Częściowe studia zagraniczne Erasmus – rekrutacje

Konkurs dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA131/2021 do Gruzji i Czarnogóry – nabór zamknięty 28.10.2022

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady ogólnouniwersyteckiego konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA131/2021 do dwóch uczelni w Gruzji i Czarnogórze:  http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

Pod adresem tym są podane wszystkie ważne informacje, formularze oraz adres email, na który należy przesyłać zgłoszenia.

Konkurs trwa do 28.10. 2022 r. (godz. 16.00).

Ofertę dwóch uczelni, których dotyczy konkurs, można sprawdzić na podanych niżej stronach internetowych – w pierwszym kroku należy sprawdzić, czy uczelnie oferują zajęcia na kierunku zbieżnym z kierunkiem studiów na UW:

 • University of Montenegro: http://bitly.ws/ooVt
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University: https://tsu.ge/en/foreign-relations/page/1972

WAŻNE

 • Osoby ubiegające się o wyjazd są proszone o przygotowanie kompletu dokumentów i przedstawienie ich Dziekan ds. Studenckich dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej, pełniającej jednocześnie funkcję Kierownika Jednostki Dydaktycznej.
 • Do wniosku należy dołączyć proponowany program zajęć na uczelni zagranicznej oraz  opinię promotora nt. tego programu.
 • Ze względu na nieobecność wydziałowego Koordynatora ds. Mobilności, dokumenty można przekazać do Biura Współpracy z Zagranicą bez podpisu koordynatora – w zgłoszeniu proszę uwzględnić informację nt nieobecności koordynatora.

Konkurs na wyjazd na semestralne studia na Uniwersytecie w Hajfie lub na Uniwersytecie Ben Guriona w Izraelu w sem. letnim 2022/2023  – nabór zamknięty 24.10.2022

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło konkurs na wyjazd  na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • University of Haifa – Hajfa, Izrael – 1 stypendium;
 • Ben-Gurion University of the Negev – Beer Szewa, Izrael – 1 stypendium.

Zasady naboru oraz wykaz wymaganych dokumentów są zamieszczone na stronie BWZ:  http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

Ostateczny termin złożenia dokumentów w BWZ: 24.10.2022 r.

WAŻNE

Osoby aplikujące na wyjazd są proszone o wcześniejszy kontakt z koordynatorem ds. mobilności na WGSR UW (dr Paulina Pokojska: pok. 305, email: erasmus.wgsr@uw.edu.pl).

Przed zwróceniem się do  Kierownika Jednostki Dydaktycznej dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej, o podpisanie Wniosku o wyrażanie zgody na wyjazd na studia, kandydaci są proszeni  o przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów Koordynatorowi ds. Mobilności.

Zaleca się wcześniejszy kontakt mailowy, co pozwoli przyspieszyć weryfikację poprawności przygotowanych dokumentów.  Do wniosku należy dołączyć opinię promotora nt. proponowanego programu zajęć na uczelni zagranicznej

UWAGA:  Ze względu na nieobecność wydziałowego Koordynatora ds. Mobilności, dokumenty po zatwierdzeniu przez Dziekan ds. Studenckich dr Marię Korotaj-Kokoszczyńskąm można przekazać do Biura Współpracy z Zagranicą bez podpisu koordynatora – w zgłoszeniu proszę uwzględnić tę informację.

Dodatkowa ogólnouniwersytecka kwalifikacja na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ w roku 2022/2023 w ramach niewykorzystanych miejsc   nabór zamknięty 14.10.2022  (kliknij

Biuro Współpracy z Zagranicą rozpoczęło dodatkową kwalifikację na częściowe studia zagraniczne Erasmus+ w ramach tzw. drugiej tury ogólnouniwersyteckiej. W puli dostępnych miejsc znajdują się miejsca niewykorzystane podczas wcześniejszej rekrutacji.

