Oferta stypendium w projekcie naukowym (dla doktorantki / doktoranta)

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje doktorantki lub doktoranta do projektu pt. „Optymalizacja redakcji osadnictwa oraz sieci dróg w skalach przeglądowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz teorii grafów”

Wymagania:

 1. Magisterium na kierunku geografia w zakresie geoinformatyki.
 2. Znajomość tematyki związanej z projektem (generalizacja kartograficzna, uczenie maszynowe, geograficzne systemy informacji przestrzennej).
 3. Bardzo dobra znajomość technik i programów geoinformatycznych (dobra znajomość ArcGIS oraz programów uczenia maszynowego Data Mining, dobra znajomość programu Rapid Miner będzie dodatkowym atutem).
 4. Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, potwierdzona certyfikatem.
 5. Realizacja badań w ramach pracy magisterskiego zbieżnych z tematyką projektu,
  w szczególności automatyczną generalizacją obiektów liniowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego.
 6. Doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem oprogramowania GIS oraz Data Mining.
 7. Kandydat musi spełniać warunki określone w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, stanowiącym uchwały Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 Do zadań stypendysty należało będzie uczestniczenie w zadaniach zespołu,
a w szczególności:

 1. Analiza literatury naukowej (polskiej i anglojęzycznej) związanej z tematyką projektu.
 2. Wykonywanie prac organizacyjnych związanych z realizacją projektu.
 3. Zbieranie danych, tworzenie baz danych oraz modeli uczenia maszynowego
  do automatycznej generalizacji.
 4. Udział w seminariach projektowych.
 5. Udział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych.
 6. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Warunki pracy:

Okres realizacji zadań: 40 miesięcy od 20 września 2021 r.

Umowa stypendium w wysokości 5 000 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra na kierunku geografia w zakresie geoinformatyki,
 • certyfikat kompetencji językowych na poziomie minimum B2,
 • CV (zawierające informacje o doświadczeniach badawczych i publikacjach naukowych oraz uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, udziale w konferencjach naukowych),
 • list motywacyjny,
 • wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi),
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych ( plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych
  z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/   )

Zgłoszenia i sposób rekrutacji:

 Zgłoszenie należy przysłać drogą elektroniczną w formie PDF na adres: i.karsznia@uw.edu.pl

Termin składania ofert: 09.04.2021 r., godz. 23:59

 W pierwszym etapie rekrutacji ocenione zostaną osiągnięcia kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. W drugim etapie komisja może zaprosić wybrane osoby (które najlepiej spełniają wymienione wyżej wymagania) na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.