Jakość kształcenia

Do podstawowych zadań Wydziałowego Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia należy dbałość o wysoki poziom jakości kształcenia na WGSR. WZZJK dba o wypełnienie misji i strategii wydziału oraz o realizację założeń zawartych w wydziałowej koncepcji kształcenia. Co roku dokonuje analizy i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia we wszystkich siedmiu obszarach. WZZJK współpracuje na bieżąco z Kolegium Dziekańskim, Komisją Dydaktyczną, Radą Studium Doktoranckiego oraz Doradcami zewnętrznymi.

Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

Dokumenty obowiązujące na WGSR

Sprawozdanie z oceny własnej (2014)

Sprawozdanie z oceny własnej (2013)

Raport oceniający wprowadzanie i funkcjonowanie WSZDJK

Formularz hospitacji