Oferta pracy na stanowisku post-doca w projekcie naukowym (1)

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje badacza posiadającego stopień doktora nauk humanistycznych do projektu pt.: „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18.

Nazwa stanowiska: Post-doc

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Miasto: Warszawa

Link do strony www jednostki: https://wgsr.uw.edu.pl

Wymagania:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia lub nauki o kulturze i religii (uzyskany w okresie ostatnich 7 lat) nadany w jednej z polskich uczelni badawczych wskazanych na liście MEN lub za granicą
 • udokumentowane co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie etnograficznych badań terenowych (preferowana tematyka: badania nad dziedzictwem kulturowym w Polsce)
 • udokumentowane co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie badań nad dyskursem pamięci i tożsamości oraz materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym
 • wyróżniająca się wiedza z zakresu etnografii i etnologii w Polsce i w Europie, w tym ich historii
 • wyróżniająca się wiedza z zakresu studiów nad kulturą
 • znajomość dziejów osadnictwa i przemian kulturowych na terytorium polskich Karpat, poparta wykształceniem i badaniami terenowymi 
 • doświadczenie w samodzielnym kierowaniu grantami naukowymi (np. NCN)
 • uczestnictwo w projektach naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych
 • dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych oraz zredagowanie lub autorstwo przynajmniej jednej monografii – minimum łącznie 5 publikacji w jęz. polskim i angielskim
 • doświadczenie w pracy z materiałami archiwalnymi, starodrukami, dawnymi mapami 
 • aktywne uczestnictwo w życiu naukowym (m.in. w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym referaty w językach obcych)
 • dobra znajomość języka polskiego i niemieckiego
 • wykształcenie uzupełniające (studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe) z zakresu geografii, językoznawstwa, historii, archeologii lub dyscyplin pokrewnych
 • doświadczenie we współpracy z geografami lub w badaniach geograficznych lub pokrewnych
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w pracy badawczej

Opis zadań:

 • analiza (w tym antropologiczna) dyskursu naukowego (etnografia, geografia, historia), politycznego i potocznego kształtującego się wokół Głuchoniemców, regionu “na Głuchoniemcach” i ich dziedzictwa kulturowego w źródłach polskojęzycznych z XVIII, XIX i XX wieku oraz obecnie
 • prowadzenie badań (w tym organizacja, koordynacja i udział w badaniach terenowych) nad dziedzictwem kulturowym Głuchoniemców (materialnym i niematerialnym) oraz sposobami jego trwania w pamięci i wyobraźni społecznej współczesnych mieszkańców regionu (w tym: wykonanie wielostanowiskowych badań terenowych i archiwalnych, krytyka źródeł, tworzenie bazy danych, opracowanie i analiza zgromadzonego materiału)
 • prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych na terenie Polski i za granicą
 • zbieranie, opracowywanie (w tym transkrypcja) i interpretacja zebranych danych, w tym analiza ankiet i wywiadów w świetle literatury przedmiotu 
 • wielokierunkowa i wielopłaszczyznowa intensywna współpraca z pozostałymi badaczami w ramach projektu, w tym w zakresie kwerend archiwalnych i badań terenowych (m.in. odnośnie do antroponimów, toponimów, śladów kultury materialnej i niematerialnej Głuchoniemców), w tym zapewnianie perspektywy antropologicznej oraz wsparcia metodologicznego; współpraca z językoznawcami w trakcie analizy antroponimów i ich przemian w czasie (wsparcie w zakresie wiedzy na temat lokalnych społeczności, w tym na temat postrzegania przez nich świata i procesów asymilacji)
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Projektowego, zebraniach, debatach i seminariach, w tym referowanie wyników badań
 • czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych
 • publikowanie tekstów naukowych, w tym artykułów naukowych z zakresu tematyki Projektu i udział w tworzeniu monografii naukowej podsumowującej projekt 
 • realizacja innych zadań badawczych oraz organizacyjnych zgodnych z kompetencjami aplikującego wynikających z umowy UMO-2019/35/B/HS3/01274

Ponadto

 • udział w życiu naukowym Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, w tym w projektach, seminariach, zebraniach
 • samodzielny rozwój naukowy, w tym prowadzenie badań własnych, aplikowanie o środki na badania naukowe

Typ konkursu NCN: OPUS

Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 18 listopada 2021 r., 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc;
 • praca w pełnym wymiarze godzin;
 • umowa o pracę;
 • zatrudnienie na 38 miesięcy 

Dodatkowe informacje:

      Wymagane dokumenty:

 • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora
 • CV naukowe (w tym z jasnym i szczegółowym odniesieniem się do ww określonych wymagań, np. z wyodrębnieniem w CV odpowiednich punktów, w tym wykaz publikacji naukowych i projektów naukowych, w których uczestniczył kandydat)
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania ze strony UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ w zakładce „dla kandydata do pracy”)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/)

     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25 listopada 2021 r.

 

     Oferty należy zgłaszać do Kierownika Projektu prof. dr hab. Marcina Solarza, pod adres: mwsolarz@uw.edu.pl (temat maila: stypendium_NCN_Głuchoniemcy_postdoc_antropolog) 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.