Misja i kształcenie

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Dokument zatwierdzony przez Uchwałę Radę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych nr 83/2012 w dniu 25 września 2012 r.

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, jako pierwszy samodzielny wydział geograficzny w Polsce, jako wydział stołecznego Uniwersytetu, zawsze zaliczanego do pierwszej dwójki najlepszych uniwersytetów w kraju, jako jednostka geograficzna dysponująca dużym potencjałem naukowym i dydaktycznym, winien odgrywać priorytetową rolę w polskiej geografii, podnosić swój prestiż na Uniwersytecie Warszawskim oraz być rozpoznawalnym na forum międzynarodowym. Służyć temu winna niniejsza strategia, określająca priorytetowe działania całej wspólnoty wydziałowej – nauczycieli akademickich i wszystkich pozostałych pracowników w horyzoncie czasowym 2012-2016.

MISJA WYDZIAŁU

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego za swoją misję przyjmuje – zgodnie z misją Uniwersytetu Warszawskiego – harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki, które dotyczą zmian środowiska przyrodniczego, struktur społeczno-przestrzennych oraz interakcji społeczeństwo–środowisko, rozpatrywanych we wszystkich skalach przestrzennych, od lokalnej poprzez regionalną i krajową (ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i Mazowsza), po skalę globalną, dążąc do osiągnięcia czołowej pozycji w kraju. Społeczną misją Wydziału jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nauczania wszystkim tym, którzy mają do tego prawo i chcą poznać i zrozumieć otaczający świat. Obywatelską misją Wydziału jest kształtowania elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi oraz odnoszących się z szacunkiem do różnorodności kulturowej świata, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych.

ZAŁOŻENIA STRATEGII WYDZIAŁU GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSTETU WARSZAWSKIEGO

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych jest jednym z najstarszych i największych ośrodków geograficznych w Polsce. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową w różnych specjalnościach nauk geograficznych i nauk pokrewnych o wysokiej rzetelności zawodowej, doświadczoną w koordynowaniu i realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, reprezentowaną w ogólnopolskich gremiach decyzyjnych i opiniodawczych z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego. Oferta dydaktyczna jednostki jest zróżnicowana, nawiązująca do reprezentowanych specjalności naukowych kadry i zorientowana na potrzeby społeczne i gospodarcze kraju oraz regionu. Relacje między kadrą akademicką i studentami mają charakter partnerski. Atrakcyjne programy studiów, doskonalenie jakości kształcenia i lokalizacja Wydziału w pobliżu stołecznego rynku pracy zapewniają stałe zainteresowanie kierunkami oferowanych studiów. Wydział dba o rozwój współpracy z innymi jednostkami Uczelni oraz z zewnętrznymi interesariuszami reprezentującymi instytucje i firmy związane z ochroną i kształtowaniem środowiska, planowaniem przestrzennym, doradztwem i projektowaniem z zastosowaniem analizy i geowizualizacji danych przestrzennych. Prowadzone studia doktoranckie umożliwiają stałe uzupełnianie kwalifikowanych kadr. Wydział dysponuje jedną z największych bibliotek wydziałowych Uczelni, z bogatymi zbiorami kartograficznymi. Możliwość pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na badania i rozwój infrastruktury, współpraca w ramach sieci naukowych oraz konsorcjów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz stopniowy wzrost doceniania roli nauki w rozwoju miasta i regionu w gospodarce opartej na wiedzy stwarzają szanse na realizację nowych zadań badawczych i wzbogacenia oferty dydaktycznej. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Wydziału związane jest z kreowaniem nowoczesnej jednostki naukowo-dydaktycznej, opiniotwórczej i doradczej, elastycznie reagującej na potrzeby interesariuszy, przyjaznej pracownikom i studentom oraz otwartej na otoczenie, z zachowaniem najlepszych tradycji akademickich.

