Zasady rekrutacji 2018/2019

Zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 1.1.  Studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego

       z zakresu geografii

1.3  Czas trwania studiów:  4 lata

1.4  Forma studiów: stacjonarne     

1.5 Limit  miejsc:  10

1.6 Termin rejestracji w systemie IRK:  od 18 czerwca 2018 r. do 17 lipca 2018 r.

1.7  Wymagane dokumenty:

 1. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia; dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia o uzyskanym dyplomie magistra do terminu rozmowy kwalifikacyjnej  w procedurze rekrutacyjnej na studia doktoranckie;
 2. podanie z systemu IRK;
 3. życiorys;
 4. 1 fotografia;
 5. e) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo  jednolitych studiów magisterskich);
 6. informację o znajomości języków obcych (udokumentowany stopień znajomości);
 7. opis zainteresowań naukowych (projekt badań w 8 egz.), w odpowiedzi na jedną ze zgłoszonych przez Wydział specjalności studiów doktoranckich (nie więcej niż 2 strony maszynopisu) – do 4 000 znaków;
 8. informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach i udziale w konferencjach naukowych oraz projektach badawczych – wymagane kopie publikacji lub maszynopisy tekstów przyjętych do druku (wraz z poświadczeniem ze strony redakcji) oraz poświadczenia aktywnego uczestnictwa w konferencjach (poster lub referat) lub projektach badawczych;
 9. opinię pracownika naukowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z tytułem            profesora lub stopniem doktora habilitowanego (potencjalnego opiekuna  naukowego).

1.8.  Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski:

 1. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia –wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 2. podanie z systemu IRK;
 3. życiorys;
 4. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów  (średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo  jednolitych studiów magisterskich) – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 5. informację o znajomości języków obcych (udokumentowany stopień znajomości) – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 6. opis zainteresowań naukowych (projekt badań w 8 egz.), w odpowiedzi na jedną ze zgłoszonych przez Wydział specjalności studiów doktoranckich (nie więcej niż 2 strony maszynopisu) – do 4 000 znaków;
 7. informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach i udziale w konferencjach naukowych oraz projektach badawczych – wymagane kopie publikacji lub maszynopisy tekstów przyjętych do druku (wraz z poświadczeniem ze strony redakcji) oraz poświadczenia aktywnego uczestnictwa w konferencjach (poster lub referat) lub projektach badawczych;
 8. opinię pracownika naukowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego (potencjalnego opiekuna  naukowego).

1.9   Termin przyjmowania dokumentów:  do 17  lipca 2018 r.

1.10  Opis postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny (ograniczenia – § 2 ust.2 Regulamin Studiów Doktoranckich UW).

Rejestracji należy dokonywać elektronicznie z wykorzystaniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Warszawskiego.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

 • ocenę projektu badawczego,
 • ocenę rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ocenę aktywności naukowej,
 • średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich,
 • biegłą znajomość języków obcych

1.11  Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski

 1.12 Kryteria i sposób oceny:

 1. Projekt badawczy (o objętości 2 stron ~ 4000 znaków) powinien zawierać:

– sformułowanie problemu badawczego i wstępnych hipotez,

– zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury przedmiotu,

– proponowane metody badań.

 

 1. Przedmiotem oceny jest:

– jasność sposobu sformułowania zakresu przedmiotowego badań (cel, zakres badania i postawione hipotezy),

– uzasadnienie problemu badania i jego osadzenie w dotychczasowym dorobku naukowym w danej dziedzinie badań,

– oryginalność problematyki i metodologii badań,

– poprawność proponowanych metod badań.

 1. Projekty badawcze oceniane są w skali od 1 do 15 punktów.

2. Rozmowa kwalifikacyjna:

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę dojrzałości naukowej kandydata oraz wyjaśnienie ewentualnych niejasności projektu i ocenę znajomości podejmowanej problematyki przez kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 1 do 20 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 4-5 września 2018 r., Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

3. Aktywność naukowa:

Ocena dokonywana jest na podstawie dokumentów, a w szczególności kopii publikacji lub maszynopisów tekstów przyjętych do druku (wraz z poświadczeniem ze strony redakcji) i poświadczenia aktywnego uczestnictwa w konferencjach (poster lub referat) lub projektach badawczych NCN, NCBiR lub europejskich.

