Zasady organizacji i prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem 9 Rektora UW z dnia 18 stycznia 2021 oraz zaleceniami Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia – KJD określa zasady organizowania zdalnych zajęć dydaktycznych w danej jednostce. Po konsultacjach z Radą Dydaktyczną, uwzględniając opinie studentów zarządzam następującą organizację zajęć dydaktycznych na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna:

1. Wszystkie zajęcia prowadzone są synchronicznie – w czasie rzeczywistym – zgodnie z obowiązującym planem zajęć (brak zajęć w czasie rzeczywistym będzie traktowany jako brak prowadzenia zajęć). Wszystkie ewentualne zmiany w planie zajęć mogą być wprowadzone po uzyskaniu zgody KJD. O odwołanych zajęciach (np. choroba prowadzącego) należy poinformować niezwłocznie Kierownika dziekanatu (j.skrzypczuk@uw.edu.pl).

2. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone z wykorzystaniem jednolitych narzędzi informatycznych:

a) Google G-Suite (pakiet narzędzi dostępny na pracowniczym koncie pocztowym), w tym:

– Google Meet – wideokonferencje, wykłady, konwersatoria, seminaria – do 100 osób dyskutujących,

– Jamboard – wirtualna tablica,

– Classroom – tworzenie, dystrybucja i ocena zadań w formie elektronicznej,

– Drive – udostępnianie (współdzielenie) plików.

Google G-Suite (Meet, Classroom, Drive) są to narzędzia cieszące się dużym poparciem wśród naszych studentów – uważane za przyjazne i ułatwiające naukę!

b) ZOOM (https://it.uw.edu.pl/pl/praca-zdalna/) – licencja advanced do wykładów powyżej 100 osób (nie został dopuszczony do egzaminów).

c) Platforma Kampus UW (https://kampus.come.uw.edu.pl/) – kompleksowe narzędzie do tworzenia, dystrybucji (ćwiczenia) i oceny zadań w formie elektronicznej oraz weryfikacji wiadomości (kolokwia, egzaminy); w tym narzędzie do wideokonferencji – Big Blue Button (grupy do 100 osób; również do zajęć wymagających podziału studentów na podgrupy.

d) Platforma e-learningowa WGSR UW (https://el.wgsr.uw.edu.pl/) – narzędzia do tworzenia, dystrybucji i oceny zadań w formie elektronicznej oraz weryfikacji wiadomości (kolokwia, egzaminy).

3. Zaleca się, aby w miarę możliwości, w ramach jednego przedmiotu (wykład, ćwiczenia) korzystać z tego samego narzędzia informatycznego.

4. Nie wolno prowadzić zajęć poprzez wysyłanie prezentacji i zadań do wykonania drogą elektroniczną.

5. Studenci spędzają dużo czasu przed komputerem (w niektóre dni od 8.00 do 18.00); w związku z tym nie wolno przeciągać zajęć poza wyznaczony czas. Zaleca się stosowanie różnych form, robienie przerw oraz dostosowanie wymagań programowych do zdalnej formy zajęć.

6. Na zajęciach obowiązkowych, na których sprawdzana jest lista obecności (proseminaria, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty) studenci muszą mieć włączone kamery.

7. Nagrywanie zajęć nie jest wymagane – jest to decyzja prowadzącego (należy jednak poinformować studentów, że zajęcia będą rejestrowane). Wszystkie prezentacje powinny mieć tytuł, pozwolający na jednoznaczną identyfikację (np. Korotaj-Kokoszczyńska, Historia Odkryć Geograficznych – OGUN, czwartek godz. 8.00).

8. Pracownicy i studenci na zajęciach obowiązkowo korzystają z kont poczty elektronicznej o domenie @uw.edu.pl i @student.uw.edu.pl.

9. Osoby, które mają problemy z łączem internetowym, dostępnością do komputera, mogą prowadzić zajęcia z budynku WGSR. Rezerwacji sali dydaktycznej dokonuje się u Kierownika dziekanatu.

10. Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów odbywają się zdalnie. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody KJD mogą odbyć się w budynku WGSR, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi GIS. Dyżury dydaktyczne odbywają się w stałych terminach zapisanych w USOS – zamiast numeru sali podaje się link do spotkania zdalnego. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konsultacji w stałym terminie, nauczyciel akademicki przeprowadza konsultacje po otrzymaniu pocztą elektroniczną prośby o jej odbycie, w terminie ustalonym z uczestnikiem zajęć.

11. Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne: Platforma Kampus UW, Platforma e-learningowa WGSR UW, Google G-Suite, w szczególności Google Meet do przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń ustnych.

12. W danej sesji egzaminacyjnej (głównej lub poprawkowej) obowiązuje jedna forma egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy ustne nie są rejestrowane.

13. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (szczegółowe zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym określa zarządzenie nr 120 Rektora UW z 5.06.2020 r.). W uzasadnionych przypadkach KJD może postanowić o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego obiektach UW z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych.

14. Do dnia 1.03.2021 zostanie ogłoszona lista zajęć, które będą realizowane w innym trybie niż zdalny. Dotyczy to zajęć terenowych oraz studenckich praktyk zawodowych

Życząc Państwu dużo zdrowia, samych sukcesów, niestety nadal w zdalnym nauczaniu, jak najszybszego (po szczepieniu) powrotu z zajęciami na Uniwersytet, pozostaje do Państwa dyspozycji zarówno w formie zdalnej jaki i „w realu” (pokój 12).

Z wyrazami szacunku

dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska

Kierownik Jednostki Dydaktycznej

Posted in Aktualności Doktoranckie, Aktualności Dziekanatu, Aktualności Pracownicze, COVID-19, Nauczanie zdalne, PROMOCJA, Zarządzenia KJD.