Studia częściowe

 Nowe: Dodatkowa, ogólnouniwersytecka kwalifikacja na częściowe studia zagraniczne w ramach miejsc niewykorzystanych podczas tur wydziałowych
Biuro Współpracy z Zagranicą wydało komunikat informujący o rozpoczęciu drugiej tury kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne – tzw. tury ogólnouniwersyteckiej.
 • Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze letnim roku akad. 2021/2022;
 • Podania będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania miejsc lub upłynięcia terminu przyjmowania zgłoszeń;
 • Termin zakończenia tury ogólnouniwersyteckiej: 15 października 2021 r.
Szczegółowe informacje nt. warunków kwalifikacji są podane w Komunikacie BWZ nr 11/21/SMS/2021/2022  i wraz z listą wolnych miejsc i wymaganymi formularzami, są zamieszczone na stronie internetowej BWZ.  Osoby zainteresowane wyjazdem są proszone o dokładne zapoznanie się z treścią komunikatu.
8.09.2021 r. Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

Komunikaty BWZ dotyczące wyjazdów na studia częściowe Erasmus+ w roku akad. 2021/2022
Studenci przygotowujący się do wyjazdu na studia częściowe Erasmus+ są proszeni o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami wydawanymi przez BWZ oraz z przewodnikami i dokumentami dotyczącymi wyjazdu (w tym z wzorem umowy), przygotowywanymi przez BWZ: link.

Wyjazdy na studia częściowe Erasmus+ 2021/2022 – podpisywanie umów indywidualnych
Dokładne wskazówki dotyczące przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy indywidualnej są zamieszczone w komunikacie BWZ nr 8/21/SMS/21/22: link.
Wykaz niezbędnych działań przedstawionych szczegółowo w komunikacie:
 • Umowę indywidualną na wyjazd na studia częściowe Erasmus+ student podpisuje w Biurze Współpracy z Zagranicą.
 • Umowy ze studentami rozpoczynającymi studia w sierpniu lub podróżującymi na uczelnię zagraniczną samolotem we wrześniu  będzie można podpisywać w BWZ od 9 sierpnia br. Pozostałe osoby BWZ powiadomi o dalszych działaniach w kolejnym komunikacie.
 • Umowa powinna zostać podpisana na 2-3 tygodnie przed wyjazdem – zagwarantuje to przelanie pieniędzy na konto studenta przed wyjazdem. W przypadku późniejszego podpisania umowy przelew może nastąpić już podczas pobytu studenta zagranicą.
 • Dane konta bankowego należy uzupełnić co najmniej dzień przed podpisaniem umowy poprzez własny
  profil USOSweb (Dla studentów > Moje studia > wymiana studencka > wyjazdy > konto bankowe).
 • Umowę Erasmus można zawrzeć tylko w siedzibie BWZ UW (Sekcja Erasmus BWZ,  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pok. 28). Ze względu na sytuację epidemiczną, w BWZ obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt.
 • Rezerwację wizyty należy zrobić poprzez elektroniczny terminarz BWZ:
  http://bwz.uw.edu.pl/2020/03/18/dyzury-w-biurze-wspolpracy-z-zagranica/
 • Osoby, które nie chcą/nie mogą przyjść do BWZ (np. ze względu na brak miejsc w terminarzu BWZ)  są proszone o przesłanie maila z  deklaracją chęci zawarcia umowy finansowej oraz kompletem dokumentów na adres erasmusbwz@uw.edu.pl
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy:
  1. E- Learning Agreement część BEFORE the Mobility, podpisaną przez uczelnię zagraniczną (wystarczy wydruk ze skanu);
  2. Potwierdzenie przyjęcia na studia wydane przez uczelnię zagraniczną – tzw. Letter of Acceptance/Admission lub wydruk z poczty e-mailowej, z którego wynika do kogo e-mail był adresowany;
  3. Kopia dowodu ubezpieczenia: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub równoważne;
  4. Zgłoszenie kandydata na wyjazd z podpisem koordynatora i/lub dziekana/KJD, o ile nie było wcześniej
   przesłane/dostarczone do BWZ;
  5. W przypadku planowanych studiów zagr. w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim,portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim lub włoskim – student jest zobligowany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka.

Dodatkowe wymagania dla osób posiadających warunek lub egzamin poprawkowy:

 • Przedłożenie w BWZ także podania ze zgodą na wyjazd podpisaną przez koordynatora wydziałowego / Kierownika Jednostki Dydaktycznej.

