Podstawowe informacje o studiach stacjonarnych

„Kliknij” na wybrany kierunek i poziom studiów.


I stopnia (licencjackie) – kierunek Geografia

Kierunek GEOGRAFIA przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych, a także dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczne. Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim

Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i relacje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów. O specyfice studiów decydują również zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną studiów na WGSR, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi. Współpraca nauczyciel – student  realizowana jest przez udział studentów w różnorodnych  projektach naukowych, co przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia i przygotowania  studentów do samodzielnej pracy badawczej.

Przez pierwsze trzy semestry studiów zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów. Począwszy od czwartego semestru będą realizowane trzy ścieżki dydaktyczne:

 1. społeczno-ekonomiczna,
 2. fizycznogeograficzna,
 3. geoinformatyczna.

Nabór na ścieżki będzie się odbywał pod koniec 3. semestru, poprzez zadeklarowanie wyboru jednej ze ścieżek. W przypadku zbyt dużej liczby deklaracji na daną ścieżkę, sporządzany będzie ranking, stworzony na podstawie średnich ocen z wybranych przedmiotów (osobno na każdą ścieżkę), obowiązujących studenta w trakcie 1 roku studiów. Zajęcia w ramach ścieżki stanowią ok. 30% element programu studiów.

https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/ (programy studiów podane będą po 8 maja).

Większość zajęć kierunku odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w dwóch budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty). Student w trakcie rejestracji sam ustala plan swoich zajęć (zgodnie z ramowym planem zajęć).

Zajęcia terenowe odbywają się częściowo na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka, a także w innych regionach Polski, np. w Tatrach, na Suwalszczyźnie  i Podlasiu.

Praca licencjacka i egzamin licencjacki
Na początku III roku studiów pierwszego stopnia należy wybrać temat pracy licencjackiej i opiekuna, pod kierunkiem którego praca ta będzie wykonywana. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata na kierunku Geografia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

Na kierunku Geografia istnieje również możliwość nabycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela. Jest ono realizowane, w ramach tzw. dodatkowych usług dydaktycznych. Absolwenci studiów licencjackich uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody (szkoła podstawowa), a studiów magisterskich – przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela geografii (gimnazjum, liceum).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bloku pedagogicznego

Absolwent studiów dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego, poszczególnych elementów tych systemów i relacji między nimi. Orientuje się w przestrzennych strukturach przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, dynamice zachodzących zmian. Dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. W zakresie jednej z wybranych ścieżek dysponuje pogłębioną wiedzą i rozszerzonymi umiejętnościami. Absolwent potrafi analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie, przestrzeni i dotyczące innych elementów) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych. Ma kompetencje społeczne umożliwiające pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Po ukończeniu studiów można kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) lub podyplomowych na kierunku geografia lub kierunkach pokrewnych, np.: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, urbanistyka, studia nad rozwojem, studia miejskie.

Absolwent kierunku Geografia jest przygotowany do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i przedsiębiorstwach sektora prywatnego zajmujących się analizą stanu środowiska przyrodniczego, jego zmianami i zagrożeniami, podstawami planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji, a po ukończeniu kursu pedagogicznego i uzyskaniu odpowiednich uprawnień w czasie studiów do nauczania przyrody w szkołach. W celu uzyskania większych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich.

Absolwent ma przygotowanie do pracy w zespołach wykonujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; na poziomie elementarnym – w instytucjach i przedsiębiorstwach specjalizujących się w monitoringu środowiska przyrodniczego; w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w instytucjach planistycznych; w agencjach rozwoju; w firmach konsultingowych i doradczych; w agencjach promocji oraz w organizacjach pomocowych.

Absolwenci znajdują również zatrudnienie w pracowniach zagospodarowania przestrzennego, w firmach stosujących oprogramowanie systemów informacji geograficznej, wykorzystujących obrazy satelitarne i zdjęcia lotnicze (w tym nawigacji satelitarnej i usług lokalizacji), firmach i wydawnictwach kartograficznych, jak również instytucjach statystyki publicznej, badania opinii publicznej oraz działach analitycznych i planistycznych firm komercyjnych, gdzie bardzo przydatne są ich kwalifikacje związane z obsługą i zarządzaniem bazami danych, w tym umiejętności analizy i geowizualizacji danych przestrzennych.

