Informacje o programie Erasmus+


Informacje podstawowe o programie ERASMUS+

Informacje podstawowe o programie ERASMUS+

Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, liczy sobie ponad 30 lat.  W 2021 roku rozpoczęła się nowa edycja programu Erasmus+, obejmująca lata 2021-2027.

Celem ogólnym programu jest wspieranie – w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie – edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią. Program, poprzez prowadzone działania, przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia,  zacieśnianiu współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

Cele szczegółowe programu to:

 • promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia społecznego i równego
  dostępu, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia
  i szkolenia;
 • promowanie pozaformalnej i nieformalnej mobilności edukacyjnej i aktywnego uczestnictwa wśród osób
  młodych, jak również współpracy, jakości, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki
  w dziedzinie młodzieży;
 • promowanie mobilności edukacyjnej pracowników sportowych, jak również współpracy, jakości, włączenia
  społecznego, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji sportowych i polityki w zakresie sportu.

Odpowiedzialność za realizację programu Erasmus+ ponosi Komisja Europejska,  określając priorytety, cele i kryteria programu oraz zarządzając budżetem.  Komisja także nadzoruje i koordynuje działalności struktur odpowiedzialnych za realizację programu na szczeblu krajowym – wykonanie budżetu Komisja Europejska powierza agencjom narodowym, co pozwala zbliżyć program Erasmus+ do beneficjentów i dostosować go do specyfiki różnorodnych krajowych systemów kształcenia, szkolenia i systemów na rzecz młodzieży.  W Polsce agencją narodową programu Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach programu jest wydzielonych kilka  obszarów działań , w tym Akcja Kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, skierowana do osób uczących się i kadry, stwarzająca możliwości podjęcia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez uczniów, studentów, praktykantów/stażystów oraz młodzież, a także nauczycieli akademickich, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, trenerów sportowych, pracowników instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach Akcji Kluczowej 1  wspiera się mobilność studentów uczelni wyższych. Studenci mogą studiować za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego, podejmując tzw. studia częściowe albo odbywać praktykę (staż) w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscy pracy za granicą. Praktyki mogą odbyć również absolwenci.

Informacje o programie Erasmus+ zamieszczane przez BWZ UWlink

Koordynator ds. Mobilności na WGSR UW

Koordynator ds. Mobilności na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

dr Paulina Pokojska

DYŻURY (pok. 305): pn. 11.30-12.30, śr. 10.00-11.00.  

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
e-mail: erasmus.wgsr@uw.edu.pl
tel. +48 (22) 55-20-668