Pracownicy i doktoranci ZGRŚ uczestniczą w studiach terenowych w różnych regionach świata. Efektem badań są liczne publikacje, także książkowe. Do najważniejszych w ostatnich latach można zaliczyć monografie:

A. Grzegorczyk:  Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się (2011) oraz A. Grzegorczyk (red.), Miasta w czasach globalizacji (2012), T. Witesa: Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu (2007), M. Jędrusika: Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu (2005) oraz Usedom/Uznam [w:] Baldacchino G. (ed.), The Political Economy of Divided Islands. United Geographies, Multiple Polities (2013), a także podręcznik akademicki Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne (2010) [M. Jędrusik, we współautorstwie z F. Plitem i J. Makowskim].  M. Kałaska był beneficjentem pierwszej edycji „Diamentowego Grantu” MNiSzW i realizował projekt Przestrzeń turystyczna w strukturze przestrzennej miasta na wybranych przykładach z państw Maghrebu.

      Pracownicy Zakładu prowadzą większość zajęć na specjalizacji magisterskiej „geografia świata” (w tym jedno z seminariów magisterskich), proseminaria i seminaria licencjackie na studiach I stopnia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna, wykłady ogólnouniwersyteckie. Są opiekunami licznych prac magisterskich i licencjackich na obu kierunkach.

            Oprócz rozmaitych zainteresowań tematycznych, których zarys przedstawiono w zakładce „O nas”, wśród pracowników można zauważyć specjalizację regionalną. I tak zainteresowania M. Jędrusika koncentrują się wokół wysp tropikalnych, Azji Południowo-Wschodniej oraz Czarnej Afryki, T. Witesa: Azji Wschodniej, krajów dawnego ZSRR, Azji Południowej oraz Ameryki Łacińskiej. A. Grzegorczyk w ostatnim okresie interesuje się szczególnie krajami frankofońskimi, K. Podhorodecka – wyspami tropikalnymi, D. Rucińska – Ameryką Północną .