Tom 66, zeszyt 3 [Volume 66, Issue 3] – red. Andrzej Harasimiuk

Strony tytułowe i spis treści

Andrzej RICHLING Bogumił Wicik – badacz i nauczyciel / Bogumił Wicik – researcher and teacher

Agata KAŹMIERAK, Agnieszka SOSNOWSKA Funkcjonowanie strefy krajobrazowej tundry na półkuli północnej na początku XXI wieku / The functioning of the tundra biome in the northern hemisphere at the beginning of the 21th century

Katarzyna OSTASZEWSKA, Bogumił WICIK, Andrzej HARASIMIUK Degradacja próchnicy czarnoziemów ornych na przykładzie Ponidzia / The degradation of arable Chernozems on example studies on Ponidzie region

Urszula SOMOROWSKA Czasowa zmienność i przestrzenne zróżnicowanie ewapotranspiracji w zlewni nizinnej rzeki Łasicy / Spatial-temporal patterns of evapotranspiration in the Łasica catchment

Agnieszka SOSNOWSKA, Tomasz GRABOWSKI, Andrzej HARASIMIUK Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania funkcjonowania krajobrazu równiny łowicko-błońskiej na przykładzie fragmentu Gongolina-Pawłowice / Natural and anthropogenic determinants of the Łowicz-Błonie Plain landscape’s functions on the example of the fragment from Gongolina to Pawłowice

Jarosław SUCHOŻEBRSKI Antropogeniczne przekształcenie rzek na Ponidziu Pińczowskim / Anthropogenic modification of rivers in the Pińczów riverside

Iwona SZUMACHER Piętra krajobrazowo-geochemiczne południowych stoków Kilimandżaro, Tanzania / Landscape-geochemical zones on the south slopes of Kilimanjaro, Tanzania

Piotr SZWARCZEWSKI Przekształcenie obszaru wysoczyzny lessowej pod wpływem gospodarczej działalności człowieka w neoholocenie (na wybranych przykładach z okolic Mozgawy, Ponidzie Pińczowskie) / Transformation of the loessic plateau due to the human economic activity in the Neoholocene (a case study of Mozgawa area, SE part of Nida River basin)

Maria ZACHWATOWICZ Główne kierunki oraz historyczne i krajobrazowe uwarunkowania przemian pokrycia terenu okolic Pińczowa w latach 1839–2000 / The main directions, historical background and landscape conditions of land cover changes in the vicinity of Pińczów in the years 1839–2000