I stopnia (licencjackie) – kierunek Gospodarka przestrzenna

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych a także dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki socjologiczne. Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Gospodarka przestrzenna ze względu na swój interdyscyplinarny charakter jest atrakcyjna dla studentów. Zarówno w planowaniu przestrzennym, jak i w dokonywanych wyborach strategicznych (w administracji i biznesie) coraz większe znaczenie przywiązuje się do zagadnień środowiska przyrodniczego. Widoczne jest to w polityce UE, różnych strategiach krajowych, a także w rozwoju teorii lokalizacji działalności gospodarczej, czy literaturze dotyczącej migracji ludzi.

Kierunek zawiera kompendium bogatej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje następujące formy kształcenia: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, zajęcia terenowe oraz seminaria i proseminaria z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo, turyzm, urbanistyka.

Cechą charakterystyczną studiów na WGSR, jest położenie nacisku na relacje człowiek-środowisko. Współpraca nauczyciel – student  realizowana jest poprzez udział studentów w różnorodnych projektach naukowych, co  przygotowuje studentów do samodzielnej pracy badawczej.

Przez cały okres studiów zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów (bez podziału na ścieżki, specjalności itp.).

https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/ (programy studiów podane będą po 8 maja).

Praca licencjacka i egzamin licencjacki
Na początku III roku studiów pierwszego stopnia należy wybrać temat pracy licencjackiej i opiekuna, pod kierunkiem którego praca ta będzie wykonywana. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata na kierunku Gospodarka przestrzenna.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

Większość zajęć kierunku odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w dwóch budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty). Student w trakcie rejestracji sam ustala plan swoich zajęć (zgodnie z ramowym planem zajęć).

Zajęcia terenowe odbywają się częściowo na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka, a także w innych regionach Polski, np. w Tatrach, na Suwalszczyźnie  i Podlasiu.

W trakcie trwania studiów student musi również odbyć 120 godz. praktyk zawodowych.

Absolwent ma ogólną wiedzę dotyczącą gospodarki przestrzennej oraz jej relacjach z innymi dyscyplinami; posiada wiedzę o administracji terytorialnej oraz podejmowanych przez nią działaniach w zakresie zagospodarowania przestrzeni i zarządzania strategicznego w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej; wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu, interpretacji, prognozowania i planowania zjawisk przestrzennych wywołanych działalnością człowieka; potrafi tworzyć koncepcje rozwoju wybranych obszarów (projekty urbanistyczny zagospodarowania terenu, wstępna dokumentacja urbanistyczna); potrafi wskazać lokalizację różnorodnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych, a także obszary, których środowisko przyrodnicze i kulturowe powinno podlegać ochronie; potrafi redagować plany, programy i strategie; jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach prywatnych.

Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) lub podyplomowych na kierunku gospodarka przestrzenna, lub kierunkach pokrewnych, np.: geografia, ochrona środowiska, urbanistyka, studia nad rozwojem, studia miejskie.

II stopnia (magisterskie) – kierunek Geografia

Studia przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.

Kierunek GEOGRAFIA przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o Ziemi i środowisku. Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i interakcje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz relacje między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Wypełnia więc współczesne zapotrzebowanie na kompleksową i spójną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju. Zakres badań jest wieloobszarowy, obejmujący obszar nauk przyrodniczych i społecznych, ale w pewnym stopniu także humanistycznych i technicznych. Interdyscyplinarny charakter wiedzy i różnorodność oferty dydaktycznej pozwala zdobyć wszechstronne akademickie wykształcenie przydatne do wykonywania różnych zawodów. Studia geograficzne są kierunkiem ogólnoakademickim, ale współcześnie absolwenci kierunku zdobywają wiele praktycznych umiejętności ułatwiających start na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Syntetyczny charakter studiów geograficznych stanowi doskonały punkt wyjścia w dalszym rozwoju intelektualnym, czy to w ramach geograficznych specjalności, czy też na innych, bardziej wyspecjalizowanych studiach podyplomowych. Studia te przygotowują również do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz proseminaria, seminaria i konwersatoria. O specyfice studiów decydują zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną tych studiów, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i uczestnictwo studentów w projektach badawczych realizowanych na WGSR. Zaangażowanie studentów w badania naukowe przygotowuje ich do samodzielnej pracy badawczej.

W ramach kierunku realizowanych jest pięć specjalności:

Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja; Geoekologia i geomorfologia; Geografia świata; Hydrologia i klimatologia oraz Geografia społeczno-ekonomiczna (specjalność realizowana jest w ramach trzech ścieżek – Geografia człowieka, Geografia turystyki, Studia miejskie).

Wybór specjalności odbywa po zakończeniu cyklu zajęć z różnych dziedzin geografii (w pierwszym semestrze pierwszego roku), poprzez zadeklarowanie przez studenta wyboru jednej ze specjalności oraz zdanie testu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, decyduje wynik testu i dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/ (programy studiów podane będą po 8 maja).