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU

Misja Wydziału znajduje swój wyraz w strategicznych kierunkach rozwoju. Podstawowe kierunki rozwoju zostały sformułowane na podstawie celów zawartych w dokumentach państwowych dotyczących strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, analizy i oceny uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Wydziału oraz mocnych i słabych stron charakterystyki Wydziału. Strategiczne kierunki rozwoju Wydziału są następujące:

1. Kształcenie i wychowywanie z zachowaniem troski o doskonalenie jakości kształcenia.

2. Intensyfikacja badań naukowych i podwyższenie kategoryzacji naukowej.

3. Rozwój partnerskich relacji z podmiotami otoczenia.

4. Poprawa infrastruktury i funkcjonowania Wydziału.

Zasadniczym celom strategicznym odpowiadają cele szczegółowe i działania operacyjne :

1. Kształcenie i wychowywanie z zachowaniem troski o doskonalenie jakości kształcenia

a) prowadzenie, z zapewnieniem jak najwyższego poziomu jakości kształcenia, studiów na dwóch kierunkach: Geografia – na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, Gospodarka przestrzenna – na poziomie licencjackim i magisterskim, a w przypadku pojawienia się takiej możliwości, ubiegania się o możliwość prowadzenia studiów doktoranckich z gospodarki przestrzennej;

b) utrzymanie dotychczasowego naboru na studia (stabilizacja rekrutacji by nie obniżać poziomu studiów) na poziomie licencjackim i magisterskim na obu kierunkach studiów poprzez intensywną promocję Wydziału i popularyzację dorobku nauk geograficznych oraz problematyki gospodarki przestrzennej w środowisku szkolnym, organizowanie wykładów, kursów dokształcających i stwarzanie możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych na Wydziale, w ścisłej współpracy z samorządem studenckim;

c) zwiększanie liczby studentów i doktorantów zagranicznych m.in. poprzez rozszerzanie oferty zajęć dydaktycznych w językach obcych, szczególnie języku angielskim, wprowadzając system motywujący pracowników do podejmowania takich zajęć;

d) większe powiązanie programów nauczania z potrzebami gospodarki i życia społecznego oraz wspieranie inicjatyw studenckich i pracowniczych prowadzących do włączania praktyków w proces kształcenia;

e) wspieranie inicjatyw zmierzających do poszerzenie dotychczasowej oferty programowej studiów podyplomowych z wykorzystaniem różnorodnych form kształcenia na odległość (e-learning) zgodnych z wizją Uniwersytetu „kształcącego przez całe życie” i aktualnymi potrzebami rynku pracy;

f) poprawa funkcjonowania systemu oceny jakości kształcenia poprzez wsparcie Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia powołaniem rad programowych kierunków studiów, wprowadzenie zmian w programach studiów II stopnia wraz z ograniczeniem liczby specjalizacji na kierunku Geografia, kontynuowanie badań opinii o absolwentach wśród interesariuszy zewnętrznych oraz opinii o programach studiów wśród studentów, z myślą o modyfikacji dotychczasowych programów w nowym cyklu edukacyjnym;

g) podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych pracowników poprzez szkolenia oraz promowanie postaw pracowników, studentów i doktorantów opartych na poszanowaniu wartości akademickich, a zwłaszcza wzajemnego szacunku i przestrzegania zasad etyki.

2. Intensyfikacja badań naukowych i podwyższenie kategoryzacji naukowej

a) wykorzystując istniejący potencjał badawczy, prowadzenie wysoko ocenianej działalności naukowej w zakresie geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, geoinformatyki, studiów regionalnych i gospodarki przestrzennej, wyrażającej się wzrastającą liczbą publikacji w wysoko punktowanych czasopismach, zwiększaniem sprawności pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój bazy naukowej oraz podnoszeniem jakości krytyki naukowej (np. poprzez wydziałowe seminaria habilitacyjne);

b) wspieranie pracowników i doktorantów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania oraz publikowaniu prac w wysoko punktowanych czasopismach oraz włączanie studentów i doktorantów do programów badawczych realizowanych na Wydziale oraz udzielanie wsparcia inicjatywom studenckim w tym zakresie (koła naukowe);

c) zwiększanie znaczenia w awansach naukowych kryteriów jakości publikacji oraz aplikowania o granty;

d) wspieranie inicjatyw w podejmowaniu badań zespołowych i interdyscyplinarnych finansowanych z zewnętrznych programów;

e) dostosowywanie struktury organizacyjnej Wydziału do ustaleń zawartych w Statucie UW, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności profilu badawczego i dydaktycznego jednostek;

f) unowocześnianie infrastruktury naukowo-badawczej poprzez dążenie do organizacji międzyzakładowych pracowni specjalistycznych z fachową kadrą, świadczących usługi analityczne, a utrzymywanych częściowo ze środków użytkowników;

g) utrzymanie dwóch czasopism: Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development (po angielsku) oraz Prac i Studiów Geograficznych (po polsku i angielsku), zwiększając częstotliwość ich wydawania, dbając o wysoki poziom merytoryczny publikacji, by w ten sposób zapewnić korzystną punktację oraz o umieszczenie pierwszego z tych czasopism na liście czasopism ISI.

