Medale im. Jerzego Kondrackiego dla Osób zasłużonych dla WGSR UW

Podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych – prof. dr hab. Maciej Jędrusik wręczył medale im. Jerzego Kondrackiego. To odznaczenie jest przyznawane osobom lub instytucjom za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Decyzję o przyznaniu medalu podejmuje Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, na wniosek kapituły, której przewodniczy prof. dr hab. Andrzej Richling.

Medalem zostali uhonorowani: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ oraz dr hab. Bogdan Zagajewski prof. uczelni.

Przedstawiamy sylwetki Osób uhonorowanych medalem:

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – jest geografem fizycznym, geomorfologiem i paleogeografem. Ukończył studia geograficzne w 1988 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. Doktorat uzyskał w 1996 r. a habilitację  w 2007 roku. W 2015 roku nadano mu  tytuł profesora nauk o Ziemi w zakresie geografii.

Od 2011 roku pracuje jako  profesor nadzwyczajny na Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W 2018 został przeniesiony na stanowisko profesora zwyczajnego.

Jest kierownikiem Katedry Geomorfologii i Paleogeografii. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, w 2020 został wybrany rektorem UMCS.

Ma szerokie zainteresowania naukowe. Należą do nich geologia i geomorfologia wyżyn lubelsko-wołyńskich, ze szczególnym uwzględnieniem strukturalnych uwarunkowań morfogenezy krasowej, rekonstrukcje późnoglacjalnych i holoceńskich warunków środowiskowych, uwarunkowania osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego na obszarze Polski SE oraz ochrona abiotycznych elementów środowiska przyrodniczego.

Profesor Dobrowolski jest autorem ponad 220 artykułów naukowych, 2 książek, 20 rozdziałów w monografiach i ok. 100 publikacji konferencyjnych. Jest członkiem licznych organizacji i komitetów naukowych. Brał udział w realizacji 13 projektów badawczych (KBN, MNiSW, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Jest współautorem kilkudziesięciu prac projektowych, wdrożeniowych i ekspertyz dla administracji publicznej. Jest laureatem Nagrody Polskiej Akademii Nauk za rozprawę doktorską. Od wielu lat jest zaangażowany w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska.

Dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ  specjalizuje się w badaniach krajobrazu kulturowego, geografii regionalnej i geografii turyzmu. Ukończyła studia geograficzne na Uniwersytecie Śląskim. Tu też się doktoryzowała i habilitowała w 2013 roku. Od 2015 roku jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (obecnie Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ). W latach 2015–2019 była kierownikiem Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu, a od 2020 roku kieruje Zespołem Badań Krajobrazu.

Ma znaczący dorobek naukowy. Jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji.

Brała udział w kilku projektach, głównie o charakterze aplikacyjnym, przygotowywanych na zlecenie administracji centralnej i samorządowej, które były podstawą do opracowania aktów prawnych dotyczących ochrony krajobrazu, w tym tzw. ustawy krajobrazowej.

Jest członkiem Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu.

Wypromowała 2 doktorów. Opiekowała się blisko  80 magistrantami. Była recenzentem w licznych przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Istotna część działalności prof. Urszuli Mygi-Piątek wiąże się z Polskim Towarzystwem Geograficznym, w którym od 2020 r. pełni funkcję przewodniczącej.

Dr hab. Bogdan Zagajewski prof. uczelni ukończył Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska  na UW. Stopień doktorski uzyskał w 2002. Od 2003 roku jest zatrudniony w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych WGSR UW. Stopień doktora habilitowanego nadała mu Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w 2011 roku. Rozprawa habilitacyjna poświęcona była ocenie przydatności sieci neuronowych i danych hiperspektralnych do klasyfikacji roślinności na przykładzie Tatr Wysokich.

Dr hab. Zagajewski ma znaczący dorobek publikacyjny. W ciągu ostatnich 5 lat był autorem lub współautorem 26 znaczących pozycji. Aktywnie współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Brał udział w realizacji 8 projektów badawczych, w tym 5 międzynarodowych. W trzech projektach pełnił  funkcję kierownika.

Wypromował 6 doktorów, był recenzentem w 7 przewodach doktorskich, w tym w 3 za granicą.  Opiekował się ponad 50 pracami magisterskimi i licencjackimi.

Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach krajowych  i międzynarodowych. Był współorganizatorem 7 konferencji naukowych. Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

 

Uroczystość wręczenia Medalu im. Jerzego Kondrackiego: dr hab. Bogdan Zagajewski prof. uczelni, prof. dr hab Maciej Jędrusik – Dziekan WGSR UW, dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
(fot. J. Suchożebrski)

Posted in Aktualności Pracownicze, Aktualności Sekretariatu Dziekana, Aktualności WGSR, Badania i Nauka, PROMOCJA.