 • Kwalifikacja dotyczy wyjazdów wyłącznie w semestrze letnim roku akad. 2022/2023.
 • BWZ rozpatruje zgłoszenia na bieżącodo wyczerpania miejsc lub upłynięcia terminu przyjmowania zgłoszeń.
 • Termin zakończenia tury ogólnouniwersyteckiej:  14 października 2022 r.
 • Studenci zakwalifikowani w ramach pierwszej tury NIE mogą uczestniczyć w drugiej turze.
 • Uwaga – kandydaci z I roku studiów II stopnia muszą być wpisani do USOS jako studenci oraz muszą być po złożeniu ślubowania.

 Zasady kwalifikacji oraz lista wymaganych dokumentów, są podane w Komunikacie BWZ, który wraz z listą wolnych miejsc i formularzami dokumentów, jest zamieszczony na stronie internetowej BWZ (sekcja Komunikaty): LINK

Osoby zainteresowane wyjazdem są proszone o dokładne zapoznanie się z treścią komunikatu i wymaganymi formularzami.

 • Dokumenty przed ich złożeniem w BWZ, należy przedstawić u wydziałowego koordynatora ds. mobilności i pozyskać podpis na formularzu zgloszeniowym.
 • Dodatkowo kandydaci są proszeni o załączenie do wymaganych dokumentów proponowanego wykazu zajęć (30 ECTS) na wybranej uczelni zagranicznej, zatwierdzonego przez promotora.
 • Zalecane jest wcześniejsze przesłanie skanów dokumentów do koordynatora na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl w celu uzyskania potwierdzenia, czy dokumenty są przygotowane prawidłowo.

Uwaga – aktualnie dostępne pozostaje drugie wolne miejsce na Uniwersytecie w Huelvie w Hiszpanii, z puli miejsc WGSR UW. 

Paulina Pokojska – Koordynator ds. mobilności WGSR UW

9.09.2022 r., aktualizacja 12.09.2022

Rekrutacja na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ w roku 2022/2023 z umów WGSR UW – nabór zakończony 22.03.2022 (kliknij)


REKRUTACJA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE (nabór został zakończony)

Komunikat

W dniu 22 marca 2022 roku nabór na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ został zamknięty.  Zakwalifikowani studenci są proszeni o regularne sprawdzanie studenckiej poczty elektronicznej z uwagi na przewidywane komunikaty ze strony Biura Współpracy z Zagranicą, dotyczące dalszej procedury przygotowania wyjazdu, .

Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska


Komunikat

Studenci, którzy wzięli udział w rozmowie kwalifikacyjnej, otrzymali w dniu 17 marca informację o wyniku kwalifikacji.

Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

17.03.2022


Komunikat

Do wszystkich studentów, którzy złożyli dokumenty, w dniu 14 marca zostały przesłane maile z informacją o dalszym przebiegu rekrutacji – osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu otrzymały informację o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

14.03.2022.


Komunikat

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo Szczegółowe zasady kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne wraz z wykazem uczelni zagranicznych, z którymi WGSR zawarł umowy o wymianie studenckiej na zagraniczne studia częściowe w roku 2022/2023 oraz terminarz rekrutacji.

Terminarz rekrutacji w roku akadem. 2022/2023, prowadzonej na WGSR UW

Składanie dokumentów (w USOS i u Koordynatora): 25 lutego, godz. 21.0011 marca godz. 12.00. ZMIANA:  Przyjmowanie dokumentów w pokoju 305: do 11 marca do godz. 15.00. Składanie wniosków w USOS do 11 marca do godz. 23.59.

 • Dokumenty przyjmuje Koordynator ds. Mobilności w pokoju 305. Godziny dyżurów są podane poniżej.
 • Dokumenty należy składać w pełnym komplecie (b. proszę nie przynosić dokumentów pojedynczo).
  • UWAGA – w liście motywacyjnym proszę wskazać semestr, w którym chcieliby Państwo wyjechać, jeśli planowany wyjazd jest wyjazdem semestralnym; informacje o możliwych okresach wyjazdu na poszczególne uczelnie są podane w wykazie załączonym do Szczegółowych zasad kwalifikacji.  W przypadku uczelni, przy których są podane pobyty roczne (wyjazdy o dł. 9 lub 10 miesięcy), możliwe jest ubieganie się o wyjazd na 1 semestr.

Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Kwalifikacyjną : 15 marca, rozpoczęcie o godz. 11.30.