Aktywność naukowa jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów według następującej punktacji:

1) publikacja w czasopismach punktowanych według MNiSW z listy A          —  2 punkty

2) publikacja w czasopismach punktowanych według MNiSW z listy B lub C —  1 punkt

3) poświadczony udział w konferencji z posterem lub referatem                       —  1 punkt

 1. Kryteria oceny wyników ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich:

Średnia ze studiów                 1) 4,00 – 4,30              1 punkt

2) 4,31 – 4,50                          2 punkty

3) 4,51 – 4,70              3 punkty

4) 4,71 – 4.90                 4 punkty

5) powyżej 4.90             5 punktów

5. Kryteria oceny za biegłą znajomość języków obcych:

 1. Udokumentowana biegłość językowa na poziomie B2 1 punkt za każdy język
 2. Udokumentowana biegłość językowa na poziomie powyżej B2 2 punkty za każdy język
 3. Maksymalna liczba punktów zależy od liczby języków obcych znanych biegle kandydatowi, lecz nie może przekraczać 5 punktów.

1.13. Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie:

Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 50, z czego maksymalnie za:

1) projekt badawczy                           15

2) rozmowę kwalifikacyjną                20

3) aktywność naukową                                   5

4) średnią ze studiów                           5

5) znajomość języków obcych                        5

 1. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów.

Osoby, które nie są obywatelami polskimi, są przyjmowane na studia doktoranckie na podstawie indywidualnych decyzji Rektora.

1.14  Termin ogłoszenia wyników: do 23 września 2018 r.                                              

1.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

 • tablica ogłoszeń Studium Doktoranckiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
 • strona internetowa: http//www.wgsr.uw.edu.pl./doktorant

1.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich:  1 października 2018 r.

1.17  Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie  § 15 ust 1: TAK

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej

Zasady rekrutacji 2017/2018

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 

1.    Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego

       z zakresu geografii

1.2 Kierunek/specjalność studiów: geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia regionalna, geoinformatyka i kartografia, gospodarka przestrzenna, ochrona i kształtowanie środowiska, studia regionalne

1.3  Czas trwania studiów:  4 lata

1.4  Forma studiów: stacjonarne     

1.5 Limit  miejsc:   12

1.6 Termin rejestracji w systemie IRK:   do 17 lipca 2017 r.

1.7  Wymagane dokumenty:

a)      dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia;  dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia o planowanym terminie egzaminu magisterskiego przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej na studium doktoranckie;

b)      podanie z systemu IRK;

c)      życiorys;

d)      1 fotografia;

e)  udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów  (średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo  jednolitych studiów magisterskich);

f)       informację o znajomości języków obcych (udokumentowany stopień znajomości);

g)      opis zainteresowań naukowych (projekt badań w 8 egz.), w odpowiedzi na jedną ze zgłoszonych przez Wydział specjalności studiów doktoranckich (nie więcej niż 2 strony maszynopisu) – do 4 000 znaków;

h)      informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach i udziale w konferencjach naukowych oraz projektach badawczych – wymagane kopie publikacji lub maszynopisy tekstów przyjętych do druku (wraz z poświadczeniem ze strony redakcji) oraz poświadczenia aktywnego uczestnictwa w konferencjach (poster lub referat) lub projektach badawczych;

i)        opinię pracownika naukowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego (potencjalnego opiekuna  naukowego).

1.8 Termin przyjmowania dokumentów:  do 18  lipca 2017 r.

1.9 Sposób przeprowadzania rekrutacji:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny (ograniczenia – § 2 ust.2 Regulamin Studiów Doktoranckich UW).

Rejestracji należy dokonywać elektronicznie z wykorzystaniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Warszawskiego.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

  • ocenę projektu badawczego,
  • ocenę rozmowy kwalifikacyjnej,
  • ocenę aktywności naukowej,
  • średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich,
  • biegłą znajomość języków obcych.

