Praktyki zagraniczne

Informacje o rekrutacji na zagraniczne praktyki studenckie i absolwenckie (nabór ciągły) (kliknij)


ZAGRANICZNE PRAKTYKI STUDENCKIE ORAZ ABSOLWENCKIE ERASMUS+ (DŁUGOTERMINOWE)  nabór ciągły

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Praktyki studenci i doktoranci mogą odbywać w krajach programu oraz w krajach partnerskich (poza Europą). Wykaz krajów programu i krajów partnerskich znajduje się na 1. stronie zasad opublikowanych przez BWZ.
 • Student samodzielnie wyszukuje uczelnię/organizację, która przyjmie studenta na praktykę zagraniczną.  Wsparcia w tym zakresie udziela również BWZ: LINK.
 • Program praktyki powinien być zgodny z programem studiów.
 • Kwalifikacja kandydatów odbywa się na poziomie wydziałowym, następnie zakwalifikowani studenci są kierowani do Biura Współpracy z Zagranicą.
 • Warunkiem przyznania stypendium jest kwalifikacja kandydata na poziomie wydziałowym oraz wystarczające środki finansowe na przyznanie stypendium.
 • Minimalny czas trwania praktyki to 60 dni.
 • Finansowanie może być przyznane na okres od 60 do 180 dni w przypadku praktyki studenckiej oraz od 60 do 90 dni w przypadku praktyki absolwenckiej.
 • Praktyka musi zakończyć się do dnia 31 maja 2023 r.
 • Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco.
 • Ważne:  Osoby ubiegające się o praktyki absolwenckie muszą złożyć pełen komplet dokumentów mając status studenta UW (przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego).
 • Nabór na praktyki odbywa się z zachowaniem zasad sformułowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW. 
ZASADY KWALIFIKACJI NA PRAKTYKI
 • Zasady kwalifikacji i warunki organizacyjne zagranicznej praktyki Erasmus+ ustala i ogłasza na swojej stronie BWZ UW.
 • Bardzo prosimy studentów zainteresowanych wyjazdem na praktykę o  zapoznanie się z tymi zasadami:

Zasady kwalifikacji studentów/doktorantów w celu realizacji praktyki zagranicznej (studenckiej i absolwenckiej) w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023 (nabór ciągły)

 WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie kandydata na wyjazd Program Erasmus+ 
 2. Learning Agreement for Traineeships
 3. Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów LLP Erasmus/Erasmus
 4. Oświadczenie dot. wyboru środka transportu
 5. List motywacyjny poszerzony o przedstawienie osiągnięć w nauce
 6. Potwierdzenie znajomości języka, w którym będzie odbywała się praktyka (zaświadczenie/certyfikat)

Formularze dokumentów 1-4 są zamieszczone na stronie BWZ:  LINK

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy składać u Koordynatora ds. Mobilności WGSR (pok. 305).  
 • Zalecane jest wcześniejsze przesłanie dokumentów w postaci elektronicznej na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl

ZAPISY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH BWZ nt. PRAKTYK ZAGRANICZNYCH

Nowa forma wymiany w programie Erasmus – praktyki krótkoterminowe (kliknij)

Biuro Współpracy z Zagranicą poinformowało o możliwości organizacji praktyk krótkoterminowych. Organizacja praktyki pozostaje w gestii jednostek organizacyjnych UW. Szczegóły na stronie internetowej BWZ: LINK