Studia miejskie – nowy ogólnoakademicki kierunek studiów II stopnia na UW

 

STUDIA MIEJSKIE to stacjonarne studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, oferujące wiedzę z dziedzin nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Od dekady ponad połowa globalnej populacji zamieszkuje miasta a współczesne procesy rozwojowe koncentrują się w obszarach zurbanizowanych. Znajdujące się tam zasoby stanowią o potencjale rozwojowym regionów i państw. W miastach najjaskrawiej widać społeczne nierówności i skutki presji człowieka na środowisko. Znajomość uwarunkowań i konsekwencji procesów rozwoju miast jest kluczowa dla zrozumienia współczesnego świata i niezbędna do skutecznego zarządzania rozwojem w wymiarach gospodarczym, społecznym i przestrzennym w różnych skalach geograficznych.

STUDIA MIEJSKIE są odpowiedzią na wyzwania związane z procesami urbanizacji: proponują innowacyjne, interdyscyplinarne podejście do kwestii miejskich, oparte na nowoczesnych metodach dydaktycznych.

Będą one realizowane przez konsorcjum kilku jednostek uniwersyteckich:

 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
 • Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (Euroreg),
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
 • Wydział Polonistyki – Instytut Kultury Polskiej oraz
 • Wydział Historyczny

Kształcenie

Kierunek STUDIA MIEJSKIE łączy podejścia i paradygmaty oraz metody i wiedzę z dyscyplin nauk społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, ekonomia, socjologia, nauki o polityce i administracji), humanistycznych (historia, nauki o kulturze i religii) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki o Ziemi i środowisku).

Interdyscyplinarność studiów zapewniają treści programowe zajęć oraz wiedza i doświadczenia badawcze i dydaktyczne prowadzących zajęcia.

Studia prowadzone będą w formule modułowej. Po pierwszym semestrze studenci dokonywać będą wyboru jednego z trzech modułów:

 • przestrzennego
 • ekonomiczno-politycznego
 • społecznego

W pierwszym semestrze studenci uczestniczyć będą w zajęciach wspólnych (bez podziału na moduły), które obejmować będą przedmioty wprowadzające w tematykę miejską, w tym w zakresie metod badań wykorzystywanych w studiach miejskich.

Formuła modułowa umożliwi objęcie studiami szerokiej interdyscyplinarnej tematyki miejskiej i pozwoli na zgłębianie wiedzy przy wykorzystaniu specyficznych podejść i perspektyw oraz wykorzystaniu oryginalnego instrumentarium badawczego różnych dziedzin nauki. Od drugiego semestru główną część zajęć stanowić będą przedmioty modułowe (do wyboru), ale wszyscy studenci dalej będą uczestniczyć w kilku zajęciach wspólnych. Dzięki temu zachowany zostanie interdyscyplinarny charakter studiów i integracja grupy studenckiej. Część z realizowanych przedmiotów wspólnych będzie mieć charakter obowiązkowy, a część fakultatywny tzn. student będzie mógł je zamienić na przedmiot/y przypisany/e do modułu innego niż ten, który dany student realizuje.

Oferta studiów adresowana jest do osób, które chcą posiąść i poszerzać wiedzę teoretyczną i znajomość praktycznego wymiaru funkcjonowania miast. Zakres tematyczny studiów i ich interdyscyplinarna formuła organizacyjna mają inspirować i motywować do innowacyjnych podejść i kreatywnych ujęć problematyki miejskiej. Program studiów umożliwi studentom poznanie wybranych narzędzi badania miast, a także da czas na indywidualną pracę nad wybranymi problemami badawczymi.

STUDIA MIEJSKIE wyposażą studentów w wiedzę i umiejętności, które wzmocnią ich konkurencyjność na rynku pracy. Absolwenci będą przygotowani do pracy badawczej, do pracy w jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju i planowaniem przestrzennym, w administracji publicznej (samorządy i administracja rządowa), w instytucjach zajmujących się problemami rozwoju społecznego, w instytucjach kultury i innych, w których praca wymaga aktualnej wiedzy na temat współczesnych problemów rozwoju zurbanizowanego świata.

Zasady naboru na studia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę:

 • ocena z eseju ukazującego posiadaną wiedzę na temat problemów rozwoju miast i zainteresowania naukowe kandydata;
 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej;
 • ocena na dyplomie (studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź równoważnych).

Kandydat zobowiązany jest do przygotowania eseju (w języku polskim), składającego się z dwóch części. W pierwszej należy odnieść się do kwestii współczesnych problemów rozwoju miast; w drugiej przedstawić swoje zainteresowania naukowe.

Zakres poruszanej tematyki i sposób jej ujęcia jest dowolny. Objętość eseju nie może przekroczyć 10 000 znaków (standardowa strona A4 wynosi 1 500 znaków). Esej jest podstawą oceny wiedzy posiadanej przez kandydata na temat rozwoju miast, umiejętności jej syntetycznej prezentacji oraz poziomu przygotowania do studiów magisterskich. Jest on punktowany w skali od 0 do 60 punktów (maksymalnie 40 pkt. za część pierwszą i 20 pkt. za drugą).

Kandydat powinien do końca okresu rejestracji w IRK przesłać w formie elektronicznej esej (załączyć w IRK plik pdf).

Kolejnym etapem procesu kwalifikacji jest rozmowa z kandydatem, której przedmiotem będą:

 • dodatkowe uzasadnienie i rozwinięcie prezentowanych w eseju poglądów,
 • wyjaśnienie wątpliwości oceniających esej i sprecyzowanie zainteresowań naukowych kandydata,
 • uzasadnienie wyboru kierunku Studia miejskie.

W kwalifikacji na studia można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Próg kwalifikacyjny to 40 pkt.

Na punktację składa się:

 • ocena eseju (maksymalnie 60 pkt.);
 • ocena za rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 20 pkt.);
 • punkty za ocenę na dyplomie studiów: pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź równoważnych (maksymalnie 20 pkt.):
  • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 20 punktów rankingowych;
  • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 16 punktów rankingowych;
  • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 12 punktów rankingowych;
  • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (3,5) – 8 punktów rankingowych;
  • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (3,0) – 4 punkty rankingowe.

O kolejności kwalifikacji na studia zadecyduje lista rankingowa, zestawiona według malejącej sumy punktów.

Zobacz program studiów na kierunku STUDIA MIEJSKIE (link)

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.