WGSR UW prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów: przyroda, geografia. Jest to dodatkowa oferta, poza programem studiów.

Po zaliczeniu wszystkich zajęć, napisaniu pracy i zdaniu egzaminu magisterskiego, absolwenci uzyskują tytuł magistra na kierunku Geografia.

Zajęcia odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w trzech budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i 32 oraz ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty).

Zajęcia terenowe odbywają się (w zależności od tematyki pracy magisterskiej) w różnych regionach Polski i świata, niektóre  tego typu zajęcia odbywają się na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka.

Absolwent kierunku Geografia posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między działalnością człowieka a komponentami środowiska; zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany zachodzące w środowisku; posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego; posiada wiedzę niezbędną do całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa – zachodzących miedzy nimi relacji oraz zmian dokonujących się w różnych regionach świata; jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych; dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego oraz prognozowania zmian i ich wizualizacji. Absolwent ma kompetencje społeczne umożliwiające pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Po ukończeniu studiów możliwe jest kontynuowanie kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktorskich).

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • instytucje zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o środowisku przyrodniczym, jego globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami i zagrożeniami, zwalczaniem klęsk żywiołowych,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej posiadające jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym,
 • firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych (GIS),
 • wydawnictwa kartograficzne oraz firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, np. na polu kartografii mobilnej,
 • jednostki wykonujące opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego, w instytucjach prowadzących monitoring środowiska,
 • agencje promocji,
 • organizacje i instytucje zajmujące się pomocą rozwojową,
 • zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe Polski,
 • szeroko pojęta edukacja,
 • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • służby geodezyjne,
 • instytucje i przedsiębiorstwa, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki.

Specjalności

Absolwent studiów magisterskich na specjalności Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja dzięki opanowaniu technik geoinformatycznych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Orientuje się w infrastrukturze danych przestrzennych w skali krajowej i międzynarodowej. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego gromadzących i przetwarzających dane o zróżnicowaniu przestrzennym (systemy GIS), zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, w redakcjach.

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o środowisku przyrodniczym, jego globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami i zagrożeniami, zwalczaniem klęsk żywiołowych,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej posiadające jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym,
 • firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych,
 • wydawnictwa kartograficzne oraz firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, np. na polu kartografii mobilnej.

Program specjalności Geoekologia i geomorfologia pozwala na zdobycie wiedzy oraz zrozumienie funkcjonowania procesów naturalnych i antropogenicznych kształtujących rzeźbę i krajobraz. Absolwent posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między komponentami środowiska, zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany. Dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, w redakcjach.

Możliwości zatrudnienia:

 • jednostki wykonujące opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego, w instytucjach prowadzących monitoring środowiska,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • firmy konsultingowe i doradcze,
 • agencje promocji.

Absolwent studiów magisterskich na specjalności Geografia świata posiada wiedzę z zakresu nauk geograficznych niezbędnej do całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa – zachodzących miedzy nimi relacji oraz zmian dokonujących się w różnych regionach świata. Dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych w pogłębionym stopniu posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania.

Możliwości zatrudnienia:

 • organizacje i instytucje zajmujące się pomocą rozwojową,
 • zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe Polski,
 • szeroko pojęta edukacja (włączając w to pracę w środkach masowego przekazu),
 • biura turystyczne.

Program specjalności Hydrologia i Klimatologia pozwala na zdobycie pogłębionej wiedzy oraz zrozumienie funkcjonowania procesów naturalnych i antropogenicznych kształtujących wody i klimat na kuli ziemskiej. Absolwent posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między komponentami środowiska, zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany. Dzięki lepszemu opanowaniu różnych technik i metod badawczych w pogłębionym stopniu posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania.

Możliwości zatrudnienia:

 • służba hydro-meteorologicznej (IMGW),
 • administracja wodna (RZGW),
 • służby ochrony środowiska (GDOŚ, RDOŚ),
 • administracja wojewódzka i powiatowa (Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Planowanie Przestrzenne),
 • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • placówki zajmujące się badaniem skutków zmian klimatu,
 • służby geodezyjne,
 • biznes związany z ochroną środowiska i przetwarzaniem danych przestrzennych.

