Przyjmowanie tekstu

Artykuł w formacie Microsoft Word (*.doc lub *.docx) i w *.pdf prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres Redakcji: pisg.redakcja@uw.edu.pl.

Tekst powinien stanowić pracę niepublikowaną i nie przewidzianą do publikacji w innym wydawnictwie. Tekst powinien być zaakceptowany przez ewentualnych współautorów, ponieważ po przyjęciu pracy do druku każdy współautor przekazuje indywidualnie prawa autorskie Redakcji. Dostarczona praca nie może naruszać w niczym praw autorskich osób trzecich, ani niczyjego prawa własności.

Artykuł powinien być napisany poprawnym językiem zachowującym zasady gramatyki języka polskiego (lub angielskiego), wstępnie złożony, tzn. ryciny i tabele powinny się znajdować w odpowiednich miejscach w tekście. Dodatkowo ryciny i tabele powinny być przesłane w oddzielnych plikach w jednym z następujących formatów: *.jpg, *.bmp, *.gif, *.tif, *.cdr, *.xls, *.xlsx, *.dwg, *.png. Nazwy plików z rycinami i tabelami powinny zawierać numer ryciny i jej tytuł (lub fragment tytułu) pozostający w zgodzie z numeracją rycin i tabel w tekście.

Minimalna objętość artykułu nie powinna być mniejsza (łącznie z ilustracjami, tabelami, spisem literatury i streszczeniem) niż 12 stron znormalizowanego maszynopisu, lecz nie większa niż 18 stron (format A4, 30 wierszy na stronie, około 60 miejsc znakowych w wierszu, margines z lewej strony – 3,5 cm).

Przed złożeniem tekstu do Redakcji zaleca się korektę językową oraz weryfikację streszczenia i podpisów zamieszczonych w języku angielskim przez native speakera.

Każdy tekst powinien zawierać informacje o autorze/autorach (imię i nazwisko, afiliacja instytucjonalna, email).
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to powinna być podana informacja o źródłach finansowania badań lub powstania artykułu naukowego (na końcu).

Układ artykułu

Na pierwszej stronie należy umieścić:

  • imię i nazwisko Autora(-ów), afiliację instytucjonalną, adres(y) instytucjonalny(e), e-mail(e) Autorów. Dane Autora(-ów) nie powinny pojawiać się już w innym miejscu pracy,
  • tytuł pracy w języku polskim,
  • tytuł pracy w języku angielskim,
  • słowa kluczowe w języku angielskim (keywords),
  • zarys treści w angielskim (abstract): 3-5 zdania (problem badawczy, najistotniejszy rezultat i najważniejsze wnioski).

Tekst właściwy powinien składać się ze:

  • wstępu (wprowadzenia), zawierającego wyraźnie określoną problematykę badawczą, odniesienia do dotychczas opublikowanych wyników badań oraz sprecyzowany cel (lub cele) badawcze,
  • zatytułowanych rozdziałów (części),
  • wniosków lub podsumowania.

Złożony tekst powinien być pozbawiony zaznaczonych wyróżnień i podkreśleń.
Literatura – powinna być listą prac, do których Autor odwołuje się w artykule.

Tekst

Tekst powinien składać się ze wstępu (wprowadzenia) i zatytułowanych rozdziałów (części) oraz wniosków lub podsumowania. Złożony tekst pozbawiony jest zaznaczonych wyróżnień i podkreśleń. W cudzysłowie podajemy tylko cytaty, jeśli nie są wyodrębnione w inny sposób (np. inną wielkością). Oprócz tytułów książek i czasopism (wydawnictw seryjnych) kursywą piszemy zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski. W tekście przy powoływaniu się na piśmiennictwo, prosimy o podanie nazwiska autora oraz rok publikacji, np. (Wiśniewska 2010, Malinowska 2009) lub według J. Kondrackiego (1990), a przy cytowaniu również numer strony, np. według A. Nowaka (1995, s. 5). W powołaniach na więcej prac tego samego autora, które ukazały się w tym samym roku podaje się: (Lencewicz 1936a, 1936b). W przypadku wspólnej publikacji dwóch autorów podaje się: (Zaborski, Wrzosek 1939), a trzech i więcej autorów: (Malinowski i in. 1996).

Tabele powinny być opracowane w programach MS Word lub Excel. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł (w języku polskim i angielskim) i kolejny numer (cyframi arabskimi u góry) oraz źródło danych (u dołu). Główka tabeli powinna być dwujęzyczna. W miarę możliwości prosimy również o dwujęzyczną polsko-angielską treść tabeli. Należy unikać tabel przekraczających format strony wydruku, nie stosować edycji ramek, cieniowania wierszy i kolumn.

Zobacz też zasady formatowania tekstu