Zamawianie przestrzeni na zaliczenia i egzaminy pisemne w semestrze letnim na platformie Kampus-egzaminy

Na platformie Kampus-egzaminy uruchomiona została już możliwość zamawiania przestrzeni na zaliczenia i egzaminy w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (obejmuje daty od 13 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.)

Za zarezerwowanie terminu na zaliczenie/egzamin pisemny na platformie Kampus-egzaminy oraz kontakt z CKC UW na danym kierunku studiów odpowiedzialny jest „Koordynator ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym” (dalej: Koordynator) powołany przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Koordynatorem ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku Geografia i kierunku Gospodarka przestrzenna oraz kierunku Studia miejskie został mianowany dr Jarosław Suchożebrski (wyślij e-mail).

Uwaga! Termin egzaminu powinien zostać wcześniej uzgodniony z Dziekanatem WGSR UW.

Egzaminator w celu zarezerwowania miejsca na egzamin/zaliczenie pisemne na platformie Kampus-egzaminy przekazuje Koordynatorowi (wyślij e-mail) następujące informacje:

 1. nazwa przedmiotu egzaminacyjnego,
 2. semestr/rok akademicki w którym przedmiot był realizowany (zgodny z informacją w USOS),
 3. kod USOS przedmiotu i numery grup,
 4. preferowany termin egzaminu/zaliczenia: data, godzina, czas trwania. (Koordynator będzie poproszony o wybranie bloku czasowego w formularzu – pozwoli to na rozłożenie obciążenia platformy, ale co za tym idzie nie ma pewności, że dany termin będzie wolny),
 5. przewidywana liczba osób dopuszczonych do egzaminu/zaliczenia,
 6. Egzaminatorzy i inne osoby uprawnione do wprowadzania egzaminu/zaliczenia na platformę – lista: imię+nazwisko, e-mail (tylko w domenie edu.pl).

Koordynator przekazuje do CKC UW informacje o zapotrzebowaniu na zdalne egzaminy i zaliczenia pisemne, wyłącznie te, które mają być realizowane z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus-egzaminy. Zgłoszenia przekazywane są za pomocą dedykowanego formularza co najmniej 7 dni roboczych przed terminem danego egzaminu/zaliczenia.

Na podstawie zgłoszenia CKC UW utworzy na platformie miejsca na egzaminy zgodnie z  kolejnością zgłoszeń, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od wpłynięcia formularza. Informację o utworzeniu przestrzeni egzaminacyjnej CKC UW przekaże drogą mailową Koordynatorowi i wskazanym Egzaminatorom.

Uwaga! Termin 14 czerwca 2021 r. (cały dzień) oraz 15 czerwca (częściowo) został w zablokowany na potrzeby centralnych egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych.

EGZAMINY NA PLATFORMIE KAMPUS-EGZAMINY

 • Po zgłoszeniu zapotrzebowania otrzymają Państwo pustą przestrzeń kursową. Do Egzaminatora należy wybór sposobu przeprowadzenia egzaminu.
 • Egzaminatorzy wprowadzają na platformę zadania/testy egzaminacyjne, mogąc korzystać ze wsparcia w postaci: Niezbędnika egzaminatora, doradztwa Koordynatora oraz helpdesku CKC UW.
 • Studenci zostaną dodani do przestrzeni kursowej (zsynchronizowani), jednak dostęp otrzymają dopiero przed samym egzaminem – wcześniej mimo autoryzacji studenci nie będą mieli do niej dostępu. Do zadań Egzaminatora będzie należało ewentualne usunięcie z listy studenta, który nie powinien przystąpić do egzaminu.
 • Arkusz ocen na kursie zostanie wyłączony.  Student po zakończeniu egzaminu nie otrzyma żadnej informacji zwrotnej o liczbie zdobytych punktów. Egzaminator przekaże studentowi informację o wynikach za pomocą wybranego przez siebie kanału informacyjnego.
 • Egzaminatorzy sprawdzają zadania otwarte i/lub weryfikują automatyczny wynik  testów oraz przekazują, w wybranej przez siebie formie, studentom informację o wyniku egzaminu.
 • Centrum Kompetencji Cyfrowych UW informuje, że przy egzaminach poprawkowych nie będzie autoryzować studentów na egzamin. Dodanie poszczególnych osób do egzaminu poprawkowego będzie leżało w gestii egzaminatora. Tutorial dotyczący sposobu autoryzacji studentów jest dostępny pod tym linkiem.