Kryteria oceny projektu badawczego:

1. Projekt badawczy (o objętości 2 stron ~ 4000 znaków) powinien zawierać:

– sformułowanie problemu badawczego i wstępnych hipotez,

– zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury przedmiotu,

– proponowane metody badań.

2. Przedmiotem oceny jest:

– jasność sposobu sformułowania zakresu przedmiotowego badań (cel, zakres badania i postawione hipotezy),

– uzasadnienie problemu badania i jego osadzenie w dotychczasowym dorobku naukowym w danej dziedzinie badań,

– oryginalność problematyki i metodologii badań,

– poprawność proponowanych metod badań.

3. Projekty badawcze oceniane są w skali od 1 do 15 punktów.

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:

1. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę dojrzałości naukowej kandydata oraz wyjaśnienie ewentualnych niejasności projektu i ocenę znajomości podejmowanej problematyki przez kandydata.

2. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 1 do 20 punktów.

Kryteria oceny aktywności naukowej:

1. Ocena dokonywana jest na podstawie dokumentów, a w szczególności kopii publikacji lub maszynopisów tekstów przyjętych do druku (wraz z poświadczeniem ze strony redakcji) i poświadczenia aktywnego uczestnictwa w konferencjach (poster lub referat) lub projektach badawczych NCN, NCBiR lub europejskich.

2. Aktywność naukowa jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów według następującej punktacji:

1) publikacja w czasopismach punktowanych według MNiSW z listy A          —  2 punkty

2) publikacja w czasopismach punktowanych według MNiSW z listy B lub C —  1 punkt

3) poświadczony udział w konferencji z posterem lub referatem                       —  1 punkt

Kryteria oceny wyników ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich:

1. Średnia ze studiów

1) 4,00 — 4,30            1 punkt

2) 4,31 —- 4,50           2 punkty

3) 4,51 —- 4,70           3 punkty

4) powyżej 4,70          4 punkty

5) dyplom magisterski z wyróżnieniem – dodatkowo 1 punkt

Kryteria oceny za biegłą znajomość języków obcych:

1. Udokumentowana biegłość językowa na poziomie B2                1 punkt za każdy język

2. Udokumentowana biegłość językowa na poziomie powyżej B2   2 punkty za każdy język

3. Maksymalna liczba punktów zależy od liczby języków obcych znanych biegle kandydatowi, lecz nie może przekraczać 5 punktów.

Kryteria oceny kandydatów:

1. Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 50, z czego maksymalnie za:

1) projekt badawczy                           15

2) rozmowę kwalifikacyjną              20

3) aktywność naukową                        5

4) średnią ze studiów                          5

5) znajomość języków obcych            5

2. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów.

Osoby, które nie są obywatelami polskimi, są przyjmowane na studia doktoranckie na podstawie indywidualnych decyzji Rektora.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:  5 i 6  września 2017 r.

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

                                               ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

1.10  Termin ogłoszenia wyników: do 23 września 2017 r.

1.11 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

 • tablica ogłoszeń Studium Doktoranckiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
 • strona internetowa: http//www.wgsr.uw.edu.pl./doktorant

1.12 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich:  1 października 2017 r.

Zasady rekrutacji 2016/2017

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 

1. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego z zakresu geografii

1.2 Kierunek/specjalność studiów: geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia regionalna, geoinformatyka i kartografia, gospodarka przestrzenna, ochrona i kształtowanie środowiska, studia regionalne

