Studia częściowe- komunikaty dla wyjeżdżających i aktualne nabory


Ogłoszenia o aktualnych naborach na studia częściowe w ramach programu Erasmus

Rekrutacja na studia częściowe z umów WGSR [PRZEWIDYWANE OGŁOSZENIE ZASAD NABORU NA ROK AKADEMICKI 2022/2023: przełom stycznia i lutego 2022]

Rekrutacja na studia częściowe z umów WGSR odbywa się raz w roku, z reguły w styczniu. Zapowiedzi o otwarciu naboru są podawane na stronach Wydziału z wyprzedzeniem.

Zgodnie z informacją podaną przez BWZ w dniu 12.01.2022 r., ogólne zasady kwalifikacji dot. częściowych studiów Erasmus+ 2022/2023 zostaną ogłoszone najwcześniej na przełomie stycznia i lutego 2022 r. Po ogłoszeniu zasad ogólnych zostanie ustalony i opublikowany harmonogram rekrutacji na studia częściowe z umów WGSR.


Ogólnouniwersytecka kwalifikacja na częściowe studia zagraniczne do krajów partnerskich: Izraela oraz Jordanii [NABÓR ZAMKNIĘTY].

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło nabór na częściowe studia zagraniczne do dwóch krajów partnerskich: Izraela oraz Jordanii.
 • Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze letnim roku akad. 2021/2022,
 • Tryb kwalifikacji – konkursowy,
 • Konkurs obejmuje studentów i doktorantów,
 • Czas trwania wyjazdu (okres finansowania): 5 miesięcy,
 • Dostępne stypendia:
  • University of Haifa – Haifa, Izrael (2 stypendia)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Be’er Sheva, Izrael (2 stypendia)
  • The University of Jordan – Amman, Jordania (2 stypendia).
 • Termin i miejsce składania dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00, BWZ, Pałac Kazimierzowski, pok. 28.
 • Szczegółowe informacje i wykaz wymaganych  dokumentów na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/2021/10/06/konkurs-dla-studentow-i-doktorantow-studia-2021-2022/

Ważne: studenci i doktoranci WGSR, którzy będą ubiegali się o wyjazd, są proszeni o przesłanie wniosku o wyrażenie zgody na wyjazd na studia w pierwszej kolejności do Koordynatora ds. Mobilności na WGSR na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl W celu uzyskania niezbędnych podpisów na wniosku, należy przedstawić zaświadczenie o średniej oraz zaświadczenie o braku warunków, uzyskane z Dziekanatu.


Dodatkowa, ogólnouniwersytecka kwalifikacja na częściowe studia zagraniczne w ramach miejsc niewykorzystanych podczas tur wydziałowych [NABÓR ZAMKNIĘTY]

Biuro Współpracy z Zagranicą wydało komunikat informujący o rozpoczęciu drugiej tury kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne – tzw. tury ogólnouniwersyteckiej.
 • Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze letnim roku akad. 2021/2022;
 • Podania będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania miejsc lub upłynięcia terminu przyjmowania zgłoszeń;
 • Termin zakończenia tury ogólnouniwersyteckiej: 15 października 2021 r.
Szczegółowe informacje nt. warunków kwalifikacji są podane w Komunikacie BWZ nr 11/21/SMS/2021/2022  i wraz z listą wolnych miejsc i wymaganymi formularzami, są zamieszczone na stronie internetowej BWZ.  Osoby zainteresowane wyjazdem są proszone o dokładne zapoznanie się z treścią komunikatu.

 

 


Komunikaty dla studentów, którym przyznano stypendia wyjazdowe Erasmus w roku akademickim 2021/2022

 

Komunikat:  Informacje BWZ dla studentów wyjeżdżających na studia częściowe Erasmus+ w roku akad. 2021/2022
Studenci przygotowujący się do wyjazdu na studia częściowe Erasmus+ są proszeni o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami wydawanymi przez BWZ oraz z przewodnikami i dokumentami dotyczącymi wyjazdu (w tym z wzorem umowy), przygotowywanymi przez BWZ: link.

