PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Jakość kształcenia

 

Skład Wydziałowego Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencje 2012 – 2016 (Zespół został powołany na mocy Zarządzenia nr 56 Rektora UW)

Skład Zespołu POBIERZ

Do podstawowych zadań WZZJK należy dbałość o wysoki poziom jakości kształcenia na WGSR. WZZJK dba o wypełnienie misji i strategii wydziału oraz o realizację założeń zawartych w wydziałowej koncepcji kształcenia. Co roku dokonuje analizy i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia we wszystkich siedmiu obszarach. WZZJK współpracuje na bieżąco z Kolegium Dziekańskim, Komisją Dydaktyczną, Radą Studium Doktoranckiego oraz Doradcami zewnętrznymi.

Dokumenty obowiązujące na WGSR POBIERZ

Sprawozdanie z oceny własnej (2014)

POBIERZ

Sprawozdanie z oceny własnej (2013)

POBIERZ

Raport oceniający wprowadzanie i funkcjonowanie WSZDJK

POBIERZ

Formularz hospitacji

POBIERZ