Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Składanie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy

Organizacja procesu dyplomowania zakłada, że w roku akademickim 2020/21 egzaminy dyplomowe odbędą się w trybie zdalnym (w Google Meets).

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, Praca dyplomowa musi zostać złożona wyłącznie w wersji elektronicznej (w APD – Archiwum Prac Dyplomowych) – na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Zostały wyznaczone następujące terminy egzaminów dyplomowych:

1. termin „czerwcowo-lipcowy”: od 21 czerwca 2021 do 30 lipca 2021,
2. termin „wrześniowy”: od 13 do 24 września 2021.

Poniżej znajduje się:

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH, które odbędą się w dniach 20-24 września.

Jeżeli egzamin dyplomowy ma się odbyć w terminie wrześniowym, praca musi zostać złożona (wgrana do APD) najpóźniej od 30 sierpnia do 10 września (na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem).

Szczegółowe wytyczne (procedury), które będą obowiązywać studentów i pracowników w trakcie egzaminów dyplomowych zawierają poniższe dokumenty:

1) Decyzja nr 2 KJD WGSR w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym na kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna,

2) Instrukcja dla pracowników dziekanatu,

3) Instrukcja dla studentów dotycząca składania prac dyplomowych w APD,

4) Instrukcja dla kierujących pracą i recenzentów,

5) Instrukcja dla członków komisji egzaminów dyplomowych,

6) Wygląd stron tytułowych pracy dyplomowej.

Zakres materiału wymaganego na egzaminie licencjackim nie ulegnie zmianie. Dostosowanie do obowiązujących nowych zasad dyplomowania (uszczegółowienie zapisów w Regulaminie Studiów) dotyczy zredagowania i zestawienia proponowanych zagadnień.

Nowe zasady dyplomowania są już umieszczone na stronie Wydziału (Wydział > Dokumenty i akty prawne > Uchwały Rady Dydaktycznej). Przeredagowane zagadnienia pojawią się pod koniec maja.

 1. Praca licencjacka

Seminarium licencjackie wybierasz na II roku studiów zgodnie z procedurami określonymi w zasadach studiowania na WGSR. Spośród dostępnych seminariów musisz zapisać się w Dziekanacie na tylko jedno z nich.

Pracę licencjacką piszesz według wytycznych promotora i zasad panujących w jednostce. Dwie pierwsze strony pracy powinny być wykonane według wzoru (link). Uwaga: Jednostką zatrudniającą opiekuna pracy jest  Katedra, dlatego pracę piszemy np.: pod kierunkiem dr. Jana Kowalskiego w Katedrze Geografii Fizycznej, a nie np. w Zakładzie Klimatologii.

 

Streszczenie pracy – maksymalnie 3000 znaków ze spacjami, nie mniej niż 1000 znaków ze spacjami.

Praca licencjacka może być przyjęta dopiero po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, w tym zaliczenia ostatniego seminarium. Wszystkie oceny muszą być wpisane do USOS-a. Jeżeli promotor uzna, że praca jest ukończona będziesz mógł wprowadzić ją do APD. Pracę należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

NAZWA PLIKU z pracą dyplomową:

od dnia 1 czerwca 2021 r. w systemie APD przestanie obowiązywać dotychczasowa zasada nazywania plików z pracą dyplomową i doktorancką wymagająca użycia numeru PESEL. Od 1 czerwca br. plik z pracą zamieszczany w APD przez studenta/doktoranta może być nazwany dowolnie

System APD nie będzie sprawdzał numeru PESEL, automatycznie zmieni dowolną nazwę pliku według formatu (cert-kod}{autid}praca, co oznacza, że w systemie powstanie nazwa złożona z kodu certyfikatu oraz OS_ID, unikatowego numeru osoby w bazie USOS.

Plik powinien być zapisany w formacie „.pdf”.

Po wprowadzeniu pracy do APD osoby, które chcą otrzymać dodatkowo dyplom w wersji angielskiej zobowiązane są opłacić i przesłać potwierdzenie przelewu (skan) opłaty za dyplom, do osoby odpowiedzialnej za tok studiów. Dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2018/19 lub wcześniej, opłata za polską wersję dyplomu wynosi 60 zł, wersja angielska kosztuje 40 zł. Przelew należy dokonać na indywidualny numer konta z USOSweb.

Przed wprowadzeniem pracy do APD promotor ustala termin egzaminu z Prodziekanem ds. studenckich. Obowiązuje elektroniczna obiegówka. Po egzaminie e-obiegówka zostanie uruchomiona w USOSweb. Studenci mają do wypełnienia tylko trzy pytania i mogą śledzić stan rozliczenia obiegówki w USOSweb. Gdy dyplom będzie do odbioru, informacja o tym pojawi się w USOSweb.