Komunikat: Wyjazdy na studia częściowe Erasmus+ 2021/2022 – podpisywanie umów indywidualnych
Dokładne wskazówki dotyczące przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy indywidualnej są zamieszczone w komunikacie BWZ nr 8/21/SMS/21/22:link.
Wykaz niezbędnych działań przedstawionych szczegółowo w komunikacie:
 • Umowę indywidualną na wyjazd na studia częściowe Erasmus+ student podpisuje w Biurze Współpracy z Zagranicą.
 • Umowy ze studentami rozpoczynającymi studia w sierpniu lub podróżującymi na uczelnię zagraniczną samolotem we wrześniu  będzie można podpisywać w BWZ od 9 sierpnia br. Pozostałe osoby BWZ powiadomi o dalszych działaniach w kolejnym komunikacie.
 • Umowa powinna zostać podpisana na 2-3 tygodnie przed wyjazdem – zagwarantuje to przelanie pieniędzy na konto studenta przed wyjazdem. W przypadku późniejszego podpisania umowy przelew może nastąpić już podczas pobytu studenta zagranicą.
 • Dane konta bankowego należy uzupełnić co najmniej dzień przed podpisaniem umowy poprzez własny
  profil USOSweb (Dla studentów > Moje studia > wymiana studencka > wyjazdy > konto bankowe).
 • Umowę Erasmus można zawrzeć tylko w siedzibie BWZ UW (Sekcja Erasmus BWZ,  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pok. 28). Ze względu na sytuację epidemiczną, w BWZ obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt.
 • Rezerwację wizyty należy zrobić poprzez elektroniczny terminarz BWZ:
  http://bwz.uw.edu.pl/2020/03/18/dyzury-w-biurze-wspolpracy-z-zagranica/
 • Osoby, które nie chcą/nie mogą przyjść do BWZ (np. ze względu na brak miejsc w terminarzu BWZ)  są proszone o przesłanie maila z  deklaracją chęci zawarcia umowy finansowej oraz kompletem dokumentów na adres erasmusbwz@uw.edu.pl
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy:
  1. E- Learning Agreement część BEFORE the Mobility, podpisaną przez uczelnię zagraniczną (wystarczy wydruk ze skanu);
  2. Potwierdzenie przyjęcia na studia wydane przez uczelnię zagraniczną – tzw. Letter of Acceptance/Admission lub wydruk z poczty e-mailowej, z którego wynika do kogo e-mail był adresowany;
  3. Kopia dowodu ubezpieczenia: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub równoważne;
  4. Zgłoszenie kandydata na wyjazd z podpisem koordynatora i/lub dziekana/KJD, o ile nie było wcześniej
   przesłane/dostarczone do BWZ;
  5. W przypadku planowanych studiów zagr. w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim,portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim lub włoskim – student jest zobligowany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka.

Dodatkowe wymagania dla osób posiadających warunek lub egzamin poprawkowy:

 • Przedłożenie w BWZ także podania ze zgodą na wyjazd podpisaną przez koordynatora wydziałowego / Kierownika Jednostki Dydaktycznej.

19.08.2021, Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska


 

Komunikat: Wyjazdy 2021/2022 – przygotowanie Learning Agreement

 • Studenci przygotowujący wyjazdy na studia częściowe Erasmus+ są proszeni o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi, które Biuro Współpracy z Zagranicą zamieszcza na swoich stronach: Komunikaty BWZ dotyczące przygotowań do wyjazdu.
 • Po otrzymaniu z UW informacji o nominowanych studentach, uczelnie zagraniczne podejmą ze studentami kontakt w celu ustalenia dalszych działań, w tym mogą zwrócić się z prośbą o wypełnienie Learning Agreement (LA). Niezależnie od tego konieczne jest przygotowanie Learning Agreement w USOS (obie wersje muszą być zgodne).
 • Przed wypełnieniem LA studenci są proszeni o zapoznanie się z przygotowanym przez BWZ przewodnikiem: Przewodnik e-LA
 • LA uczelni przyjmującej należy przesłać Koordynatorowi ds. Mobilności na WGSR UW drogą mailową (erasmus.wgsr@uw.edu.pl).
 • Po wypełnieniu LA w USOS należy powiadomić mailowo Koordynatora, iż LA jest gotowe do sprawdzenia (erasmus.wgsr@uw.edu.pl).
 • LA zatwierdza Koordynator ds. mobilności.
  • W przypadku LA w USOS akceptacja ta ma miejsce bezpośrednio w systemie (nie jest potrzebny podpis Koordynatora).
  • W przypadku LA uczelni przyjmującej konieczne jest uzyskanie podpisu Koordynatora na skanie dokumentu.
 • Studenci studiów magisterskich  ustalając program zajęć na potrzeby LA, są proszeni o uzyskanie zgody promotora na proponowany program. W przypadku studiów licencjackich Koordynator może dodatkowo zalecić taką konsultację.
 • Po akceptacji LA w USOS należy przesłać dokument w postaci .pdf do uczelni przyjmującej z prośbą o podpisanie przez osobę do tego upoważnioną (LA przesyła student). LA ze wszystkimi podpisami jest wymagane, by móc podpisać umowę z BWZ (podpisanie umowy następuje w BWZ ok. 1 miesiąca przed wyjazdem).

