T. 65.4, s. 23–36

Wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych oraz baz danych udostępnianych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do opracowania mapy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Doliny Dolnego Bugu

The use of the Topographic Objects Database and databases provided by the National Heritage Board of Poland and the General Directorate for Environmental Protection to design a map of the natural and cultural heritage of the Lower Bug Valley

Sylwia SIWEK
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
e-mail: s.siwek2@student.uw.edu.pl
Izabela KARSZNIA
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
e-mail: i.karsznia@uw.edu.pl
ORCID: 0000-0001-5510-8770

Zarys treści: W artykule opisano możliwości wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz baz danych udostępnianych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, jako źródeł danych niezbędnych do opracowania mapy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Doliny Dolnego Bugu.

Słowa kluczowe: Baza Danych Obiektów Topograficznych, dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, mapa topograficzna, Dolina Dolnego Bugu

Abstract: The article describes the possibilities of using the Topographic Objects Database and databases provided by the National Heritage Board of Poland and the General Directorate for Environmental Protection as sources of data necessary to develop a map of the natural and cultural heritage of the Lower Bug Valley.

Key words: Topographic Objects Database, natural and cultural heritage, topographic map, the Lower Bug Valley

Zalecany sposób cytowania / Cite as: Siwek S., Karsznia I., 2020, Wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych oraz baz danych udostępnianych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do opracowania mapy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Doliny Dolnego Bugu, Prace i Studia Geograficzne, 65.4, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 23–36.

Wpłynęło: 16.10.2019
Zaakceptowano: 10.07.2020

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in Artykuły, KARSZNIA Izabela, SIWEK Sylwia, Tom 65 zeszyt 4 and tagged , , , , , , , .