Procedura uzyskania doktoratu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)

Na podstawie art. 179  ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  wprowadzającej  ustawę – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce postępowania awansowe wszczęte i  niezakończone do dnia 1.10.2018 r.  są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Stopień  lub tytuł uzyskany po 30.04.2019 r., będzie nadany  zgodnie z klasyfikacją ustaloną  w  rozporządzeniu MNiSW z 20 września 2018 r. w sprawie  dziedzin i dyscyplin naukowych  oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

Zgodnie z art. 179. ust.2 i 3 ustawy w okresie od 1.10.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. postępowania awansowe będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych ale stopień lub tytuł będzie nadany zgodnie  z  nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin.

***************************************************************************************************

DOKTORATY wszczęte i niezakończone przed 30 kwietnia 2019 r. prowadzone są na zasadach dotychczasowych, ale stopień doktora  nadawany jest w dziedzinach i dyscyplinach określonych Ustawą z 20.07.2018 r.  oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261

PROCEDURA UZYSKANIA DOKTORATU PRZED 3 LIPCA 2018 R


Karta SYNABA

Autor po uzyskaniu stopnia doktora wypełnia Kartę SYNABA wg instrukcji zamieszczonej na stronie Nauka Polska, a wydruk KARTY dostarcza do sekretariatu WGSR lub przesyła mailowo. Na jej podstawie zostaną uaktualnione osiągnięcia naukowe w BAZIE NAUKI POLSKIEJ.

DYPLOM

Dyplomy doktora i doktora habilitowanego przygotowuje i wydaje Biuro Rad Naukowych (BRN).

Opłaty należy dokonać na numer konta bankowego Uniwersytetu Warszawskiego:

12 1160 2202 0000 0000 6084 9173

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę dokumentu jaki ma być wydany.

Wysokości opłat w postępowaniach awansowych wszczętych do 30 kwietnia 2019 r. wynoszą:

  • 100 zł – oryginał dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz odpis w języku polskim;
  • 40 zł – odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego w języku angielskim;
  • 150 zł – duplikat dyplomu doktora i doktora habilitowanego;

w postępowaniach awansowych wszczętych po 30 września 2019 r. opłaty są następujące:

  • 60 zł – oryginał dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz odpis w języku polskim;
  • 80 zł – odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego w języku angielskim;
  • 90 zł – duplikat dyplomu doktora i doktora habilitowanego.

W przypadku zagubienia oryginału dyplomu wydawany jest duplikat. Jest on sporządzany na podstawie pisemnego wniosku osoby, której nadano stopień. Wniosek składa się bezpośrednio w BRN.

Dyplom odbiera się w Biurze Rad Naukowych,  budynek Biblioteki UW, ul. Dobra 56/66, pokój 2.72,

kontakt: pani Katarzyna Dombrowicz, e-mail: dyplomy.brn@uw.edu.pl