Zasady etyki

Redakcja czasopisma dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w tym naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Autor zgłaszając artykuł do Prac i Studiów Geograficznych poświadcza na piśmie, iż nie jest on procedowany w innym czasopiśmie lub monografii. Zobowiązuje się także do przestrzegania zasad ghostwriting i guest authorship oraz podpisuje umowę o przeniesieniu praw autorskich. 

Poświadczenie w/w stanu rzeczy oraz zgoda na publikację na zasadach bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej licencji wymagana jest od autora zgłaszającego tekst do procesu wydawniczego i stanowi jego warunek. Umowa o publikacji wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia tekstu do edycji (po dwóch pozytywnych recenzjach i decyzji redaktora prowadzącego lub Komitetu Redakcyjnego). Umowa o przeniesieniu praw autorskich stanowi podstawę prawną umożliwiającą publikację artykułu w Pracach i Studiach Geograficznych.