 

Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na UW reguluje ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (link), w szczególności:

§ 12

W celu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym ich uczestnicy korzystają z:

1) kont elektronicznej poczty uniwersyteckiej:

 1. egzaminatorzy, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych – założonych w domenie @uw.edu.pl lub w innej identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim, umożliwiających korzystanie z narzędzi informatycznych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2,
 2. uczestnicy kursów lub szkoleń – umożliwiających ich identyfikację oraz korzystanie z narzędzi informatycznych, o których w § 14 ust. 2 pkt 2,
 3. studenci – założonych w domenie @student.uw.edu.pl lub

2) uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 13

1. Egzaminy oraz zaliczenia w trybie zdalnym przeprowadza się zgodnie z następującymi zasadami:

1) w danej sesji egzaminacyjnej (głównej lub poprawkowej) obowiązuje jedna forma egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu;

2) forma egzaminu lub zaliczenia powinna w szczególności:

 1. umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się,
 2. minimalizować zagrożenia niesamodzielnego zdawania egzaminu lub zaliczania zajęć oraz korzystania z niedozwolonych pomocy.

2. Z uzasadnionych przyczyn odpowiednio kierownik lub dyrektor, o których mowa w § 3 ust. 1, może zdecydować o więcej niż jednej formie egzaminu z danego przedmiotu. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się.

3. Co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej lub terminem egzaminu przeprowadzanego przed sesją egzaminacyjną odpowiednio kierownik lub dyrektor, o których mowa w § 3 ust. 1, w drodze zarządzenia ogłasza listę przedmiotów, z których przeprowadza się egzaminy w trybie zdalnym wraz z informacją o formie ich przeprowadzenia oraz narzędziach informatycznych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. W zarządzeniu mogą zostać określone szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów w trybie zdalnym, w tym obowiązek zachowania stałego przekazu obrazu i dźwięku przez egzaminatora i egzaminowanego.

4. Co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć prowadzący informuje uczestników zajęć o formie i zakresie zaliczenia zajęć w trybie zdalnym oraz narzędziu informatycznym wykorzystywanym do jego przeprowadzenia. Prowadzący zajęcia może wymagać zachowania stałego przekazu obrazu i dźwięku od uczestnika zajęć podczas ich zaliczenia.

§ 14

1. Narzędzie informatyczne, służące przeprowadzaniu egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, musi zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych.

2. Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne:

1) narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych;

2) narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych.

3. Odpowiednio kierownik lub dyrektor, o których mowa w § 3 ust. 1, może postanowić o wykorzystaniu innego narzędzia informatycznego niż wymienione w ust. 2, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Inspektora Ochrony Danych na Uniwersytecie Warszawskim. 6

4. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym z użyciem określonego narzędzia informatycznego jest odpowiedzialny prowadzący egzamin lub zaliczenie, któremu wsparcia w zakresie technicznej organizacji egzaminu lub zaliczenia udziela koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, o którym mowa w § 7, oraz administracja właściwej jednostki organizującej kształcenie.

§ 15

Jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym dojdzie do zerwania połączenia z egzaminowanym, prowadzący egzamin lub zaliczenie może:

1) nawiązać ponownie połączenie i kontynuować odpowiednio egzamin lub zaliczenie;

2) zakończyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie i wystawić ocenę na podstawie jego dotychczasowego przebiegu;

3) powtórzyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie tego samego dnia po ponownym nawiązaniu połączenia.

Posted in Aktualności Pracownicze, COVID-19, Nauczanie zdalne, PROMOCJA, Wiadomości Kordynatora ds. egzaminów zdalnych.