Program specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna pozwala na zdobycie wiedzy o współczesnych przemianach struktur przestrzennych i ich kształtowaniu na terenach zurbanizowanych oraz na temat kreowania, zagospodarowania i przemian przestrzeni turystycznej. Absolwent posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między działalnością człowieka i komponentami środowiska, zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany. Dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych w pogłębionym stopniu posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, w redakcjach. Specjalność realizowana jest w ramach trzech ścieżek (modułów do wyboru): Geografii człowieka, Geografii turystyki lub Studiów miejskich.

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje i przedsiębiorstwa, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • agencje rozwoju,
 • firmy doradcze,
 • agencje promocji;
 • biura turystyczne;
 • organizacje pomocowe.

II stopnia (magisterskie) – kierunek Gospodarka przestrzenna

Studia przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych; procesów konstytuujących różne rodzaje obszarów funkcjonalnych (miejskich, wiejskich, turystycznych, przemysłowych) oraz relacji między nimi; konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji (w tym wiedza o kapitale społecznym); norm i reguł rządzących polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenną na wszystkich szczeblach zarządzania; tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz proseminaria, seminaria i konwersatoria. O specyfice studiów decydują zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną tych studiów, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i uczestnictwo studentów w projektach badawczych realizowanych na WGSR. Zaangażowanie studentów w badania naukowe przygotowuje ich do samodzielnej pracy badawczej.

W ramach kierunku realizowane są trzy specjalności: Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym; Urbanistyka i rewitalizacja oraz Foresight terytorialny (specjalność prowadzona w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW – ZIP).

Wybór specjalności odbywa po zakończeniu cyklu zajęć z różnych dziedzin gospodarki przestrzennej (w pierwszym semestrze pierwszego roku), poprzez zadeklarowanie przez studenta wyboru jednej ze specjalności oraz zdanie testu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, decyduje wynik testu i dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/ (programy studiów podane będą po 8 maja).

Po zaliczeniu wszystkich zajęć, napisaniu pracy i zdaniu egzaminu magisterskiego, absolwenci uzyskują tytuł magistra na kierunku Gospodarka przestrzenna.

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w trzech budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i 32 oraz ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty).

Zajęcia terenowe odbywają się w różnych regionach Polski, niektóre tego typu zajęcia odbywają się również na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka.

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna zna, rozumie i potrafi stosować: metody badań społecznych oraz technik planistycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; potrafi analizować i planować rozwój różnych struktur funkcjonalnych, między innymi związanych z usługami, zabudową mieszkaniową, kulturą, transportem miejskim i regionalnym oraz zielenią miejską; rozumie znaczenie biologicznego przywracania terenów zdegradowanych; potrafi tworzyć i poddawać krytycznej analizie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego; rozumie kluczowe dla gospodarowania przestrzenią koncepcje naukowe i potrafi wykorzystywać ich przesłanki w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze; umie dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w związku z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i ukierunkowanej terytorialnie polityki państwa; potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w ramach kształtowania krajobrazu; umie dokonywać wielowymiarowej oceny dokumentów, narzędzi finansowych i procedur; posiada umiejętności, które pozwalają łączyć wiedzę pochodzącą z wielu źródeł oraz wykorzystywać wielość źródeł do zdobywania wiarygodnych i przydatnych informacji; zna międzynarodowy kontekst posiadanej wiedzy i potrafi opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem prawnego oraz społeczno-ekonomicznego kontekstu ogólnoeuropejskiego.

Po ukończeniu studiów możliwe jest kontynuowanie kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktorskich).

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • urzędy centralne zajmujące się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • jednostki samorządowe wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne i prywatne zajmujące się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, a także wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym,
 • jednostki naukowo-badawcze,
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sferze badań i rozwoju,
 • organizacje kreujące relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
 • jednostki publiczne i prywatne zajmujące się analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi.


II stopnia (magisterskie) – kierunek ogólnoakademicki: Studia miejskie

STUDIA MIEJSKIE to stacjonarne studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, oferujące wiedzę z dziedzin nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Od dekady ponad połowa globalnej populacji zamieszkuje miasta a współczesne procesy rozwojowe koncentrują się w obszarach zurbanizowanych. Znajdujące się tam zasoby stanowią o potencjale rozwojowym regionów i państw. W miastach najjaskrawiej widać społeczne nierówności i skutki presji człowieka na środowisko. Znajomość uwarunkowań i konsekwencji procesów rozwoju miast jest kluczowa dla zrozumienia współczesnego świata i niezbędna do skutecznego zarządzania rozwojem w wymiarach gospodarczym, społecznym i przestrzennym w różnych skalach geograficznych.

