Martyna DANIELEWICZ Determinanty skutecznej komunikacji kryzysowej / Determinants of effective crisis communication

Paweł DĄBROWSKI Resortowość jako źródło zagrożeń w systemie zarządzania kryzysowego / Department as a source of threats in the crisis management system

Jarosław DZIAŁEK, Wojciech BIERNACKI Wrażliwość społeczna na klęski żywiołowe – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza / Social vulnerability to natural disasters – Theoretical and empirical approaches

Paweł GROMEK Aspekt społeczny analizy ryzyka ewakuacji ludności w obliczu klęski żywiołowej w Polsce / Social aspect of risk analysis during people evacuation face-to-face with natural disaster in Poland

Monika KACZAŁA Susza rolnicza – skutki dla gospodarstwa rolnego i możliwość ich finansowania przez ubezpieczenie / Agricultural drought – its impact on farms and possibilities of insurance-based financing

Aneta KUŁAKOWSKA-BICZ Zdarzenia katastroficzne i ich ubezpieczenie w Polsce w świetle badań empirycznych / Catastrophic events and their insurance in Poland in the light of empirical research

Maciej LECHOWICZ, Tomasz NOWACKI Edukacja szkolna jako element procesu redukcji ryzyka klęsk żywiołowych / School education as an element of natural disaster risk reduction

Wojciech POKOJSKI, Patryk KORZENIECKI, Michał KOWALEWSKI Klimatyczne zagrożenia naturalne w Polsce – wybór wskaźników / Climate natural hazards in Poland – selection the indicators

Mariusz PORCZEK Meteoportale jako czynniki kształtujące świadomość społeczną na temat zagrożeń naturalnych na przykładzie zjawisk pogodowych / The Meteoportals as a factors affecting social consciousness of natural hazards on the example of weather phenomena

Dorota RUCIŃSKA Interdyscyplinarność i uniwersalność koncepcji redukcji ryzyka klęsk żywiołowych / Interdisciplinarity and the versatility of the concept of disaster risk reduction

Dorota RUCIŃSKA Podatność społeczna na zagrożenia naturalne jako element ryzyka / Przegląd koncepcji naukowych. Vulnerability to natural hazards as the risk element. Conceptual review

Witold SKOMRA Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Rzeczpospolitej Polskiej / Methodology of risk assessment for Crisis Management System in Poland

Elżbieta STRZELECKA Budowanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Świadomość społeczna i możliwości zmian / Creating flood security. Public awareness and the potential for change

Maria WĄSOWSKA Percepcja ryzyka wulkanicznego na wyspach / Volcanic risk perception on the islands

Wojciech ZAJĄC, Krzysztof GARGULA Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym przez administrację publiczną na przykładzie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego Bytomia / Counteraction for the natural disasters using the civil service. case study of the Bytom County Crisis Management Center