2.06.2021, Koordynator ds. Mobilności  dr Paulina Pokojska


Komunikat:  Kontakt z uczelnią przyjmującą
Aktualnie osobom, które posiadają status kandydata do wyjazdu na stypendium Erasmus+  dalsze wskazówki przekazuje BWZ UW, możliwy jest także kontakt ze strony uczelni przyjmującej z zaleceniami dalszego postępowania. Część osób, które pomyślnie przeszły rekrutację, już mogły takie wskazówki otrzymać.
Kandydaci, zgodnie z przesłaną wcześniej informacją mailową,  są proszeni o śledzenie informacji dotyczących przyjmowania studentów w ramach programu Erasmus+ na stronach tych uczelni.
12.04.2021 r.  Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

Komunikat:  Zakończenie rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+ 

Szanowny Państwo,
Rekrutacja kandydatów na studia częściowe w programie Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022, prowadzona na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych została zakończona. Studenci zakwalifikowani jako kandydaci do stypendium na studia częściowe Erasmus+, zgodnie z procedurą rekrutacyjną przyjętą na UW w 2021 roku, zostaną w kolejnym kroku poinformowani o możliwości realizacji przyznanego wyjazdu w  zależności od dostępnych środków finansowych.
23.03.2021 r.  Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

Komunikat: Rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+

Szanowny Państwo,
w dniu 10.03.2021 do osób ubiegających się o wyjazd na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+ zostało przesłane zaproszenie do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w formie zdalnej na platformie Meet. Rozmowa z Komisją Kwalifikacyjną odbędzie się 11 marca 2021 r., jej początek jest przewidziany na godz. 10.00. W powiadomieniu jest podana dokładna godzina rozmowy z każdym z kandydatów.
11.03.2021 r.  Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

Komunikat: Rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+
Rozmowa odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r., początek jest przewidywany na godzinę 10.00.  W rozmowie, która zostanie zorganizowana w formie zdalnej, będą uczestniczyć studenci, którzy złożą wymagane dokumenty do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 10.00.
Każdy kandydat zostanie indywidualnie powiadomiony o dokładnej godzinie rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną drogą mailową w dniu 10 marca 2021 roku do godziny 16.00. W mailu, wraz z powiadomieniem, zostanie przesłany link do rozmowy.
WAŻNE: Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć biorąc udział w rekrutacji na zagraniczne studia częściowe oraz zasady rekrutacji są wyszczególnione w Szczegółowych zasady kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 obowiązujące na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, zamieszczonych poniżej w komunikacie z 22 lutego 2021 r.
4.03.2021. Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

Komunikat: Spotkanie informacyjne nt. rekrutacji na zagraniczne studia częściowe, organizowane przez BWZ i ESN
Szanowni Państwo,
w dniach 2 marca (godz. 16.30) oraz 5 marca (godz. 13.00)  Biuro Współpracy z Zagranicą oraz ESN organizują spotkanie informacyjne nt. rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+.

 

 

Na najbliższe spotkanie 02.03.godz. 16.30 można zarejestrować się poprzez LINK: https://fb.me/e/h10wOIzPQ

 

 

Ze względu na posiadane przez Erasmus Student Network UW (ESN) licencje, spotkanie ograniczone jest do 100 osób. Link do spotkania w dniu  05.03 godz. 13) zostanie udostępniony w czwartek. Jeśli spotkania będą cieszyły się dużym zainteresowaniem zostaną wyznaczone kolejne terminy.

