Praktyki zagraniczne

Informacje o rekrutacji na zagraniczne praktyki studenckie i absolwenckie (nabór ciągły) (kliknij)


ZAGRANICZNE PRAKTYKI STUDENCKIE ORAZ ABSOLWENCKIE ERASMUS+ (DŁUGOTERMINOWE)


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Praktyki studenci i doktoranci mogą odbywać w krajach programu oraz w krajach partnerskich (poza Europą). Wykaz krajów programu i krajów partnerskich znajduje się na 1. stronie zasad opublikowanych przez BWZ (link poniżej).
 • Student samodzielnie wyszukuje uczelnię/organizację, która przyjmie studenta na praktykę zagraniczną.  Wsparcia w tym zakresie udziela również BWZ: LINK.
 • Program praktyki powinien być zgodny z programem studiów.
 • Kwalifikacja kandydatów odbywa się na poziomie wydziałowym, następnie zakwalifikowani studenci są kierowani do Biura Współpracy z Zagranicą, które na podstawie dostarczonych dokumentów podejmuje deccyzję ws. przyznania środkó finansowych na wyjazd.
 • Warunkiem przyznania stypendium, niezależnie od kwalifikacji kandydata na poziomie wydziałowym, jest pozytywna weryfikacja zgłoszenia oraz są wystarczające środki finansowe pozostające aktualnie w dyspozycji UW z przeznanczeniem na organizację praktyki.
 • Minimalny czas trwania praktyki to 60 dni.
 • Finansowanie może być przyznane na okres:
  • od 60 do 180 dni w przypadku praktyki studenckiej, z możliwością przedłużenia do 360 dni, jeśli UW będzie dysponowało środkami finansowymi.
  • od 60 do 180 dni w przypadku praktyki absolwenckiej.
 • Praktyka musi rozpocząć się przed 1 czerwca 2024 r. i powinna zakończyć się najpóźniej 31 lipca 2024 r.
 • Praktyka może odbyć się w okresie wakacyjnym lub w trakcie roku akademickiego. W tym drugim przypadku niezbędne jest dopełnienie formalności dotyczących toku studiów podczas praktyki oraz warunków zaliczenia przedmiotów przypadających na czas praktyki, udział w praktyce nie wiąże się bowiem z automatycznym zaliczeniem przedmiotów, któe są przewidziane w programie studiów podczas czasu jej trwania.
 • Stypendium przysługuje za czas mobilności fizycznej w kraju organizacji przyjmującej i wynosi miesięcznie:
  • KRAJE UE i STOWARZYSZONE z PROGRAMEM:
   • a) 700 euro – Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;
   • b) 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
  • KRAJE NIESTOWARZYSZONE Z PROGRAMEM:
   • Niezależnie od kraju określonego w zasadach ogłoszonych przez BWZ, stypendium wynosi 700 euro/miesięcznie.
 • Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco.
 • Ważne:  Osoby ubiegające się o praktyki absolwenckie muszą złożyć pełen komplet dokumentów mając status studenta UW (przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego).
 • Nabór na praktyki odbywa się z zachowaniem zasad sformułowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW:
ZASADY KWALIFIKACJI NA PRAKTYKI
Zasady kwalifikacji i warunki organizacyjne zagranicznej praktyki Erasmus+ ustala i ogłasza BWZ UW. 
Bardzo prosimy studentów zainteresowanych wyjazdem na praktykę o  zapoznanie się z tymi zasadami:

 ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW/DOKTORANTÓW W CELU REALIZACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ   (studenckiej i absolwenckiej) w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024 (kliknij)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys z uwzględnieniem osiągnięć w edukacji i w nauce
 3. Potwierdzenie znajomości języka, w którym będzie odbywała się praktyka (zaświadczenie/certyfikat)
 4. Zgłoszenie kandydata na wyjazd Program Erasmus+ 
 5. Learning Agreement for Traineeships
 6. Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów LLP Erasmus/Erasmus
 7. Oświadczenie dot. wyboru środka transportu

Formularze dokumentów 1-4 są zamieszczone na stronie BWZ:  LINK

Kwalifikacja kandydatów

 • Kwalifikację na poziomie wydziałowym przeprowadza Kierownik Jednostki Dydaktycznej (Dziekan ds. Studenckich) oraz Koordynator ds. mobilności.
 • Osoby przygotowujące zgłoszenie są najpierw proszone o kontakt z Koordynatorem ds. mobilności. 
 • Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco na podstawie złożonych dokumentów.
 • W przypadku planowanego wyjazdu w czasie roku akademickiego niezbędne jest ustalenie z Dziekan ds. Studenckich formalnego rozwiązania dotyczącego toku studiów podczas praktyki oraz warunków zaliczenia przedmiotów przypadających na czas praktyki.
 • Decyzja jest podejmowana na podstawie dostarczonych dokumentów i ew. rozmowy z Kandydatem.
 • Zaaprobowane dokumenty na WGSR kandydat przekazuje do BWZ.
 • Zgłoszenia są rozpatrywane przez BWZ na bieżąco wedługg daty wpłynięcia kompletu dokumentów. 
  • w poczcie przychodzącej BWZ (dot. oryginałów)
  • w formie skanu na adres: erasmusbwz@uw.edu.pl.
 • BWZ na podstawie dostarczonych dokumentów podejmuje decyzję ws. przyznania stypendium, w razie konieczności może zwrócić się do kandydata z zaleceniem uzupełnienia dokumentacji.
 • Kwalifikacja przez BWZ następuje do wyczerpania funduszy przyznanych UW przez agencję narodową
 • Złożenie dokumentów w BWZ – co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyk.
 • Liczba dostępnych miejsc na UW na praktyki zagraniczne (stan początkowy w marcu 2023): 
  • 175 miejsc na praktyki do krajów UE i stowarzysz. z programem,
  • 20 miejsc do krajów niestowarzyszonych.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 20.04.2023 na WGSR UW odbyło się spotkanie informacyjne, poświęcone możliwościom wyjazdu

na studenckie i absolwenckie praktyki zagraniczne w programie Erasmus+.


ZAPISY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH BWZ nt. PRAKTYK ZAGRANICZNYCH

Nowa forma wymiany w programie Erasmus – praktyki krótkoterminowe (kliknij)

Biuro Współpracy z Zagranicą poinformowało o możliwości organizacji praktyk krótkoterminowych. Organizacja praktyki pozostaje w gestii jednostek organizacyjnych UW. Szczegóły na stronie internetowej BWZ: LINK