T.63.4. red. Mikołaj Madurowicz, Waldemar Wilk 2018 (data publikacji online: 13.12.2018)

 

Strony tytułowe i spis treści

Andrzej RICHLING Sto lat geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Początki / One hundred years of geography at the University of Warsaw. Beginnings

Wojciech KORBEL Instytucja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ocena i oczekiwania zmian według gminnych władz samorządowych w Polsce / Institution of land development plan – valuation and expectations of changes in the eyes of the communal authorities of Poland

Paweł PECURA Efektywność rewitalizacji a zaangażowanie mieszkańców – przykład Ostrowi Mazowieckiej / The efficiency of revitalization and the involvement of residents – an example of Ostrów Mazowiecka Town

Justyna WIECZERZAK Rozmieszczenie i gęstość zaludnienia obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia- Sopot / Population distribution and density in the Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area

Bartosz BARAŃSKI Widoczność Pałacu Kultury i Nauki w kompozycji urbanistycznej Warszawy (perspektywa przechodnia) / Visibility of the Palace of Culture and Science in an urban composition of Warsaw (stroller’s perspective)

Ewa DAWIDEJT-DROBEK, Wiesław DROBEK Nowe dawne obiekty w przestrzeni publicznej miast Śląska Opolskiego w kontekście tożsamości lokalnej i pamięci przeszłości / New old objects in the public space of the cities of Opole Silesia in the context of local identity and remembrance of the past

Dorota MATUSZEWSKA Cancún – pierwotna kreacja urbanistyczna oraz współczesne skutki funkcjonowania przestrzeni miejskiej / Cancún – primary city-planning creation and contemporary effects of the functioning of urban space

Katarzyna PARSZUTO, Renata TANDYRAK, Jolanta GROCHOWSKA, Justyna SIEŃSKA Rekultywacja trzech jezior w Olsztynie w kontekście rozwoju przestrzeni rekreacyjnej miasta / Restoration of the three lakes in Olsztyn, in the context of the development of recreational area city