Studia zagraniczne Erasmus

Konkurs na wyjazdy na studia zagraniczne do krajów partnerskich w semestrze letnim (Erasmus KA 107)  NABÓR OTWARTY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Biurowo Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłosiło konkurs dotyczą wyjazdów na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2023/2024 dla studentów i/lub doktorantów UW do następujących krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Indonezja, Izrael, Korea Płd., Tajwan.

Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu: zasadach kwalifikacji, liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

 Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium do BWZ –  16 października 2023, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl.

WAŻNE

 • Przed przekazaniem dokumentów do Biura Współpracy z Zagranicą osoba ubiegająca się o wyjazd jest zobowiązana do przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych przez BWZ Koordynatorowi ds. Mobilności na WGSR UW.
 • Dodatkowo Kandydat jest zobowiązany ze strony WGSR załączyć do dokumentów wykaz zajęć za 30 ECTS, w których planuje uczestniczyć na uczelni zagranicznej w przypadku zakwalifikowania się na wyjazd. Zajęcia na uczelni zagranicznej należy wybierać z tego samego poziomu studiów, na którym kandydat studiuje na UW.
 • Termin dostarczenia kompletu dokumentów Koordynatorowi ds. Mobilności: do 12.10.2023 godz. 11.00. 
 • Przekazanie kompletu wymaganych dokumentów spełniających wymogi określone w Zasadach opublikowanych  przez Biuro Współpracy z Zagranicą jest warunkiem uzyskania podpisu Kierownik Jednostki Dydaktycznej i Koordynatora ds. Mobilności na wniosku o wyrażenie zgody na wyjazd na studia.
 • Dokumenty można przekazać Koordynatorowi drogą mailową na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl, zaleca się także wcześniejszy kontakt z Koordynatorem w celu poinformowania o zamiarze ubiegania się o wyjazd.

Koordynator ds. Mobilności – dr Paulina Pokojska

Dodatkowa ogólnouniwersytecka kwalifikacja na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ w roku 2023/2024 (semestr LETNI) w ramach niewykorzystanych miejsc  – NABÓR OTWARTY (kliknij

Biuro Współpracy z Zagranicą rozpoczęło dodatkową kwalifikację na częściowe studia zagraniczne Erasmus+ w ramach tzw. tury ogólnouniwersyteckiej. W puli dostępnych miejsc znajdują się miejsca niewykorzystane podczas wcześniejszej rekrutacji.

 • Kwalifikacja dotyczy wyjazdów wyłącznie w semestrze letnim roku akad. 2023/2024.
 • BWZ rozpatruje zgłoszenia na bieżąco do wyczerpania miejsc lub upłynięcia terminu przyjmowania zgłoszeń. Ważne: środki finansowe będą dostępne dla pierwszych zakwalifikowanych 70 osób.
 • Termin zakończenia tury ogólnouniwersyteckiej:  16 października 2023 r.
 • Studenci zakwalifikowani w ramach pierwszej tury NIE mogą uczestniczyć w drugiej turze.
 • Uwaga – kandydaci z I roku studiów II stopnia muszą być wpisani do USOS jako studenci.

 Zasady kwalifikacji oraz lista wymaganych dokumentów, są podane w Komunikacie BWZ, który wraz z listą wolnych miejsc i formularzami dokumentów, jest zamieszczony na stronie internetowej BWZ (sekcja Komunikaty): LINK

Osoby zainteresowane wyjazdem są zobowiązane do zapoznania się z treścią komunikatu i wymaganymi formularzami.

 • Dokumenty w BWZ składa kandydat.
 • Dokumenty przed ich złożeniem w BWZ, należy przedstawić u w celu ich weryfikacji u wydziałowego koordynatora ds. mobilności. UWAGA – w dniach 14.09-26.09. Koordynatora ds. mobilności będzie zastępował mgr Wojciech Doroszewicz z Sekcji Współpracy z Zagranicy na WGSR.  Po weryfikacji i akceptacji dokumentów,  kandydat pozyskuje podpis u Dziekan ds. Studenckich. 
 • Dodatkowo kandydaci są proszeni o załączenie do wymaganych dokumentów proponowanego wykazu zajęć (30 ECTS) na wybranej uczelni zagranicznej, zatwierdzonego przez promotora. Przedmioty należy wybierać z tego samego poziomu kształcenia, na którym student studiuje na WGSR w momencie wyjazdu.
 • Dokumenty w celu ich weryfikacji można przesyłać drogą elektroniczną: 

Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojskaerasmus.wgsr@uw.edu.pl  (z wyłączeniem dni 14.09-26.09). Osobisty kontakt jest możliwy w godzinach dyżuru; pok. 309
mgr Wojciech Doroszewicz, Sekcja Współpracy z Zagranicą WGSRswz.wgsr@uw.edu.pl (zastępuje koordynatora ds. mobilności w dniach 14-26.09) Osobisty kontakt: pokój 122b.

Uwaga – w przypadku aplikacji na zagraniczne studia częściowe na poziomie magisterskim na Uniwersytecie w Leon w Hiszpanii z puli miejsc WGSR UW, konieczne jest na etapie aplikacji pozyskanie zgody koordynatora zagranicznego na wybrany zestaw zajęć z tego poziomu.

Paulina Pokojska – Koordynator ds. mobilności WGSR UW

8.09.2023 r.

Rekrutacja na WGSR na częściowe studia zagraniczne w programach Erasmus+ i SEMP – nabór zamknięty 21.03.2023 (kliknij by uzyskać szczegółowe informacje)

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż w dniu 2 lutego 2023 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych zostanie otwarta rekrutacja na zagraniczne studia częściowe na uczelnie w programie Erasmus+ oraz SEMP, z którymi WGSR ma zawarte umowy. 

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci WGSR, studenci studiów międzyobszarowych, którzy realizują minimum programowe na WGSR, studenci MSOŚ oraz doktoranci WGSR i uczestnicy Szkół Doktorskich, którzy przygotowują odpowiednio pracę dyplomową / rozprawę doktorską pod kierunkiem pracownika WGSR. Dodatkowe wymogi, dotyczące m.in. roku studiów,  są określone w ogólnych i szczegółowych zasadach kwalifikacji, zamieszczonych poniżej.

Poniżej zamieszczamy: 1) link do ogólnych zasad kwalilifikacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+, ogłoszonych przez BWZ UW  2) link do ogólnych zasad kwalilifikacji na zagraniczne studia częściowe w programie SEMP, ogłoszonych przez BWZ UW 3) szczegółowe zasady kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne obowiązujące na WGSR UW wraz z wykazem uczelni zagranicznych, z którymi WGSR zawarł umowy o wymianie studenckiej na zagraniczne studia częściowe w roku 2023/2024 (zał. 1 do wykazu)  oraz 4) terminarz rekrutacji.

 1. Ogólne zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+ obowiązujące na UW (kliknij)
 2. Ogólne zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe w programie SEMP obowiązujące na UW (kliknij)
 3. Szczegółowe zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe w programach Erasmus+ oraz SEMP w roku akademickim 2023/2024, obowiązujące na WGSR (kliknij)
 4. Terminarz rekrutacji w roku akadem. 2022/2023, prowadzonej na WGSR UW (kliknij)

 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 • Osoby zainteresowane studiami zagranicznymi są proszone o dokładne zapoznanie się z powyższymi dokumentami i informacjami.
 • W tegorocznej rekrutacji 66 miejsc na 27 uczelniach zagranicznych. Oferta obejmuje 26 uczelni z programu Erasmus+ i 1 uczelnię z programu SEMP. 
 • Student wskazuje w systemie USOS jedną uczelnię, na której chce podjąć zagraniczne studia cześciowe.
 • Zwracamy uwagę, iż decyzję końcową o przyznaniu stypendium na wyjazd w programie SEMP (na WGSR dotyczy to jednej uczelni: Uniwersytetu Genewskiego) podejmuje Uczelnia przyjmująca. Wysokość sypendium przewidzianego na przyszły rok akademicki w dniu otwarcia rekrutacji nie jest jeszcze znana.
 • Kandydaci są zobowiązani do wypełnienia wniosków i dostarczenia wymaganych dokumentów zarówno poprzez system USOS, jak i bezpośrednio u Koordynatora ds. mobilności na WGSR, zgodnie z wytycznymi podanymi w Szczegółowych zasadach kwalifikacji na WGSR.

 SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 • Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do koordynatora ds. mobilności: 22 lutego 2023 r. godz. 14.00.
 • Ostateczny termin złożenia wniosku i dostarczenia pozostałych dokumentów w USOS: 22 lutego 2023 r. godz. 23.59.
 • Dokumenty przyjmuje Koordynator ds. Mobilności w pokoju 305. Godziny dyżurów są podane poniżej.
 • Dokumenty należy składać w pełnym komplecie.
  • WAŻNE– w liście motywacyjnym proszę wskazać semestr, w którym chcieliby Państwo wyjechać, jeśli planowany wyjazd jest wyjazdem semestralnym. Informacje o maksymalnym czasie pobytu na poszczególnych uczelniach, o który można się starać, są podane w wykazie załączonym do Szczegółowych zasad kwalifikacji.  W przypadku uczelni, na których są możliwe pobyty roczne (wyjazdy o dł. 9 lub 10 miesięcy), możliwe jest również ubieganie się o wyjazd na 1 semestr.

 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • Termin rozmowy: 28 lutego, rozpoczęcie ok. godz. 12.30. Godzina rozpoczęcia rozmów Komisji Kwalifikacyjnej z kandydatami może ulec niewielkiej zmianie, o czym powiadomimy na stronie WGSR.
 • W rozmowie kwalifikacyjnej wezmą udział osoby, które dostarczą wszystkie wymagane dokumenty i spełnią wymogi rekrutacyjne na tym etapie rekrutacji. Powiadomienia o dopuszczeniu do rozmowy oraz o przewidywanej godzinie rozmowy z Komisja Kwalifikacyjną zostaną wysłane drogą mailową najpóźniej do dnia 27 lutego 2022 r. na adresy podane przez kandydatów (uwzględniane będą tylko adresy studentów z domeny @uw.edu.pl).

Skład Komisji Kwalifikacyjnej w roku akad. 2022/2023:

 • Przewodnicząca Komisji                                      dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska
 • Koordynator ds. mobilności                                  dr Paulina Pokojska
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów                   Sergiusz Wasilewski

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Wyniki kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe prowadzonej na WGSR zostaną ogloszone  do 7 marca do godz. 16.00.
 • Studenci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową (uwzględniane będą tylko adresy studentów z domeny @uw.edu.pl).

 DALSZE DZIAŁANIA PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW

 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez studenta w USOSdo 10 marca.
 • Podpisywanie wydrukowanych formularzy zgłoszeniowych przez studentów:  do 15 marca. Dokładniejsze wskazówki zostaną podane wraz z ogłoszeniem wyników rekrutacji w dniu 7 marca.
 • Przekazanie do Biura Współpracy z Zagranicą UW wyników kwalifikacji (protokoły wraz z listami kandydatów oraz formularzami zgłoszeniowymipodpisanymi przez Kandydata, Kierownika Jednostki Dydaktycznej i  Koordynatora ds. Mobilności): do 21 marca.

 TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW (WGSR, pok. 305)

Dokumenty przyjmuje koordynator ds. mobilności w następujących terminach:

        

UWAGA – zmiana godzin dyżuru w dniu 13.02. (pn) – dyżur odbędzie się w godzinach: 9.00-10.30 oraz 12.00-13.30. (data wprowadzenia korekty: 9.02.2023)

Data publikacji: 01.02.2023 


Komunikat

W związku z wątpliwościami informujemy, iż zgodnie z zapisami regulaminowymi, średnia ocen, która jest obowiązkowym elementem oceny w procesie rekrutacyjnym na zagraniczne studia częściowe, powinna objąć cały poprzedni rok studiów – tj. przykładowo kandydat z III roku studiów I stopnia jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o średniej z ocen uzyskanych na II roku studiów I stopnia.

Data publikacji: 3.02.2023


Uczelnie, z którymi WGSR UW ma podpisane umowy w programie Erasmus+ o wymianie studenckiej

ROK AKADEMICKI 2023/2024


WYNIKI KWALIFIKACJI

Rozstrzygnięcie kwalifikacji na cześciowe studia zagraniczne nastąpiło w dniu 7.03.2023. Wszyscy studenci biorący udział w kwalifikacji zostali poinformowani o wynikach kwalifikacji. Listy zakwalifikowanych kandydatów zostały przekazane do Biura Współpracy z Zagranicą.

Wykaz osób (podano nr albumów) zakwalifikowanych na WGSR na zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2023/2024:   Kandydaci zakwalifikowani na zagraniczne studia częściowe 23_24 z umów WGSR UW


Spotkanie informacyjne nt. rekrutacji na WGSR na częściowe studia zagraniczne w programach Erasmus i SEMP – 26.01.2023

 26 stycznia br. (czwartek) o godz. 15:00 w sali 111, odbędzie się spotkanie informacyjne nt. zbliżającej się rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2023/2024.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne, przedstawiona zostanie lista umów WGSR, obejmujących studenckie miejsca wyjazdowe, oraz podane zostaną inne niezbędne informacje dotyczące studiów zagranicznych w ramach programu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” oraz „Swiss European Mobility Programme” (SEMP).  Spotkanie poprowadzi koordynator ds. mobilności na WGSR UW dr Paulina Pokojska. Swoimi doświadczeniami na temat studiów na uczelniach zagranicznych podzielą się również ubiegłoroczni stypendyści programu Erasmus.

Wszystkich studentów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelni zagranicznej w przyszłym roku akademickim serdecznie na to spotkanie zapraszamy!

Dni mobilności organizowane przez Erasmus Student Network UW (ESN) wraz z Biurem Współpracy z Zagranicą (BWZ) 24-26.01.2023

Erasmus Student Network UW (ESN) wraz z Biurem Współpracy z Zagranicą (BWZ) serdecznie zaprasza studentów i doktorantów na Dni mobilności, które odbędą się od 24 do 26 stycznia br. Szczegóły w linku: Dni Mobliności

Konkurs dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA131/2021 do Gruzji i Czarnogóry – nabór zamknięty 28.10.2022

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady ogólnouniwersyteckiego konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA131/2021 do dwóch uczelni w Gruzji i Czarnogórze:  http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

Pod adresem tym są podane wszystkie ważne informacje, formularze oraz adres email, na który należy przesyłać zgłoszenia.

Konkurs trwa do 28.10. 2022 r. (godz. 16.00).

Ofertę dwóch uczelni, których dotyczy konkurs, można sprawdzić na podanych niżej stronach internetowych – w pierwszym kroku należy sprawdzić, czy uczelnie oferują zajęcia na kierunku zbieżnym z kierunkiem studiów na UW:

 • University of Montenegro: http://bitly.ws/ooVt
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University: https://tsu.ge/en/foreign-relations/page/1972

WAŻNE

 • Osoby ubiegające się o wyjazd są proszone o przygotowanie kompletu dokumentów i przedstawienie ich Dziekan ds. Studenckich dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej, pełniającej jednocześnie funkcję Kierownika Jednostki Dydaktycznej.
 • Do wniosku należy dołączyć proponowany program zajęć na uczelni zagranicznej oraz  opinię promotora nt. tego programu.
 • Ze względu na nieobecność wydziałowego Koordynatora ds. Mobilności, dokumenty można przekazać do Biura Współpracy z Zagranicą bez podpisu koordynatora – w zgłoszeniu proszę uwzględnić informację nt nieobecności koordynatora.

Konkurs na wyjazd na semestralne studia na Uniwersytecie w Hajfie lub na Uniwersytecie Ben Guriona w Izraelu w sem. letnim 2022/2023  – nabór zamknięty 24.10.2022

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło konkurs na wyjazd  na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • University of Haifa – Hajfa, Izrael – 1 stypendium;
 • Ben-Gurion University of the Negev – Beer Szewa, Izrael – 1 stypendium.

Zasady naboru oraz wykaz wymaganych dokumentów są zamieszczone na stronie BWZ:  http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

Ostateczny termin złożenia dokumentów w BWZ: 24.10.2022 r.

WAŻNE

Osoby aplikujące na wyjazd są proszone o wcześniejszy kontakt z koordynatorem ds. mobilności na WGSR UW (dr Paulina Pokojska: pok. 305, email: erasmus.wgsr@uw.edu.pl).

Przed zwróceniem się do  Kierownika Jednostki Dydaktycznej dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej, o podpisanie Wniosku o wyrażanie zgody na wyjazd na studia, kandydaci są proszeni  o przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów Koordynatorowi ds. Mobilności.

Zaleca się wcześniejszy kontakt mailowy, co pozwoli przyspieszyć weryfikację poprawności przygotowanych dokumentów.  Do wniosku należy dołączyć opinię promotora nt. proponowanego programu zajęć na uczelni zagranicznej

UWAGA:  Ze względu na nieobecność wydziałowego Koordynatora ds. Mobilności, dokumenty po zatwierdzeniu przez Dziekan ds. Studenckich dr Marię Korotaj-Kokoszczyńskąm można przekazać do Biura Współpracy z Zagranicą bez podpisu koordynatora – w zgłoszeniu proszę uwzględnić tę informację.

Dodatkowa ogólnouniwersytecka kwalifikacja na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ w roku 2022/2023 w ramach niewykorzystanych miejsc   nabór zamknięty 14.10.2022  (kliknij

Biuro Współpracy z Zagranicą rozpoczęło dodatkową kwalifikację na częściowe studia zagraniczne Erasmus+ w ramach tzw. drugiej tury ogólnouniwersyteckiej. W puli dostępnych miejsc znajdują się miejsca niewykorzystane podczas wcześniejszej rekrutacji.

 • Kwalifikacja dotyczy wyjazdów wyłącznie w semestrze letnim roku akad. 2022/2023.
 • BWZ rozpatruje zgłoszenia na bieżącodo wyczerpania miejsc lub upłynięcia terminu przyjmowania zgłoszeń.
 • Termin zakończenia tury ogólnouniwersyteckiej:  14 października 2022 r.
 • Studenci zakwalifikowani w ramach pierwszej tury NIE mogą uczestniczyć w drugiej turze.
 • Uwaga – kandydaci z I roku studiów II stopnia muszą być wpisani do USOS jako studenci oraz muszą być po złożeniu ślubowania.

 Zasady kwalifikacji oraz lista wymaganych dokumentów, są podane w Komunikacie BWZ, który wraz z listą wolnych miejsc i formularzami dokumentów, jest zamieszczony na stronie internetowej BWZ (sekcja Komunikaty): LINK

Osoby zainteresowane wyjazdem są proszone o dokładne zapoznanie się z treścią komunikatu i wymaganymi formularzami.

 • Dokumenty przed ich złożeniem w BWZ, należy przedstawić u wydziałowego koordynatora ds. mobilności i pozyskać podpis na formularzu zgloszeniowym.
 • Dodatkowo kandydaci są proszeni o załączenie do wymaganych dokumentów proponowanego wykazu zajęć (30 ECTS) na wybranej uczelni zagranicznej, zatwierdzonego przez promotora.
 • Zalecane jest wcześniejsze przesłanie skanów dokumentów do koordynatora na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl w celu uzyskania potwierdzenia, czy dokumenty są przygotowane prawidłowo.

Uwaga – aktualnie dostępne pozostaje drugie wolne miejsce na Uniwersytecie w Huelvie w Hiszpanii, z puli miejsc WGSR UW. 

Paulina Pokojska – Koordynator ds. mobilności WGSR UW

9.09.2022 r., aktualizacja 12.09.2022

Rekrutacja na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ w roku 2022/2023 z umów WGSR UW – nabór zakończony 22.03.2022 (kliknij)


REKRUTACJA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE (nabór został zakończony)

Komunikat

W dniu 22 marca 2022 roku nabór na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ został zamknięty.  Zakwalifikowani studenci są proszeni o regularne sprawdzanie studenckiej poczty elektronicznej z uwagi na przewidywane komunikaty ze strony Biura Współpracy z Zagranicą, dotyczące dalszej procedury przygotowania wyjazdu, .

Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska


Komunikat

Studenci, którzy wzięli udział w rozmowie kwalifikacyjnej, otrzymali w dniu 17 marca informację o wyniku kwalifikacji.

Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

17.03.2022


Komunikat

Do wszystkich studentów, którzy złożyli dokumenty, w dniu 14 marca zostały przesłane maile z informacją o dalszym przebiegu rekrutacji – osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu otrzymały informację o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

14.03.2022.


Komunikat

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo Szczegółowe zasady kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne wraz z wykazem uczelni zagranicznych, z którymi WGSR zawarł umowy o wymianie studenckiej na zagraniczne studia częściowe w roku 2022/2023 oraz terminarz rekrutacji.

Terminarz rekrutacji w roku akadem. 2022/2023, prowadzonej na WGSR UW

Składanie dokumentów (w USOS i u Koordynatora): 25 lutego, godz. 21.0011 marca godz. 12.00. ZMIANA:  Przyjmowanie dokumentów w pokoju 305: do 11 marca do godz. 15.00. Składanie wniosków w USOS do 11 marca do godz. 23.59.

 • Dokumenty przyjmuje Koordynator ds. Mobilności w pokoju 305. Godziny dyżurów są podane poniżej.
 • Dokumenty należy składać w pełnym komplecie (b. proszę nie przynosić dokumentów pojedynczo).
  • UWAGA – w liście motywacyjnym proszę wskazać semestr, w którym chcieliby Państwo wyjechać, jeśli planowany wyjazd jest wyjazdem semestralnym; informacje o możliwych okresach wyjazdu na poszczególne uczelnie są podane w wykazie załączonym do Szczegółowych zasad kwalifikacji.  W przypadku uczelni, przy których są podane pobyty roczne (wyjazdy o dł. 9 lub 10 miesięcy), możliwe jest ubieganie się o wyjazd na 1 semestr.

Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Kwalifikacyjną : 15 marca, rozpoczęcie o godz. 11.30.

 • W rozmowie kwalifikacyjnej wezmą udział osoby, które dostarczą wszystkie wymagane dokumenty i spełnią wymogi rekrutacyjne na tym etapie. Powiadomienie o decyzji w tej sprawie zostanie wysłane drogą mailową w dniu 14 marca 2022 r. na adresy podane przez studentów (uwzględniane będą tylko adresy studentów z domeny @uw.edu.pl).

Skład Komisji Kwalifikacyjnej w roku akad. 2021/2022:

 • Przewodnicząca Komisji                                            dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska
 • Koordynator ds. mobilności                                       dr Paulina Pokojska
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów                      lic. Weronika Zys

Ogłoszenie wyników kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe na poziomie wydziałowym: do 17 marca do godz. 12.00.

Studenci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową (uwzględniane będą tylko adresy studentów z domeny @uw.edu.pl).

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez studenta w USOS: 17 marca (B. WAŻNE!)

Podpisywanie wydrukowanych formularzy zgłoszeniowych przez studentów: 18 marca (godz. 9.30-16.00, pokój 305) (B. WAŻNE!)

Przekazanie do BWZ wyników kwalifikacji wraz z formularzami zgłoszeniowymi podpisanymi przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej i  Koordynatora ds. Mobilności i 21 marca.

Terminy, w których Koordynator ds. Mobilności przyjmuje dokumenty (WGSR, pok. 305):

24.02.2022 Koordynator ds Mobilności dr Paulina Pokojska


Komunikat

Poniżej znajdą Państwo dodatkowe informacje dostarczone przez niektóre uczelnie zagraniczne, na które można aplikować podczas rekrutacji prowadzonej w roku 2021/2022. 

Informacji nt. oferty dydaktycznej poszczególnych uczelni z którymi WGSR ma podpisane umowy (wykaz powyżej) należy szukać bezpośrednio na stronach internetowych tych uczelni.

Uwaga: Na obecnym etapie nie wypełniają Państwo formularzy aplikacyjnych na uczelni zagranicznej  (mogą być one podpięte w niektórych materiałach informacyjnych) – to nastąpi w przypadku nominacji na studia w wyniku aktualnie prowadzonej rekrutacji. 

University of Groningen

University of Leon (tylko I stopień studiów)

Comenius University in Bratislava

Roma Tre University (tylko I poziom studiów)

Technische Universitat Darmstadt

 

Komunikat

Spotkanie informacyjne nt. kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 lutego 2022 r. (czwartek) w formule online. Początek spotkania jest przewidziany na godz. 18.30. Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z WGSR oraz studentów studiów międzyobszarowych MISMAP i MSOŚ, wchodzących w skład studiów na WGSR, zainteresowanych wyjazdem na zagraniczne studia częściowe w przyszłym roku akademickim.

Link do spotkania:  https://meet.google.com/esp-dyyg-nnu

22.02.2022. Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska


Komunikat

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem w roku akademickim 2022/2023:

Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów (zagraniczne studia częściowe w roku 2022/2023)

Informacje o przebiegu rekrutacji na poziomie wydziałowym, w tym terminarz i szczegółowy regulamin, oraz wykaz uczelni zagranicznych, zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu zajęć. Planowane jest również spotkanie informacyjne poświęcone kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe.   Prosimy śledzić wpisy na niniejszej stronie internetowej; informacja o dacie spotkania zostanie również podana na wydziałowym profilu Fb 

(17.02.2022).


Komunikat

Oczekujemy na ogłoszenie ogólnych zasad kwalifikacji przez Biuro Współpracy z Zagranicą.  Termin jest uzależniony od otrzymania pełnych wskazań od Narodowej Agencji Programu Erasmus+

(3.02.2022)


Komunikat

Przewidywany termin ogłoszenia zasad kwalifikacji na częściowe studia Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 to przełom stycznia i lutego 2022. Po ogłoszeniu zasad ogólnych zostanie ustalony i opublikowany harmonogram rekrutacji na studia częściowe z umów WGSR, ogłoszone także zostaną szczegółowe zasady rekrutacji na Wydziale.