STUDIA MIEJSKIE są odpowiedzią na wyzwania związane z procesami urbanizacji: proponują innowacyjne, interdyscyplinarne podejście do kwestii miejskich, oparte na nowoczesnych metodach dydaktycznych.

Będą one realizowane przez konsorcjum kilku jednostek uniwersyteckich:

 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
 • Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (Euroreg),
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
 • Wydział Polonistyki – Instytut Kultury Polskiej oraz
 • Wydział Historyczny

Kształcenie

Kierunek STUDIA MIEJSKIE łączy podejścia i paradygmaty oraz metody i wiedzę z dyscyplin nauk społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, ekonomia, socjologia, nauki o polityce i administracji), humanistycznych (historia, nauki o kulturze i religii) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki o Ziemi i środowisku).

Interdyscyplinarność studiów zapewniają treści programowe zajęć oraz wiedza i doświadczenia badawcze i dydaktyczne prowadzących zajęcia.

Studia prowadzone będą w formule modułowej. Po pierwszym semestrze studenci dokonywać będą wyboru jednego z trzech modułów:

 • przestrzennego
 • ekonomiczno-politycznego
 • społecznego

W pierwszym semestrze studenci uczestniczyć będą w zajęciach wspólnych (bez podziału na moduły), które obejmować będą przedmioty wprowadzające w tematykę miejską, w tym w zakresie metod badań wykorzystywanych w studiach miejskich.

Formuła modułowa umożliwi objęcie studiami szerokiej interdyscyplinarnej tematyki miejskiej i pozwoli na zgłębianie wiedzy przy wykorzystaniu specyficznych podejść i perspektyw oraz wykorzystaniu oryginalnego instrumentarium badawczego różnych dziedzin nauki. Od drugiego semestru główną część zajęć stanowić będą przedmioty modułowe (do wyboru), ale wszyscy studenci dalej będą uczestniczyć w kilku zajęciach wspólnych. Dzięki temu zachowany zostanie interdyscyplinarny charakter studiów i integracja grupy studenckiej. Część z realizowanych przedmiotów wspólnych będzie mieć charakter obowiązkowy, a część fakultatywny tzn. student będzie mógł je zamienić na przedmiot/y przypisany/e do modułu innego niż ten, który dany student realizuje.

Oferta studiów adresowana jest do osób, które chcą posiąść i poszerzać wiedzę teoretyczną i znajomość praktycznego wymiaru funkcjonowania miast. Zakres tematyczny studiów i ich interdyscyplinarna formuła organizacyjna mają inspirować i motywować do innowacyjnych podejść i kreatywnych ujęć problematyki miejskiej. Program studiów umożliwi studentom poznanie wybranych narzędzi badania miast, a także da czas na indywidualną pracę nad wybranymi problemami badawczymi.

STUDIA MIEJSKIE wyposażą studentów w wiedzę i umiejętności, które wzmocnią ich konkurencyjność na rynku pracy. Absolwenci będą przygotowani do pracy badawczej, do pracy w jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju i planowaniem przestrzennym, w administracji publicznej (samorządy i administracja rządowa), w instytucjach zajmujących się problemami rozwoju społecznego, w instytucjach kultury i innych, w których praca wymaga aktualnej wiedzy na temat współczesnych problemów rozwoju zurbanizowanego świata.

Zasady naboru na studia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę ocena z eseju ukazującego zainteresowania naukowe kandydata oraz uzasadniającego wybór kierunku studiów oraz średnia ocena z całego toku studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź równoważnych.

W kwalifikacji na studia można uzyskać maksymalnie 65 pkt. (50 pkt. za esej i 15 za średnią ocenę z całego toku studiów pierwszego stopnia bądź równoważnych). Próg kwalifikacyjny to 30 pkt..

Kandydat zobowiązany jest do przygotowania eseju, który składa się z trzech części:

 • w pierwszej należy odnieść się do kwestii współczesnych problemów rozwoju miast (maksymalna ocena 25 pkt.);
 • w drugiej przedstawić swoje zainteresowania naukowe (maksymalna ocena 10 pkt.);
 • w trzeciej należy uzasadnić wybór studiów (maksymalna ocena 15 pkt.).

Zakres poruszanej tematyki i sposób jej ujęcia zależy od kandydata.

Kolejnym etapem procesu kwalifikacji jest rozmowa z kandydatem, której przedmiotem będzie treść przygotowanego eseju.

O kolejności kwalifikacji na studia zadecyduje lista rankingowa, zestawiona według malejącej sumy punktów.

Programy studiów na kierunkach: GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA i STUDIA MIEJSKIE

Schemat studiów stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na WGSR UW