MOST

 Koordynator Programu MOST na WGSR UW

mgr Agata Paszyńska

tel.: (22) 55 21 509;

e-mail: agata.paszynska@uw.edu.pl

Dyżury – dziekanat WGSR UW, pokój nr 11: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 9:30 – 13:30

O programie MOST

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.
Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.
Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.
W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.
W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:
•    Uniwersytet Śląski
•    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
•    Uniwersytet Łódzki
•    Uniwersytet Wrocławski
•    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
•    Uniwersytet Mikołaja Kopernika
•    Uniwersytet Szczeciński
•    Uniwersytet Gdański
•    Uniwersytet Opolski
•    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
•    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
•    Katolicki Uniwersytet Lubelski
•    Uniwersytet w Białymstoku
•    Uniwersytet Jagielloński
•    Uniwersytet Warszawski
•    Uniwersytet Rzeszowski
•    Uniwersytet Zielonogórski
•    Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
•    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego


Rekrutacja krok po kroku 

Czy są tutaj przyszli MOST-owicze? 🙂 Bo właśnie ruszyła – i potrwa do 30 listopada – rekrutacja na semestr letni 2021/2022, więc nie czekajcie, a działajcie!

Poniżej najważniejsze informacje:

1) aby wziąć udział w rekrutacji, należy założyć konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irkmost.amu.edu.pl

2) w Systemie znajdziecie ofertę kierunków – śmiało korzystajcie z najróżniejszych filtrów – możliwe jest wyszukiwanie według klucza nazwy kierunku, stopnia studiów, Uczelni i wielu innych

3) po założeniu konta, wybraniu kierunku (kierunków), system wygeneruje dla Was podanie (wniosek), który należy wydrukować i podpisać

4) i teraz – bardzo ważna informacja! – z racji, że każda Uczelnia w odmienny sposób zorganizowała swoje funkcjonowanie w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, prosimy zapoznać się z wytycznymi, które zostały przyjęte. W tym celu skontaktujcie się z Koordynatorem Programu z Waszej uczelni. Tutaj znajdziecie dane kontaktowe do poszczególnych Osób: http://most.amu.edu.pl/…/program-most/kim-sa-koordynatorzy

W ten sposób dowiecie się, jak dostarczyć podanie (na przykład przesłać skan mejlowo, umieścić je w skrzynce podawczej, dostarczyć osobiście itp.). I pamiętajcie, Uniwersytecka Komisja Kształcenia jest organem prowadzącym Program MOST – w jej imieniu odpowiadamy na Wasze pytania dotyczące kwestii regulaminowych, technicznych pomagamy rozwiązywać problematyczne kwestie, doradzamy. Jednak chcecie wyjechać na jedną konkretną Uczelnię i także jednej konkretnej Uczelni jesteście Studentami. A więc pytania dotyczące organizacji kształcenia, różnic programowych, obiegu dokumentów i inne, kierujcie zawsze do Koordynatorów Uczelnianych.

5) i ostatnia kwestia, ale szalenia ważna Wyniki rekrutacji poznacie 20 września – będą one oczywiście dostępne na Waszych kontach w Systemie IRK MOST.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Programie oraz oczywiście odwiedzenia strony www.most.amu.edu.pl. Znajdziecie tam ogrom informacji dotyczących tego, kto może wyjechać na MOST, jakie są etapy rekrutacji czy kryteria kwalifikacji.

Trzymajcie się zdrowo!

Pozdrawiamy Was serdecznie!

Biuro UKK

 

Krótki opis kierunków

1. Studia I i II stopnia
GEOGRAFIA
Na kierunku Geografia studenci są kształceni w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.
Charakter studiów geograficznych wymusza dużą różnorodność stosowanych metod i środków dydaktycznych. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, proseminaria i seminaria, zajęcia w laboratorium i pracowni komputerowej, a także decydujące o specyfice studiów geograficznych zajęcia terenowe. W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe i do wyboru. Studenci mogą wybierać część przedmiotów tak, aby kształtować samodzielnie swój program nauczania.
Studenci stacjonarnych studiów I stopnia począwszy od IV semestru realizują program wybranej specjalności: geografii fizycznej stosowanej, geografii społeczno-ekonomicznej stosowanej lub geoinformatyki.
W obrębie każdej specjalności studenci dokonują wyboru seminariów licencjackich, zależnie od tego, w jakim zakresie chcą się specjalizować przygotowując pracę dyplomową. Studenci studiów stacjonarnych II stopnia mają do wyboru jedną z pięciu specjalności. Są to:
geoekologia i kształtowanie krajobrazu
  • hydrologia i klimatologia
  • geografia miast i turystyki
  • geografia globalizacji
  • geoinformatyka
  • kartografia
  • teledetekcja.

Absolwenci Geografii są przygotowani do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego gromadzących i przetwarzających dane o zróżnicowaniu przestrzennym (systemy GIS), zajmujących się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, podejmujących decyzje o lokalizacji inwestycji z troską o ład przestrzenny.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Kierunek zawiera kompendium wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo administracyjne, turyzm, urbanistyka. Szeroki zakres przedmiotów sprawia, że studia te mają typowo interdyscyplinarny charakter.
Główny nacisk położony jest na przygotowanie absolwentów do zrozumienia i szybkiego, skutecznego rozwiązywania nowych problemów powstających w trakcie przeobrażeń gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej. Celem studiów jest przygotowanie do pracy w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym rozwojem w różnych regionach przyrodniczych i kulturowych Polski, Europy i krajów rozwijających się.
Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji publicznej wszystkich szczebli (agencjach rozwoju regionalnego, firmach konsultingowych, instytucjach UE), organizacjach pozarządowych, mediach zajmujących się tą problematyką oraz do pracy naukowej i technicznej.
W trakcie studiów studenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na planowanie układu przestrzennego zgodnie z potrzebami ludzi oraz wymogami zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. W trakcie studiów przekazywane są wiedza i umiejętności niezbędne do skonstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji miast, gmin i regionów w celu podwyższania ich konkurencyjności.
Na studiach I stopnia nie ma podziału na specjalności, ale studenci mogą ukierunkować swą edukację wybierając zakres tematyczny pracy dyplomowej i odpowiednie seminarium licencjackie. Studenci studiów II stopnia od początku wybierają jedną z dwóch specjalności:
  • planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego
  • urbanistykę i regionalistykę.
2. Studia doktoranckie (studia III stopnia)
Kierunek: geografia, gospodarka przestrzenna, studia regionalne
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych prowadzi studia doktoranckie w zakresie specjalności geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia regionalna, geoinformatyka i kartografia, gospodarka przestrzenna, ochrona i kształtowanie środowiska, studia regionalne.
Każdy doktorant zobowiązany jest do zaliczenia w toku studiów 340 godz. zajęć w tym:
240 godz. zajęć zorganizowanych w jednostce, w tym:
120 godz. seminarium doktoranckiego
60 godz. wykładów „Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych”
30 godz. wykładów „Logika”
15 godz. wykładów „Statystyka”
15 godz. wykładów „Dydaktyka szkoły wyższej”
15 godz. wykładów „Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego”
40 godz. praktyk zawodowych
60 godz. zajęć do wyboru w konsultacji z opiekunem naukowym w jednostce lub poza nią (wykłady, ćwiczenia, laboratoria związane z tematem rozprawy)
Doktoranci są zobowiązani uczestniczyć w seminariach prowadzonych w zakładach/katedrach WGSR, do których są przypisani ze względu na opiekuna naukowego i prowadzone zajęcia dydaktyczne.