h) polityka kadrowa Wydziału powinna dążyć do: – przywrócenia równowagi między aktywnością badawczą i dydaktyczną pracowników naukowo-dydaktycznych (ograniczanie i bardziej równomierne rozłożenie nadgodzin), – zatrudniania nowych pracowników na podstawie analizy potrzeb naukowych i dydaktycznych Wydziału. -zatrudniania najlepszych absolwentów wydziałowego Studium Doktoranckiego, – ograniczania zatrudnień na stanowiskach wykładowców i starszych wykładowców, – zwiększania liczby samodzielnych pracowników naukowych, w tym liczby profesorów tytularnych, m.in. poprzez wspieranie finansowe (BST i inne formy) przede wszystkim osób przygotowujących rozprawy habilitacyjne.

3. Rozwój partnerskich relacji z podmiotami otoczenia

a) rozwijanie kontaktów i współpracy z ośrodkami zagranicznymi, przede wszystkim poprzez zacieśnianie współpracy w ramach już podpisanych umów, a zawieranie nowych w miarę możliwości finansowych Wydziału;

b) zacieśnianie współpracy zagranicznej poprzez organizowanie większej liczby konferencji międzynarodowych przez Wydział;

c) popieranie wymiany studentów i pracowników z innymi ośrodkami geograficznymi (m.in. programy MOST, ERASMUS) oraz wyjazdów członków kół naukowych na badania;

d) szersze otwarcie na otoczenie społeczno-gospodarcze z uwzględnieniem badań i ekspertyz na potrzeby instytucji państwowych i prywatnych;

e) prowadzenie w otoczeniu monitoringu zapotrzebowania na prace naukowe związane z profilem naukowo-dydaktycznym Wydziału;

f) zacieśnianie współpracy z absolwentami, w tym ze stowarzyszeniem absolwentów, w celu wykorzystywania ich doświadczenia dla doskonalenia programów studiów zgodnie z potrzebami rynku pracy.

4. Poprawa infrastruktury i funkcjonowania Wydziału a) doprowadzenie do remontu głównej siedziby Wydziału w Pałacu Uruskich– Czetwertyńskich;

b) zabieganie o zwiększenie liczebności i jakości zasobów lokalowych Wydziału;

c) opracowanie i realizacja koncepcji efektywnego wykorzystania Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego do celów dydaktycznych w nowym programie studiów;

d) podwyższanie jakości zasobów informatycznych przez: – podnoszenie standardu pracowni komputerowych, – połączenie systemu biblioteczno-informacyjnego biblioteki wydziałowej z systemem Biblioteki Uniwersyteckiej, – wspieranie rozwoju kursów internetowych, – przebudowę wydziałowej strony internetowej i zmiana zasad administrowania serwisem, – kontynuowanie działań w celu uproszczenia sprawozdawczości dydaktycznej i naukowej;

e) zwiększanie efektywności pracy administracji Wydziału, m.in. poprzez wydzielenie sekcji badań naukowych, zajmującej się obsługą projektów badawczych, usprawnienie przepływu informacji zarządczej i niwelowanie problemów komunikacyjnych;

f) zwiększenie pozyskiwania środków finansowych z działalności usługowej i ekspertyz.

Wszystkie te działania, poprzedzające obchody Jubileuszu 100-lecia jednostki geograficznej (1918-2018) na Uniwersytecie Warszawskim, powinny doprowadzić do lepszego dostosowania się środowiska akademickiego Wydziału do zmieniających się warunków funkcjonowania szkolnictwa wyższego poprzez zwiększanie prestiżu jednostki, poprawę jej sytuacji finansowej, zapewnienie pozytywnych ocen Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz podniesienie pozycji w kategoryzacji jednostek.

Dokument Misja i Kształcenie