Praktyki zagraniczne (NABÓR CIĄGŁY)

PRAKTYKI DŁUGOTERMINOWE (studenckie i absolwenckie)  (kliknij)

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Studenci i doktoranci mogą odbywać praktyki zagraniczne w krajach programu oraz w krajach partnerskich (poza Europą). Wykaz krajów programu i krajów partnerskich znajduje się na pierwszej stronie zasad opublikowanych przez BWZ (link poniżej).
 • Student samodzielnie wyszukuje uczelnię/organizację, która przyjmie studenta na praktykę zagraniczną.  Wsparcia w tym zakresie udziela również BWZ: LINK.
 • Program praktyki powinien być zgodny z programem studiów.
 • Kwalifikacja kandydatów odbywa się na poziomie wydziałowym, następnie zakwalifikowani studenci są kierowani do Biura Współpracy z Zagranicą, które na podstawie dostarczonych dokumentów podejmuje deccyzję ws. przyznania środków finansowych na wyjazd.
 • Warunkiem przyznania stypendium, niezależnie od kwalifikacji kandydata na poziomie wydziałowym i pozytywnej weryfikacji zgłoszenia  są wystarczające środki finansowe pozostające w dyspozycji UW z przeznaczeniem na organizację praktyki.
 • Minimalny czas trwania praktyki to 60 dni.
 • Finansowanie może być przyznane na okres:
  • od 60 do 180 dni w przypadku praktyki studenckiej, z możliwością przedłużenia do 360 dni, jeśli UW będzie dysponowało środkami finansowymi.
  • od 60 do 180 dni w przypadku praktyki absolwenckiej.
 • Praktyka musi rozpocząć się przed 1 czerwca 2024 r. i powinna zakończyć się najpóźniej 31 lipca 2024 r.
 • Zaleca się by praktyka studencka była  organizowana w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.  W innym przypadku niezbędne jest dopełnienie formalności dotyczących toku studiów podczas praktyki oraz warunków zaliczenia przedmiotów przypadających na czas praktyki, udział w praktyce nie wiąże się bowiem z automatycznym zaliczeniem przedmiotów, które są przewidziane w programie studiów podczas czasu jej trwania. 
 • Stypendium przysługuje za czas mobilności fizycznej w kraju organizacji przyjmującej i wynosi miesięcznie:
  • KRAJE UE i STOWARZYSZONE z PROGRAMEM:
   • a) 700 euro – Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;
   • b) 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
  • KRAJE NIESTOWARZYSZONE Z PROGRAMEM:
   • Niezależnie od kraju określonego w zasadach ogłoszonych przez BWZ, stypendium wynosi 700 euro/miesięcznie.
 • Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco.
 • Ważne:  Osoby ubiegające się o praktyki absolwenckie muszą złożyć pełen komplet dokumentów mając status studenta UW (przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego).
 • Nabór na praktyki odbywa się z zachowaniem zasad sformułowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW:
ZASADY KWALIFIKACJI NA PRAKTYKI
Zasady kwalifikacji i warunki organizacyjne zagranicznej praktyki Erasmus+ ustala i ogłasza BWZ UW.  Bardzo prosimy studentów zainteresowanych wyjazdem na praktykę o  zapoznanie się z tymi zasadami:

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys z uwzględnieniem osiągnięć w edukacji i w nauce
 3. Potwierdzenie znajomości języka, w którym będzie odbywała się praktyka (zaświadczenie/certyfikat)
 4. Zgłoszenie kandydata na wyjazd Program Erasmus+ 
 5. Learning Agreement for Traineeship
 6. Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów LLP Erasmus/Erasmus
 7. Oświadczenie dot. wyboru środka transportu

Formularze dokumentów 1-4 są zamieszczone na stronie BWZ:  LINK

Kwalifikacja kandydatów

 • Kwalifikację na poziomie wydziałowym przeprowadzają  Dziekan ds. Studenckich oraz Koordynator ds. mobilności.
 • Osoby przygotowujące zgłoszenie są  proszone o podjęcie kontaktu w pierwszej kolejności z Koordynatorem ds. mobilności. 
 • Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco na podstawie złożonych dokumentów.
 • W przypadku planowanego wyjazdu w trakcie roku akademickiego niezbędne jest ustalenie z Dziekan ds. Studenckich formalnego rozwiązania dotyczącego toku studiów podczas praktyki oraz warunków zaliczenia przedmiotów przypadających na czas praktyki.
 • Decyzja o kwalifikacji jest podejmowana na podstawie dostarczonych dokumentów i ew. rozmowy z Kandydatem.
 • Zaaprobowane dokumenty na WGSR kandydat przekazuje do BWZ.
 • Zgłoszenia są rozpatrywane przez BWZ na bieżąco według daty wpłynięcia kompletu dokumentów. 
  • w poczcie przychodzącej BWZ (dot. oryginałów)
  • w formie skanu na adres: erasmusbwz@uw.edu.pl.
 • BWZ na podstawie dostarczonych dokumentów podejmuje decyzję ws. przyznania stypendium, w razie konieczności może zwrócić się do kandydata z zaleceniem uzupełnienia dokumentacji.
 • Kwalifikacja przez BWZ następuje do wyczerpania funduszy przyznanych UW przez agencję narodową
 • Złożenie dokumentów w BWZ – co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyk.
 • Liczba dostępnych miejsc na UW na praktyki zagraniczne (stan początkowy w marcu 2023): 
  • 175 miejsc na praktyki do krajów UE i stowarzysz. z programem,
  • 20 miejsc do krajów niestowarzyszonych.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAGRANICZNYCH

W dniu 20.04.2023 na WGSR UW odbyło się spotkanie informacyjne, poświęcone możliwościom wyjazdu

na studenckie i absolwenckie praktyki zagraniczne w programie Erasmus+.


ZAPISY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH BWZ nt. PRAKTYK ZAGRANICZNYCH

PRAKTYKI KRÓTKOTERMINOWE – nowa forma wymiany –  (kliknij)

Biuro Współpracy z Zagranicą poinformowało o możliwości organizacji praktyk krótkoterminowych. Praktyka może mieć charakter indywidualny lub grupowy. Organizacja praktyki grupowej pozostaje w gestii jednostek organizacyjnych UW. Nabór na praktyki indywidualne odbywa się w sposób ciągły. Informacji udziela wydziałowy koordynator ds. mobilności. Zasady organizacji praktyk są dostępne na stronie internetowej BWZ: LINK