Oferta pracy na stanowisku post-doca w projekcie naukowym (2)

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje badacza posiadającego stopień doktora nauk humanistycznych do projektu pt.: „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18.

Nazwa stanowiska: Post-doc

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Miasto: Warszawa

Link do strony www jednostki: http://wgsr.uw.edu.pl/

Wymagania:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (uzyskany w okresie ostatnich 7 lat) nadany w jednej z polskich uczelni badawczych wskazanych na liście MEN, polskim instytucie badawczym lub za granicą
 • udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie badań nad historią nowożytną Polski, preferowana tematyka: studia nad społecznościami wiejskimi w Małopolsce i/lub Śląsku
 • udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu kwerend archiwalnych
 • znajomość dziejów osadnictwa i przemian kulturowych na terytorium polskich Karpat, poparta wykształceniem, doświadczeniem w pracy z materiałami źródłowymi i publikacjami
 • doświadczenie w pracy z rękopisami i starodrukami
 • doświadczenie w samodzielnym kierowaniu grantami naukowymi (np. NCN) lub udokumentowane uczestnictwo w projektach naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych
 • dorobek publikacyjny obejmujący artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w monografiach lub redakcja/autorstwo monografii – minimum łącznie 5 publikacji
 • aktywne uczestnictwo w życiu naukowym (m.in. w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym referaty w językach obcych)
 • dobra znajomość języka polskiego, łacińskiego i niemieckiego
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w pracy badawczej

Opis zadań:

 • kompleksowe opracowanie historii społeczności wiejskich (głuchoniemieckich) na wybranym terenie z uwzględnieniem wszystkich wysp osadniczych od chwili lokacji do około połowy XIX wieku (z naciskiem na zachodzące procesy asymilacji, potencjalne kolejne fale migracji i inne zjawiska społeczno-kulturowe istotne z punktu widzenia badań nad Głuchoniemcami)
 • zindeksowanie (pod kątem nazwisk i toponimów), opracowanie i interpretacja dokumentów źródłowych z XV-XIX wieku odnoszących się do historii społeczności wiejskich na badanym terenie, np. ksiąg sądowych, inwentarzy i innych dokumentów
 • prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych na terenie Polski i za granicą
 • wielokierunkowa i wielopłaszczyznowa intensywna współpraca z uczestnikami projektu, w tym w zakresie kwerend archiwalnych oraz opracowywaniu i interpretacji źródeł, w szczególności z badaczami zjawisk średniowiecznej kolonizacji oraz klęsk elementarnych w epoce nowożytnej na wyznaczonym terenie
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Projektowego, zebraniach, debatach i seminariach, w tym referowanie wyników badań
 • czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych
 • publikowanie tekstów naukowych, w tym artykułów naukowych z zakresu tematyki Projektu i udział w tworzeniu monografii naukowej podsumowującej projekt
 • realizacja innych zadań badawczych oraz organizacyjnych zgodnych z kompetencjami aplikującego wynikających z umowy UMO-2019/35/B/HS3/01274

Ponadto

 • udział w życiu naukowym Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, w tym w projektach, seminariach, zebraniach
 • samodzielny rozwój naukowy, w tym prowadzenie badań własnych, aplikowanie o środki na badania naukowe

Typ konkursu NCN: OPUS

Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 31 grudnia 2021 r., 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc;
 • praca w pełnym wymiarze godzin;
 • umowa o pracę;
 • zatrudnienie na 33 miesiące

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora
 • CV naukowe (w tym z jasnym i szczegółowym odniesieniem się do ww określonych wymagań, np. z wyodrębnieniem w CV odpowiednich punktów, w tym wykaz publikacji naukowych i projektów naukowych, w których uczestniczył kandydat)
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania ze strony UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ w zakładce „dla kandydata do pracy”)
 • informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 druków do pobrania dla kandydata do pracy – link do pobrania dokumentu https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 17 stycznia 2022 r.

 

Oferty należy zgłaszać do Kierownika Projektu prof. dr hab. Marcina Solarza, pod adres: mwsolarz@uw.edu.pl (temat maila: stypendium_NCN_Głuchoniemcy_postdoc_historyk)

Posted in Aktualności Pracownicze, Aktualności Sekcji Wspierania Inicjatyw Badawczych WGSR, Badania i Nauka, Oferta pracy, PROMOCJA.