Oferta pracy w projekcie naukowym

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje doktorantki lub doktoranta do projektu pt.: „Państwa-miasta. W poszukiwaniu (nowej) równowagi sił” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 19.

Wymagania:

 1. Studiowanie na studiach III stopnia z zakresu ekonomii, socjologii, prawa i administracji, politologii, gospodarki przestrzennej lub geografii.
 2. Znajomość tematyki związanej z projektem (samorząd terytorialny, polityki miejskie, stosunki międzynarodowe).
 3. Dobra znajomość technik analiz jakościowych i ilościowych (mile widziana biegła znajomość Excel, a także programów statystycznych SPSS lub Stata).
 4. Dobra znajomość języka angielskiego.
 5. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych (chętnie także w zarządzaniu projektami).
 6. Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych (zwłaszcza wywiadów grupowych i indywidualnych pogłębionych) – z tego względu mile widziane wykształcenie socjologiczne.
 7. Mile widziane doświadczenie w pracy badawczej z zakresu polityki lokalnej, finansów publicznych lub rozwoju lokalnego potwierdzone publikacjami.
 8. Kandydat/ka musi spełniać warunki określone w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Do zadań stypendysty należało będzie uczestniczenie w zadaniach zespołu, a w szczególności:

 1. Analiza literatury naukowej (polskiej i anglojęzycznej) związanej z tematyką projektu.
 2. Zbieranie danych i tworzenie baz danych dotyczących relacji państwo-miasto, w szczególności prowadzenie monitoringu polityk miejskich (obserwatorium miast) wg ustaleń projektu.
 3. Udział w organizacji i przeprowadzeniu badań (terenowych lub w wersji on-line), w szczególności wywiadów grupowych i indywidualnych.
 4. Udział w seminariach projektowych (raz w miesiącu).
 5. Udział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych.
 6. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 7. Wykonywanie drobnych prac organizacyjnych związanych z realizacją projektu.

Warunki pracy:

Okres realizacji zadań: 33 miesiące od 1.04.2021 r.

Umowa stypendium w wysokości 3 000 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty

 • dokument potwierdzający uczęszczanie na studia III stopnia,
 • CV (zawierające informacje o doświadczeniach badawczych, udziale w projektach naukowych i publikacjach naukowych oraz uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach),
 • list motywacyjny,
 • wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi),
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dokument dostępny na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/z zakładki „dla kandydata do pracy”-plik:„Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji- do-pracy_11_2019”do pobrania, wydrukowania, uzupełnienia, podpisania i zeskanowania.

Zgłoszenia i sposób rekrutacji:

Zgłoszenie należy przysłać drogą elektroniczną w formie PDF na adres: m.lackowska@uw.edu.pl

Termin składania ofert: 12.03.2021 r., godz. 23:59

 

W pierwszym etapie rekrutacji ocenione zostaną osiągnięcia kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. W drugim etapie komisja może zaprosić wybrane osoby (które najlepiej spełniają wymienione wyżej wymagania) na zdalną rozmowę kwalifikacyjną.

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.