Komunikat: Terminy rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+, obowiązujące na WGSR UW:
 • Otwarcie rekrutacji w USOS: 25.02.2021 r.
 • Termin końcowy złożenia dokumentów rekrutacyjnych: 10.03.2021 r. (godz. 10.00)
 • Rozmowa kwalifikacyjna:  11.03.2021 r.
  (godziny zostaną podane najpóźniej do 5.03.2021 r)
 • Zatwierdzenie i ogłoszenie listy podstawowej, rezerwowej oraz osób, które wzięły udział w rekrutacji i nie znalazły się na tych dwóch listach: 17.03.2021 r.
 • Oddanie list do BWZ UW: 22.03.2021 r.
Postępowanie z danymi osobowymi podczas postępowania kwalifikacyjnego na WGSR UW będzie sie odbywało zgodnie z zasadami określonymi w  pkt. 44 Wstępnych ogólnych zasad kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów programu. Rok akademicki 2021/2022.
24.02.2021 r. Koordynator ds. mobilności WGSR UW

Komunikat: Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów na częściowe studia zagraniczne na WGSR UW na rok akademicki 2021/2022
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do Komunikatu ws. zagranicznych studiów częściowych w programie Erasmus+ (treść komunikatu jest dostępna poniżej), zamieszczamy Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 obowiązujące na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW wraz z  Załącznikiem 1, zawierającym informacje o miejscach na uczelniach zagranicznych, dostępnych na mocy umów międzyinstytucjonalnych zawartych przez WGSR UW w ramach programu Erasmus+:
 1.  Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 obowiązujące na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 2. Załącznik 1. Uczelnie programu Erasmus+ , oferujące miejsca na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022, na podstawie umów międzyinstytucjonalnych zawartych z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW.
22.02.2021 r.  Koordynator ds. mobilności na WGSR UW dr Paulina Pokojska

Komunikat: Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. zagranicznych studiów częściowych w programie Erasmus+ 

24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 18:30, odbędzie się spotkanie z koordynatorem ds. mobilności na WGSR UW, dr Pauliną Pokojską, na którym zostaną zaprezentowane ogólne i szczegółowe zasady kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne w programie Erasmus+ w roku akad. 2021/2022 oraz inne niezbędne informacje dotyczące projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (ERASMUS).

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem w roku akademickim 2021/2022 na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. „Krajów programu”, serdecznie na to spotkanie zapraszamy.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej: meet.google.com/fdo-umaw-sqc.  Link jest także podany na stronie WGSR w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus.

Informujemy, iż na stronie WGSR zostały zamieszczone Wstępne Ogólne zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku akademickim 2021/2022, sformułowane przez BWZ (komunikat z dnia 15.02.2021 poniżej).

Do dnia 22 lutego 2021 r. w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus zostaną zamieszczone Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na WGSR UW oraz wykaz uczelni zagranicznych, oferujących miejsca w programie na podstawie umów międzyinstytucjonalnych, zawartych przez WGSR UW.

Jednocześnie informujemy, że rejestracja na częściowe studia zagraniczne Programu Erasmus na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w roku akademickim 2020/2021 zostanie uruchomiona w USOSweb w dniu 25 lutego 2021 r.

 20.02.2021 r. Koordynator ds. mobilności na WGSR UW dr Paulina Pokojska

Komunikat:  Wstępne ogólne  zasady kwalifikacji kandydatów na częściowe studia zagraniczne na UW na rok akademicki 2021/2022
Szanowni Państwo,
Tegoroczna kwalifikacja na zagraniczne studia częściowe opóźniła  się ze względu na brak pełnych wytycznych Komisji Europejskiej.  Niezależnie od tych trudności, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek wyraził zgodę przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji studentów na zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2021/22 na zasadach zeszłorocznych. Do zapisów zasad zeszłorocznych zostały, w związku z zaistniałą sytuacją, wprowadzone drobne zmiany, uzupełnienia oraz zastrzeżenia – są one zaznaczone na niebiesko w udostepnionym dokumencie, przedstawiającym zasady tegoroczne (dokument jest udostępniony poniżej).
Wstępne ogólne zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku akademickim 2021/2022ogłoszone przez BWZ:  2021SMS_og_zas_kwalifkacji
15.02.2021 r. Koordynator ds. mobilności na WGSR UW dr Paulina Pokojska