Studia zagraniczne- informacje dla stypendystów


Komunikat dla studentów powracających ze studiów zagranicznych kliknij

 • Wszelkie zmiany w Learning Agreement, dokonywane podczas pobytu zagranicą, muszą zostać odnotowane w LA w USOS i podpisane (pdf) przez studenta i koordynatorów ds. mobilności .ze strony polskiej oraz zagranicznej (tzw. LA During).
 • Studenci powracający z wyjazdu na studia częściowe Erasmus powinni niezwłocznie po otrzymaniu z uczelni zagranicznej Transcript of Records (ToR) dostarczyć ten dokument Koordynatorowi ds. mobilności. Dokument ten zawiera oceny wystawione przez uczelnię zagraniczną. 
 • Koordynator na podstawie ToR przeliczy oceny i wpisze je do USOS, co będzie podstawą dla Dziekanatu do uznania ocen.
 • W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania na ToR należy powiadomić o tym fakcie Koordynatora oraz Dziekanat.
 

 

Komunikaty dla studentów wyjeżdżających  kliknij

 • Studenci zakwalifikowani do wyjazdu na studia zagraniczne są proszeni o śledzenie na bieżąco informacji przekazywanych mailowo przez BWZ. W tym celu należy regularnie sprawdzać studencką skrzynkę mailową.
 • BWZ poinformuje zakwalifikowanych studentów o spotkaniu informacyjnym, na którym poinformuje o dalszej procedurze postępowania.
 • Studenci przed wyjazdem są zobowiązani do sporządzenia tzw. Learning Agreement (tzw. LA Before), w którym zapisane zostaną przedmioty, które:
  • student będzie realizował na uczelni zagranicznej,
  • przedmioty przewidziane w programie studiów na UW podczas wyjazdu, które zostaną zastąpione przedmiotami z uczelni zagranicznej
  • przedmioty, które student będzie zobowiązany zrealizować na UW podzas pobytu zagranicą  – w większości przypadków jest to seminarium licencjackie/magisterskie.
 • Learning Agreement student uzgadnia z wydziałowym Koordynatorem ds. Mobilności. W przypadku studiów II stopnia proponowany przez studenta program zajęć na uczelni zagranicznej obligatoryjnie musi zostać zatwierdzony przez promotora/opiekuna naukowego. W przypadku studentów I stopnia koorynator także może zalecić taką ścieżkę ustalenia programu.
 • Learning Agreement sporządza się w systemie USOS – przedmioty do LA wpisuje student, a zatwierdza je Koordynato ds. Mobilności
 • Ustalenie LA musi nastapić przed podpisaniem umowy w BWZ ( najpóźniej ok. 1 miesiaca przed wyjazdem). Zaleca się przygotowanie LA z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ Learning Agreement musi zostać zatwierdzone i podpisane przed wyjazdem przez wszystkie strony (student/ka, koordynatorzy ds. mobilności na uczelni przyjmującej i macierzystej). BWZ wymaga okazania w momencie podpisywania umowy uzgodnionego Learning Agreement, opatrzonego wszystkimi podpisami.
 • Wszelkie planowane zmiany w zaakceptowanym już programie zajęć na uczelni zagranicznej należy niezwłocznie zgłaszać mailowo koordynatorowi ds. mobilności. Każda zmiana w programie zajęć musi zostać wprowadzona do LA w USOS  i zatwierdzona przez wszystkie strony,. Wynikiem wprowadzenia zmiany jest kolejna postać Learming Agreement – tzw.  LA During
 • Studenci przed wyjazdem są zobowiązani do ustalenia z osobą prowadzącą seminarium, i wypełnienia warunków zaliczenia seminarium licencjackiego/magisterskiego podczas pobytu na uczelni zagranicznej.
 • Po powrocie z uczelni zagranicznej studenci są zobligowani do przesłania/przekazania Koordynatorowi ds. Mobilności dokumentu Transcript of Records, na podstawie które następuje przeliczenie ocen i uznanie zaliczenia przedmiotów zrealizowanych na uczelni zagranicznej. Po zakończeniu studiów zrealizowane przedmioty na uczelni zagranicznej zostaną umieszczone w suplemencie do dyplomu.
 • Materiały istotne dla studentów zakwalifikowanych na zagraniczne studia częściowe publikuje na swoich stronach Biuro Współpracy z Zagranicą:
  • Przewodnik e-LA, ułatwiający sporządzenie LA.
  • Przewodnik dla studentów wyjeżdżających Krok po kroku. W przewodniku znajdą Państwo informacje związane z procedurami wyjazdowymi i przygotowaniem dokumentów przed, w trakcie i po zakończeniu wyjazdu. 
  • nagrania ze spotkań z nominowanymi studentami,
  • wymagane formularze.