1.3 Czas trwania studiów: 4 lata

1.4 Forma studiów: stacjonarne

1.5 Limit miejsc: 15 osób

1.6 Termin rejestracji w systemie IRK dokumentów: do 22 lipca 2016 r.

1.7 Wymagane dokumenty:

a)      dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia; dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia o planowanym terminie egzaminu magisterskiego przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej na studium doktoranckie;

b)      podanie z systemu IRK;

c)      życiorys;

d)      1 fotografia;

e) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich);

f)       informację o znajomości języków obcych (udokumentowany stopień znajomości);

g)      opis zainteresowań naukowych (projekt badań w 8 egz.), w odpowiedzi na jedną ze zgłoszonych przez Wydział specjalności studiów doktoranckich (nie więcej niż 2 strony maszynopisu) – do 4 000 znaków;

h)      informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach i udziale w konferencjach naukowych oraz projektach badawczych – wymagane kopie publikacji lub maszynopisy tekstów przyjętych do druku (wraz z poświadczeniem ze strony redakcji) oraz poświadczenia aktywnego uczestnictwa w konferencjach (poster lub referat) lub projektach badawczych;

i)        opinię pracownika naukowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego (potencjalnego opiekuna naukowego).

1.8 Termin przyjmowania dokumentów: do 22 lipca 2016 r. 

1.9 Sposób przeprowadzania rekrutacji:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny (ograniczenia – § 2 ust.2 Regulamin Studiów Doktoranckich UW).

Rejestracji należy dokonywać elektronicznie z wykorzystaniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Warszawskiego.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

 • ocenę projektu badawczego,
 • ocenę rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ocenę aktywności naukowej,
 • średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich, biegłą znajomość języków obcych.

Kryteria oceny projektu badawczego:

1. Projekt badawczy (o objętości 2 stron ~ 4000 znaków) powinien zawierać:

– sformułowanie problemu badawczego i wstępnych hipotez,

– zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury przedmiotu,

– proponowane metody badań.

2. Przedmiotem oceny jest:

– jasność sposobu sformułowania zakresu przedmiotowego badań (cel, zakres badania i postawione hipotezy),

– uzasadnienie problemu badania i jego osadzenie w dotychczasowym dorobku naukowym w danej dziedzinie badań,

– oryginalność problematyki i metodologii badań,

– poprawność proponowanych metod badań.

3. Projekty badawcze oceniane są w skali od 1 do 15 punktów.

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:

1. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę dojrzałości naukowej kandydata oraz wyjaśnienie ewentualnych niejasności projektu i ocenę znajomości podejmowanej problematyki przez kandydata.

2. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 1 do 20 punktów.

Kryteria oceny aktywności naukowej:

1. Ocena dokonywana jest na podstawie dokumentów, a w szczególności kopii publikacji lub maszynopisów tekstów przyjętych do druku (wraz z poświadczeniem ze strony redakcji) i poświadczenia aktywnego uczestnictwa w konferencjach (poster lub referat) lub projektach badawczych.

2. Aktywność naukowa jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów.

Kryteria oceny wyników ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich:

1. Średnia ze studiów

1) 4,00 — 4,30          1 punkt

2) 4,31 —- 4,50         2 punkty

3) 4,51 —- 4,70         3 punkty

4) powyżej 4,70         4 punkty

5) dyplom magisterski z wyróżnieniem – dodatkowo 1 punkt

Kryteria oceny za biegłą znajomość języków obcych:

1. Udokumentowana biegłość językowa na poziomie B2

1 punkt za każdy język

2. Udokumentowana biegłość językowa na poziomie powyżej B2

2 punkty za każdy język

3. Maksymalna liczba punktów zależy od liczby języków obcych znanych biegle kandydatowi, lecz nie może przekraczać 5 punktów.

Kryteria oceny kandydatów:

1. Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 50, z czego maksymalnie za:

1) projekt badawczy                            15

2) rozmowę kwalifikacyjną                   20

3) aktywność naukową                         5

4) średnią ze studiów                           5

5) znajomość języków obcych               5

2. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów.

Osoby, które nie są obywatelami polskimi, są przyjmowane na studia doktoranckie na podstawie indywidualnych decyzji Rektora.

 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 6 i 7 września 2016 r.

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

                                               ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

 

1.10 Termin ogłoszenia wyników: do 23 września 2016 r.

1.11 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

 • tablica ogłoszeń Studium Doktoranckiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
 • strona internetowa: http//www.wgsr.uw.edu.pl./doktorant

1.12 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2016 r.