19.08.2021, Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska


Wyjazdy 2021/2022 – przygotowanie Learning Agreement

 • Studenci przygotowujący wyjazdy na studia częściowe Erasmus+ są proszeni o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi, które Biuro Współpracy z Zagranicą zamieszcza na swoich stronach: Komunikaty BWZ dotyczące przygotowań do wyjazdu.
 • Po otrzymaniu z UW informacji o nominowanych studentach, uczelnie zagraniczne podejmą ze studentami kontakt w celu ustalenia dalszych działań, w tym mogą zwrócić się z prośbą o wypełnienie Learning Agreement (LA). Niezależnie od tego konieczne jest przygotowanie Learning Agreement w USOS (obie wersje muszą być zgodne).
 • Przed wypełnieniem LA studenci są proszeni o zapoznanie się z przygotowanym przez BWZ przewodnikiem: Przewodnik e-LA
 • LA uczelni przyjmującej należy przesłać Koordynatorowi ds. Mobilności na WGSR UW drogą mailową (erasmus.wgsr@uw.edu.pl).
 • Po wypełnieniu LA w USOS należy powiadomić mailowo Koordynatora, iż LA jest gotowe do sprawdzenia (erasmus.wgsr@uw.edu.pl).
 • LA zatwierdza Koordynator ds. mobilności.
  • W przypadku LA w USOS akceptacja ta ma miejsce bezpośrednio w systemie (nie jest potrzebny podpis Koordynatora).
  • W przypadku LA uczelni przyjmującej konieczne jest uzyskanie podpisu Koordynatora na skanie dokumentu.
 • Studenci studiów magisterskich  ustalając program zajęć na potrzeby LA, są proszeni o uzyskanie zgody promotora na proponowany program. W przypadku studiów licencjackich Koordynator może dodatkowo zalecić taką konsultację.
 • Po akceptacji LA w USOS należy przesłać dokument w postaci .pdf do uczelni przyjmującej z prośbą o podpisanie przez osobę do tego upoważnioną (LA przesyła student). LA ze wszystkimi podpisami jest wymagane, by móc podpisać umowę z BWZ (podpisanie umowy następuje w BWZ ok. 1 miesiąca przed wyjazdem).

2.06.2021, Koordynator ds. Mobilności  dr Paulina Pokojska


Komunikat
Aktualnie osobom, które posiadają status kandydata do wyjazdu na stypendium Erasmus+  dalsze wskazówki przekazuje BWZ UW, możliwy jest także kontakt ze strony uczelni przyjmującej z zaleceniami dalszego postępowania. Część osób, które pomyślnie przeszły rekrutację, już mogły takie wskazówki otrzymać.
Kandydaci, zgodnie z przesłaną wcześniej informacją mailową,  są proszeni o śledzenie informacji dotyczących przyjmowania studentów w ramach programu Erasmus+ na stronach tych uczelni.
12.04.2021 r.  Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

Zakończenie rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+ 

Szanowny Państwo,
Rekrutacja kandydatów na studia częściowe w programie Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022, prowadzona na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych została zakończona. Studenci zakwalifikowani jako kandydaci do stypendium na studia częściowe Erasmus+, zgodnie z procedurą rekrutacyjną przyjętą na UW w 2021 roku, zostaną w kolejnym kroku poinformowani o możliwości realizacji przyznanego wyjazdu w  zależności od dostępnych środków finansowych.
23.03.2021 r.  Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

KOMUNIKAT – Rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+

Szanowny Państwo,
w dniu 10.03.2021 do osób ubiegających się o wyjazd na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+ zostało przesłane zaproszenie do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w formie zdalnej na platformie Meet. Rozmowa z Komisją Kwalifikacyjną odbędzie się 11 marca 2021 r., jej początek jest przewidziany na godz. 10.00. W powiadomieniu jest podana dokładna godzina rozmowy z każdym z kandydatów.
11.03.2021 r.  Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

Rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+
Rozmowa odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r., początek jest przewidywany na godzinę 10.00.  W rozmowie, która zostanie zorganizowana w formie zdalnej, będą uczestniczyć studenci, którzy złożą wymagane dokumenty do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 10.00.
Każdy kandydat zostanie indywidualnie powiadomiony o dokładnej godzinie rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną drogą mailową w dniu 10 marca 2021 roku do godziny 16.00. W mailu, wraz z powiadomieniem, zostanie przesłany link do rozmowy.
WAŻNE: Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć biorąc udział w rekrutacji na zagraniczne studia częściowe oraz zasady rekrutacji są wyszczególnione w Szczegółowych zasady kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 obowiązujące na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, zamieszczonych poniżej w komunikacie z 22 lutego 2021 r.
4.03.2021. Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

Spotkanie informacyjne nt. rekrutacji na zagraniczne studia częściowe, organizowane przez BWZ i ESN
Szanowni Państwo,
w dniach 2 marca (godz. 16.30) oraz 5 marca (godz. 13.00)  Biuro Współpracy z Zagranicą oraz ESN organizują spotkanie informacyjne nt. rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+.