Egzamin dyplomowy

Aby uzyskać tytuł licencjata oprócz napisania pracy i otrzymania pozytywnej oceny od promotora i recenzenta, musisz zdać jeszcze egzamin licencjacki. Przystąpić możesz do niego dopiero po złożeniu pracy w APD. I tura egzaminów jest organizowana w lipcu,  II tura we wrześniu. Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych jest zamieszczony w aktualnościach studenckich na stronie: www.wgsr.uw.edu.pl

Przykładowe zagadnienia na egzamin licencjacki dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/19 (2018):

 „Drodzy Studenci III roku Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
Poniżej została umieszczona lista zagadnień na egzamin dyplomowy. Zakres tematyczny nie uległ zmianie. Zagadnienia zostały jedynie dostosowane do wymagań zasad dyplomowania obowiązujących od tego roku akademickiego.

Pytania na egzaminie dyplomowym nie będą pytaniami sprawdzającymi wiedzę z konkretnych przedmiotów zaliczonych w trakcie studiów. Będą związane z problematyką, której dotyczy praca licencjacka. Ich celem będzie sprawdzenie zastosowania zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu określonego zadania. Będziecie się mogli Państwo wykazać także pogłębioną wiedzą teoretyczną w zakresie problematyki poruszanej w pracy licencjackiej.

W zestawie zostały podane przykładowe pytania, jakie mogą pojawić się na egzaminie. Chodzi o to, abyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób będą formułowane pytania.

Powodzenia

Maria Korotaj-Kokoszczyńska”

 

Po zdaniu egzaminu dyplomowego student otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Z dniem zdania egzaminu następuje ukończenie studiów. Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem jest sporządzany i wydawany przez uczelnię w terminie około 30 dni od dnia ukończenia studiów.

2. Praca magisterska

Pracę magisterską piszesz według wytycznych promotora i zasad panujących w jednostce. Dwie pierwsze strony pracy powinny być wykonane według wzoru (link). Uwaga: Jednostką zatrudniającą opiekuna pracy jest  Katedra. Dlatego pracę piszemy np.: pod kierunkiem dr. Jana Kowalskiego w Katedrze Geografii Fizycznej, a nie np. w Zakładzie Klimatologii.

 Streszczenie pracy – maksymalnie 3000 znaków ze spacjami, nie mniej niż 1000 znaków ze spacjami.

Praca magisterska może być przyjęta dopiero po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, w tym zaliczenia ostatniego seminarium. Wszystkie oceny muszą być wpisane do USOS-a. Jeżeli promotor uzna, że praca jest ukończona będziesz mógł wprowadzić ją do APD. Pracę należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

NAZWA PLIKU z pracą dyplomową:

od dnia 1 czerwca 2021 r. w systemie APD przestanie obowiązywać dotychczasowa zasada nazywania plików z pracą dyplomową i doktorancką wymagająca użycia numeru PESEL. Od 1 czerwca br. plik z pracą zamieszczany w APD przez studenta/doktoranta może być nazwany dowolnie

System APD nie będzie sprawdzał numeru PESEL, automatycznie zmieni dowolną nazwę pliku według formatu (cert-kod}{autid}praca, co oznacza, że w systemie powstanie nazwa złożona z kodu certyfikatu oraz OS_ID, unikatowego numeru osoby w bazie USOS.

Plik powinien być zapisany w formacie „.pdf”.

Po wprowadzeniu pracy do APD osoby, które chcą otrzymać dodatkowo dyplom w wersji angielskiej zobowiązane są opłacić i przesłać potwierdzenie przelewu (skan) opłaty za dyplom, do osoby odpowiedzialnej za tok studiów. Dyplom w wersji polskiej jest nieodpłatny dla osób, które zaczęły studia w roku akademickim 2019/20. Dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2018/19 lub wcześniej, opłata za polską wersję dyplomu wynosi 60 zł , wersja angielska kosztuje 40 zł. Przelew należy dokonać na indywidualny numer konta z USOSweb.

Przed wprowadzeniem pracy do APD promotor ustala termin egzaminu z Prodziekanem ds. studenckich. Obowiązuje elektroniczna obiegówka. Po egzaminie e-obiegówka zostanie uruchomiona w USOSweb. Studenci mają do wypełnienia tylko trzy pytania i mogą śledzić stan rozliczenia obiegówki w USOSweb. Gdy dyplom będzie do odbioru, informacja o tym pojawi się w USOSweb.

Egzamin dyplomowy

Aby uzyskać tytuł magistra oprócz napisania pracy i otrzymania pozytywnej oceny od promotora i recenzenta, musisz zdać jeszcze egzamin magisterski. Przystąpić możesz do niego dopiero po złożeniu pracy w APD. I tura egzaminów jest organizowana lipcu,  II tura we wrześniu. Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych jest zamieszczony w aktualnościach studenckich na stronie: www.wgsr.uw.edu.pl