Informacje ogólne


NOWE:  Druga, ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe została otwarta 6.09.2021 roku i będzie trwała do 15.10.2021 r. Więcej informacji: link


Informacje podstawowe o programie ERASMUS+

Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, liczy sobie ponad 30 lat.  W 2021 roku rozpoczęła się nowa edycja programu Erasmus+, obejmująca lata 2021-2027.

Celem ogólnym programu jest wspieranie – w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie – edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią. Program, poprzez prowadzone działania, przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia,  zacieśnianiu współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

Cele szczegółowe programu to:

 • promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia społecznego i równego
  dostępu, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia
  i szkolenia;
 • promowanie pozaformalnej i nieformalnej mobilności edukacyjnej i aktywnego uczestnictwa wśród osób
  młodych, jak również współpracy, jakości, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki
  w dziedzinie młodzieży;
 • promowanie mobilności edukacyjnej pracowników sportowych, jak również współpracy, jakości, włączenia
  społecznego, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji sportowych i polityki w zakresie sportu.

Odpowiedzialność za realizację programu Erasmus+ ponosi Komisja Europejska,  określając priorytety, cele i kryteria programu oraz zarządzając budżetem.  Komisja także nadzoruje i koordynuje działalności struktur odpowiedzialnych za realizację programu na szczeblu krajowym – wykonanie budżetu Komisja Europejska powierza agencjom narodowym, co pozwala zbliżyć program Erasmus+ do beneficjentów i dostosować go do specyfiki różnorodnych krajowych systemów kształcenia, szkolenia i systemów na rzecz młodzieży.  W Polsce agencją narodową programu Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach programu jest wydzielonych kilka  obszarów działań , w tym Akcja Kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, skierowana do osób uczących się i kadry, stwarzająca możliwości podjęcia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez uczniów, studentów, praktykantów/stażystów oraz młodzież, a także nauczycieli akademickich, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, trenerów sportowych, pracowników instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach Akcji Kluczowej 1  wspiera się mobilność studentów uczelni wyższych. Studenci mogą studiować za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego (podejmując tzw. studia częściowe) albo odbywać praktykę (staż) w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscy pracy za granicą. Praktyki mogą odbyć również absolwenci.


Informacje o rekrutacji

Studia częściowe

 • Rekrutacja studentów na częściowe studia zagraniczne (SMS) na WGSR UW odbywa się raz w roku. Jest ona prowadzona z dużym wyprzedzeniem w stosunku do oferowanych wyjazdów – rozpoczyna się w semestrze zimowym   i zamykana jest w pierwszych dniach semestru letniego (uwaga-sytuacja pandemiczna wymusiła zmiany terminów).
 • Informacje o zbliżającej się rekrutacji są zamieszczane na stronie internetowej WGSR UW i na profilu Fb WGSR UW.
 • Wykaz obowiązujących umów, na mocy których są organizowane wyjazdy, informacje o liczbie miejsc w danym roku oraz formularze dokumentów niezbędnych w rekrutacji są zamieszczone w USOSweb.  Dostęp do tych danych jest możliwy z poziomu indywidualnych kont studenckich.
 • Rekrutację na poziomie Wydziału  przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna na WGSR UW. Rekrutacja  odbywa się z wykorzystaniem systemu USOSweb.  Szczegółowe zasady rekrutacji są podawane z wyprzedzeniem. Ubiegłoroczne zasady znajdują się w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus/Studia częściowe
 • Wyniki naboru są podawane do wiadomości Kandydatów  po zakończeniu rekrutacji.
 • W roku 2020 sytuacja epidemiczna wymusiła ograniczenie wymiany studenckiej. W roku akademickim 2020/2021, w związku z sytuacją epidemiczną, nabór na studia częściowe Erasmus+   został ogłoszony w lutym i zakończył się w marcu. Szczegółowe informacje nt. tego naboru są podane w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus/Studia częściowe.
 • W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji prowadzonej przez poszczególne wydziały, organizowana jest kolejna tura rekrutacyjna przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW. Informacje o kolejnych turach naboru na studia częściowe będą podawane na stronach BWZ. NOWE:  Druga tura, ogólnouniwersytecka została otwarta 6.09.2021 roku i będzie trwała do 15.10.2021 r. Więcej informacji: link

Praktyki studenckie i absolwenckie


Podstawowe informacje o wyjazdach w programie Erasmus+:  ulotka BWZ  (terminy tur ogólnouniwersyteckich ze względu na sytuację epidemiczną uległy zmianie, Biuro Współpracy z Zagranicą przewiduje ogłoszenie daty II tury naboru w sierpniu 2021 r.)

Informacje o programie Erasmus+ zamieszczane przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW: link


Koordynator ds. Mobilności na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

dr Paulina Pokojska
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
e-mail: erasmus.wgsr@uw.edu.pl
tel. +48 (22) 55-20-668

Dyżury – poniedziałek 13.00-14.00, środa 11.00-12.00 (zalecany jest  wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny).