Zagraniczne studia częściowe i praktyki

 Informacje o rekrutacji na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ z umów WGSR

Informacje o rekrutacji

Zagraniczne studia częściowe – przewidywany termin rekrutacji: styczeń 2022

  • Rekrutacja studentów na częściowe studia zagraniczne (SMS) z umów zawartych przez WGSR UW odbywa się raz w roku. Jest ona prowadzona z dużym wyprzedzeniem w stosunku do oferowanych wyjazdów – rozpoczyna się z reguły w styczniu w roku akademickim poprzedzającym rok planowanych wyjazdów  i jest zamykana w pierwszych dniach semestru letniego (uwaga-  sytuacja pandemiczna wymusiła zmiany terminów).
  • Informacje o zbliżającej się rekrutacji są zamieszczane na stronie internetowej WGSR UW i na profilu Fb WGSR UW.
  • Ogólne zasady rekrutacji na studia częściowe  ogłasza co roku Biuro Współpracy z Zagranicą. Zasady  naboru z ubiegłego roku są dostępne na stronie BWZ:  link
  • Rekrutację na poziomie Wydziału  przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna na WGSR UW. Szczegółowe zasady rekrutacji na WGSR są zamieszczane na stronie WGSR z wyprzedzeniem.
  • W roku 2020 sytuacja epidemiczna wymusiła ograniczenie wymiany studenckiej. W roku akademickim 2020/2021, w związku z sytuacją epidemiczną, nabór na studia częściowe Erasmus+   został ogłoszony w lutym i zakończył się w marcu. Szczegółowe informacje nt. tego naboru są podane w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus/Studia częściowe.
  • Wyniki naboru są podawane do wiadomości Kandydatów  po zakończeniu rekrutacji.
  • W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji prowadzonej przez poszczególne wydziały, organizowana jest kolejna, ogólnouniwersytecka tura rekrutacyjna przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW.  Informacje o kolejnych turach naboru, prowadzonych na poziomie ogólnouczelnianym, są podawane z wyprzedzeniem na stronach BWZ. W 2021 roju druga, ogólnouniwersytecka tura naboru, odbyła się w dniach 6.09.-15.10.  link
  • Niezależnie od rekrutacji organizowanych przez poszczególne wydziały, i następującej po nich turze ogólnouniwersyteckiej, Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza w innych terminach dodatkowe nabory na wybrane uczelnie, które są prowadzone na poziomie ogólnouniwersyteckim. Informacje o tych naborach są zamieszczane na stronach BWZ, a także stronach Wydziału, w zakładce: Studia częściowe- komunikaty dla wyjeżdżających i o aktualnych naborach.
  • Wykaz obowiązujących umów na WGSR, na mocy których są organizowane wyjazdy, informacje o liczbie miejsc w danym roku oraz formularze dokumentów niezbędnych w rekrutacji, zamieszczamy poniżej; informacje te są także dostępne w USOSweb.  Dostęp do tych danych jest możliwy z poziomu indywidualnych kont studenckich.
  • W roku akademickim 2020/2021 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych zaoferował swoim studentom 53 miejsca na 21 uczelniach w 11 krajach.

Wykaz uczelni zagranicznych, objętych umowami wymiany studenckiej – rok akademicki 2021/2022


Informacje o rekrutacji na praktyki zagraniczne (nabór ciągły)


Spotkanie informacyjne BWZ – praktyki zagraniczne (23.06.2021)

Zapis spotkania online, które w dniu 23.06.2021 r. zorganizowało Biuro Współpracy dla studentów zainteresowanych wyjazdem na praktyki zagraniczne: link


Zagraniczne praktyki studenckie oraz absolwenckie Erasmus+  – nabór ciągły
Nabór trwa w sposób ciągły z zachowaniem terminów określonych przez BWZ; zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco.  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na poziomie wydziałowym, następnie studenci, którzy zostaną zakwalifikowani, są kierowani do Biura Współpracy z Zagranicą, które przejmuje pieczę organizacyjną i zarządza pulą środków finansowych, przyznaną UW przez Narodową Agencję programu Erasmus na realizację wyjazdów w ramach programu Erasmus.
Warunkiem przyznania stypendium jest kwalifikacja kandydata na poziomie wydziałowym oraz wystarczające środki finansowe na przyznanie stypendium. Wielkość środków, którymi dysponuje BWZ, zależy od liczby przyznanych wcześniej stypendiów na praktyki studenckie/absolwenckie, i zmienia się w sposób ciągły do wyczerpania środków.
Zasady kwalifikacji
Zasady kwalifikacji i warunki organizacyjne praktyki studenckiej/absolwenckiej Erasmus+ są przedstawione w dokumentach BWZ UW (linki poniżej). Bardzo prosimy studentów zainteresowanych wyjazdem na praktykę o szczegółowe zapoznanie się z nimi:

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o wyjazd jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów (ze wszystkimi podpisami):
1.  Zgłoszenie kandydata na wyjazd Program Erasmus+ Praktyki zagraniczne dla studentów lub Zgłoszenie kandydata na wyjazd Program Erasmus+ Praktyki zagraniczne dla absolwentów
2. Learning Agreement for Traineeships
3. Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów LLP Erasmus/Erasmus+
4.  List motywacyjny poszerzony o przedstawienie osiągnięć w nauce.

Wzory i formularze dokumentów 1-3 są zamieszczone na stronie BWZ UW w linkach podanych powyżej w punkcie „Zasady kwalifikacji”.

Uwaga:  Osoby ubiegające się o praktyki absolwenckie muszą złożyć pełen komplet dokumentów mając status studenta UW (najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego).

Skany dokumentów należy przesyłać drogą elektroniczną do Koordynatora ds. Mobilności WGSR na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl.  Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco.
Dodatkowe materiały

 

Spotkanie informacyjne nt. praktyk w programie Erasmus+, organizowane przez BWZ UW
Szanowni Państwo,
Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza na spotkanie nt. praktyk:
Czy wiesz, że Erasmus+ to nie tylko wyjazd na studia, ale również na praktyki? Rozważałeś już kiedyś zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą? Myślałeś, że to by dobrze wyglądało w CV, ale nie wiedziałeś od czego zacząć?
Biuro Współpracy z Zagranicą na spotkaniu online opowie o tym, jak wyjechać na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+. Po prezentacji o praktykach będzie czas na pytania oraz wysłuchanie opowiadań osób, które już swoje praktyki mają za sobą.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Kto pierwszy ten lepszy. Osoby, które się zarejestrują otrzymają link do spotkania kilkanaście minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
CO: Spotkanie informacyjne o praktykach w ramach programu Erasmus+.
KIEDY: 11 marca 2021 r., g. 18.30.
DLA KOGO: Studenci UW.
FORMULARZ REJESTRACYJNY: https://forms.gle/k8ipsfHUTF1ZGnUSA
Prosimy o rejestrację ze studenckiego adresu mailowego.
W razie pytań prosimy o kontakt tutaj: erasmus.uw@esn.pl
Koordynator ds. Mobilności WGSR UW dr Paulina Pokojska


Podstawowe informacje o wyjazdach w programie Erasmus+:  ulotka BWZ  (terminy tur ogólnouniwersyteckich w 2021 r. ze względu na sytuację epidemiczną uległy zmianie)

Informacje o programie Erasmus+ zamieszczane przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW: link