 • W rozmowie kwalifikacyjnej wezmą udział osoby, które dostarczą wszystkie wymagane dokumenty i spełnią wymogi rekrutacyjne na tym etapie. Powiadomienie o decyzji w tej sprawie zostanie wysłane drogą mailową w dniu 14 marca 2022 r. na adresy podane przez studentów (uwzględniane będą tylko adresy studentów z domeny @uw.edu.pl).

Skład Komisji Kwalifikacyjnej w roku akad. 2021/2022:

 • Przewodnicząca Komisji                                            dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska
 • Koordynator ds. mobilności                                       dr Paulina Pokojska
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów                      lic. Weronika Zys

Ogłoszenie wyników kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe na poziomie wydziałowym: do 17 marca do godz. 12.00.

Studenci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową (uwzględniane będą tylko adresy studentów z domeny @uw.edu.pl).

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez studenta w USOS: 17 marca (B. WAŻNE!)

Podpisywanie wydrukowanych formularzy zgłoszeniowych przez studentów: 18 marca (godz. 9.30-16.00, pokój 305) (B. WAŻNE!)

Przekazanie do BWZ wyników kwalifikacji wraz z formularzami zgłoszeniowymi podpisanymi przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej i  Koordynatora ds. Mobilności i 21 marca.

Terminy, w których Koordynator ds. Mobilności przyjmuje dokumenty (WGSR, pok. 305):

24.02.2022 Koordynator ds Mobilności dr Paulina Pokojska


Komunikat

Poniżej znajdą Państwo dodatkowe informacje dostarczone przez niektóre uczelnie zagraniczne, na które można aplikować podczas rekrutacji prowadzonej w roku 2021/2022. 

Informacji nt. oferty dydaktycznej poszczególnych uczelni z którymi WGSR ma podpisane umowy (wykaz powyżej) należy szukać bezpośrednio na stronach internetowych tych uczelni.

Uwaga: Na obecnym etapie nie wypełniają Państwo formularzy aplikacyjnych na uczelni zagranicznej  (mogą być one podpięte w niektórych materiałach informacyjnych) – to nastąpi w przypadku nominacji na studia w wyniku aktualnie prowadzonej rekrutacji. 

University of Groningen

University of Leon (tylko I stopień studiów)

Comenius University in Bratislava

Roma Tre University (tylko I poziom studiów)

Technische Universitat Darmstadt

 

Komunikat

Spotkanie informacyjne nt. kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 lutego 2022 r. (czwartek) w formule online. Początek spotkania jest przewidziany na godz. 18.30. Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z WGSR oraz studentów studiów międzyobszarowych MISMAP i MSOŚ, wchodzących w skład studiów na WGSR, zainteresowanych wyjazdem na zagraniczne studia częściowe w przyszłym roku akademickim.

Link do spotkania:  https://meet.google.com/esp-dyyg-nnu

22.02.2022. Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska


Komunikat

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem w roku akademickim 2022/2023:

Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów (zagraniczne studia częściowe w roku 2022/2023)

Informacje o przebiegu rekrutacji na poziomie wydziałowym, w tym terminarz i szczegółowy regulamin, oraz wykaz uczelni zagranicznych, zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu zajęć. Planowane jest również spotkanie informacyjne poświęcone kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe.   Prosimy śledzić wpisy na niniejszej stronie internetowej; informacja o dacie spotkania zostanie również podana na wydziałowym profilu Fb 

(17.02.2022).


Komunikat

Oczekujemy na ogłoszenie ogólnych zasad kwalifikacji przez Biuro Współpracy z Zagranicą.  Termin jest uzależniony od otrzymania pełnych wskazań od Narodowej Agencji Programu Erasmus+

(3.02.2022)


Komunikat

Przewidywany termin ogłoszenia zasad kwalifikacji na częściowe studia Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 to przełom stycznia i lutego 2022. Po ogłoszeniu zasad ogólnych zostanie ustalony i opublikowany harmonogram rekrutacji na studia częściowe z umów WGSR, ogłoszone także zostaną szczegółowe zasady rekrutacji na Wydziale.