgorzatę Wojtaszczyk pod opieką prof. M. W. Solarza. Celem pracy jest określenie i wyjaśnienie preferencji wyborczych przedstawicieli mniejszości białoruskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej i ukraińskiej oraz Kaszubów, na podstawie analizy wyników wyborów do Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego oraz na prezydenta RP, odbywających się w Polsce latach 2000-2011.

ZMIANY W NAZEWNICTWIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH MIAST POLSKI PO 1989 R. – projekt prowadzony przez Michała Orleańskiego pod opieką prof. M. W. Solarza jako praca doktorska. W ramach pracy została przygotowana baza danych dotycząca wszystkich zmian w nazwach przestrzeni publicznych miast Polski (tj. ulic, placów, parków, skwerów, itp.) w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Dane pochodzą z uchwał Rad Miejskich oraz (Miejskich) Rad Narodowych przyjętych po 1989 r. W ramach projektu zostanie  przeanalizowany proces zmian nazw przestrzeni publicznych w Polsce. Analizy obejmą wymiar przestrzenny, czasowy, politologiczny etc. zagadnienia.

ABSENCJA WYBORCZA I GŁOSY NIEWAŻNE W WYBORACH PREZYDENCKICH, PARLAMENTARNYCH, SAMORZĄDOWYCH I EUROPARLAMENTARNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2019 – projekt badawczy realizowany jako praca doktorska przez Magdalenę Piskorek pod opieką prof. M. W. Solarza. Celem projektu jest stworzenie typologii gmin w Polsce na podstawie wskaźników wyborczych jakimi są absencja oraz nieważne głosy. Typologia ta będzie podstawą do wyjaśnienia czy, a jeśli tak to jakie przestrzenne prawidłowości istnieją w rozkładzie absencji wyborczej i nieważnych głosów w poszczególnych rodzajach wyborów i czy prawidłowości te są dla wszystkich rodzajów wyborów takie same. W projekcie podjęta zostanie kwestia zależności zjawiska nieważnych głosów od absencji wyborczej. Istotną częścią projektu będzie także określenie czynników determinujących wystąpienie obu zjawisk w ogóle, a w szczególności tych, które wpływają na przestrzenne różnice w poziomie absencji wyborczej i liczbie nieważnych głosów we wszystkich wyborach po roku 2000.

POLITYKA SYMBOLICZNA PAŃSTW POKOLONIALNYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE AFRYKI ZACHODNIEJ – projekt badawczy realizowany przez Krzysztofa Górnego w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. M. W. Solarza. Zakłada przeprowadzenie badań terenowych m.in. w Gambii, Senegalu, Gwinei Bissau i Republice Zielonego Przylądka. Analizie poddana zostanie przestrzeń miejska ważnych ośrodków administracyjnych (głównie stolic ww. państw) pod kątem obecności w niej elementów symbolicznego dziedzictwa epoki kolonialnej, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, oraz nowych elementów świadczących o podjęciu przez współczesne władze próby świadomego kształtowania tożsamości młodych społeczeństw. Szczególna uwaga skupiona będzie na takich elementach symbolicznych w przestrzeni jak urbanonimy, pomniki, cmentarze oraz budynki reprezentacyjne. Projekt przez pryzmat analizy relacji między tym, co stare, a tym, co nowe w przestrzeni publicznej miast Zachodniej Afryki ma pokazać utracone i zachowane pozostałości epoki kolonializmu, stosunek władz państw afrykańskich do jej dziedzictwa oraz kierunki współczesnej ich polityki w wymiarze symboliczno-przestrzennym.

Od kilku lat Anna Dudek i Jerzy Makowski są uczestnikami projektu  POMOC HUMANITARNA W ŚWIETLE PRAWA I PRAKTYKI, kierowanego przez Wydział Prawa i Administracji UW. W jego ramach prowadzą wykłady, których tematyka dotyczy m.in.: wpływu klęsk żywiołowych na możliwości świadczenia pomocy humanitarnej oraz środowiskowych następstw niesienia pomocy humanitarnej. Wykłady ww. osób (i innych wykładowców) zostaną wkrótce wydane w postaci książkowej w wersji polsko- i angielsko języcznej. Współautorką rozdziału o klęskach żywiołowych jest Joanna Miętkiewska-Brynda.