 

 

Na najbliższe spotkanie 02.03.godz. 16.30 można zarejestrować się poprzez LINK: https://fb.me/e/h10wOIzPQ

 

 

Ze względu na posiadane przez Erasmus Student Network UW (ESN) licencje, spotkanie ograniczone jest do 100 osób. Link do spotkania w dniu  05.03 godz. 13) zostanie udostępniony w czwartek. Jeśli spotkania będą cieszyły się dużym zainteresowaniem zostaną wyznaczone kolejne terminy.

Terminy rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+, obowiązujące na WGSR UW:
 • Otwarcie rekrutacji w USOS: 25.02.2021 r.
 • Termin końcowy złożenia dokumentów rekrutacyjnych: 10.03.2021 r. (godz. 10.00)
 • Rozmowa kwalifikacyjna:  11.03.2021 r.
  (godziny zostaną podane najpóźniej do 5.03.2021 r)
 • Zatwierdzenie i ogłoszenie listy podstawowej, rezerwowej oraz osób, które wzięły udział w rekrutacji i nie znalazły się na tych dwóch listach: 17.03.2021 r.
 • Oddanie list do BWZ UW: 22.03.2021 r.
Postępowanie z danymi osobowymi podczas postępowania kwalifikacyjnego na WGSR UW będzie sie odbywało zgodnie z zasadami określonymi w  pkt. 44 Wstępnych ogólnych zasad kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów programu. Rok akademicki 2021/2022.
24.02.2021 r. Koordynator ds. mobilności WGSR UW

Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów na częściowe studia zagraniczne na WGSR UW na rok akademicki 2021/2022
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do Komunikatu ws. zagranicznych studiów częściowych w programie Erasmus+ (treść komunikatu jest dostępna poniżej), zamieszczamy Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 obowiązujące na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW wraz z  Załącznikiem 1, zawierającym informacje o miejscach na uczelniach zagranicznych, dostępnych na mocy umów międzyinstytucjonalnych zawartych przez WGSR UW w ramach programu Erasmus+:
 1.  Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 obowiązujące na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 2. Załącznik 1. Uczelnie programu Erasmus+ , oferujące miejsca na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022, na podstawie umów międzyinstytucjonalnych zawartych z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW.
22.02.2021 r.  Koordynator ds. mobilności na WGSR UW dr Paulina Pokojska

Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. zagranicznych studiów częściowych w programie Erasmus+ 

24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 18:30, odbędzie się spotkanie z koordynatorem ds. mobilności na WGSR UW, dr Pauliną Pokojską, na którym zostaną zaprezentowane ogólne i szczegółowe zasady kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne w programie Erasmus+ w roku akad. 2021/2022 oraz inne niezbędne informacje dotyczące projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (ERASMUS).

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem w roku akademickim 2021/2022 na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. „Krajów programu”, serdecznie na to spotkanie zapraszamy.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej: meet.google.com/fdo-umaw-sqc.  Link jest także podany na stronie WGSR w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus.

Informujemy, iż na stronie WGSR zostały zamieszczone Wstępne Ogólne zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku akademickim 2021/2022, sformułowane przez BWZ (komunikat z dnia 15.02.2021 poniżej).

Do dnia 22 lutego 2021 r. w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus zostaną zamieszczone Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na WGSR UW oraz wykaz uczelni zagranicznych, oferujących miejsca w programie na podstawie umów międzyinstytucjonalnych, zawartych przez WGSR UW.

Jednocześnie informujemy, że rejestracja na częściowe studia zagraniczne Programu Erasmus na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w roku akademickim 2020/2021 zostanie uruchomiona w USOSweb w dniu 25 lutego 2021 r.

 20.02.2021 r. Koordynator ds. mobilności na WGSR UW dr Paulina Pokojska

Wstępne ogólne  zasady kwalifikacji kandydatów na częściowe studia zagraniczne na UW na rok akademicki 2021/2022
Szanowni Państwo,
Tegoroczna kwalifikacja na zagraniczne studia częściowe opóźniła  się ze względu na brak pełnych wytycznych Komisji Europejskiej.  Niezależnie od tych trudności, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek wyraził zgodę przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji studentów na zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2021/22 na zasadach zeszłorocznych. Do zapisów zasad zeszłorocznych zostały, w związku z zaistniałą sytuacją, wprowadzone drobne zmiany, uzupełnienia oraz zastrzeżenia – są one zaznaczone na niebiesko w udostepnionym dokumencie, przedstawiającym zasady tegoroczne (dokument jest udostępniony poniżej).
Wstępne ogólne zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku akademickim 2021/2022ogłoszone przez BWZ:  2021SMS_og_zas_kwalifkacji
15.02.2021 r. Koordynator ds. mobilności na WGSR UW dr Paulina Pokojska