Częściowe studia zagraniczne – podstawowe informacje oraz wykazy umów

 


Ogólne informacje o zagranicznych studiach częściowych (kliknij)

 • Główna rekrutacja studentów na częściowe studia zagraniczne (SMS) odbywa się na przełomie semestru zimowego i letniego w roku akademickim poprzedzającym rok,  w którym ma nastąpić wyjazd na studia.
 • Procedura rozpoczyna się ogłoszeniem ogólnych zasad kwalifikacji przez BWZ, następnie wewnętrzne zasady rekrutacji ogłaszają .poszczególne wydziały UW.
  • Tradycyjnie ogłoszenie zasad ogólnych następuje pod koniec stycznia, jednak pandemia Covid wpłynęła w ostatnich latach na terminy ogłoszenia zasad i rekrutacji.
  • W latach 2020/2021 oraz 2021/2022 nabory zostały otwarte w lutym i zakończyły się w marcu, dodatkowo w roku 2020 wybuch pandemii wymusił ograniczenie wymiany studenckiej.
  • W roku 2022/2023 nabór na WGSR został otwarty na początku lutego i zakończył się 21 marca.
  • Rekrutacja odbywa się zgodnie z:
   • ogólnymi zasadami kwalifikacji, ogłaszanymi co roku przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW (LINK)
   • szczegółowymi zasadami kwalifikacji, ustanawianymi na poziomie wydziałowym (LINK)
 • Szczegółowe zasady rekrutacji na dany rok oraz harmonogram rekrutacji na miejsca z umów WGSR są zamieszczane na stronie WGSR po ogłoszeniu zasad ogólnych.
 • Rekrutację na poziomie Wydziału  przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna na WGSR UW.
 • W turze wydziałowej studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na uczelnie, z którymi WGSR ma zawarte umowy.
 • Wykaz obowiązujących umów na WGSR, na mocy których są organizowane wyjazdy, informacje o liczbie miejsc w danym roku oraz formularze dokumentów niezbędnych w rekrutacji, zamieszczamy w oddzielnej zakładce.  Informacje te są także dostępne w USOSweb – dostęp do nich jest możliwy z poziomu indywidualnych kont studenckich.
 • Po zakończeniu rekrutacji prowadzonej przez poszczególne wydziały, organizowana jest kolejna, ogólnouniwersytecka tura rekrutacyjna.
  • Nabór organizuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW,
  • Studenci mogą ubiegać się o wyjazdy z miejsc, które pozostały wolne po zakończeniu rekrutacji na poszczególnych wydziałach.
 • Informacje o ogólnouniwersyteckich turach naboru są podawane z wyprzedzeniem na stronach BWZ (ogólnouniwersytecki nabór na studia częściowe w krajach programu w 2022 roku zakończył się 14 października)
 • Niezależnie od rekrutacji organizowanych przez poszczególne wydziały, i następującej po nich turze ogólnouniwersyteckiej, Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza w innych terminach dodatkowe nabory na wybrane uczelnie.  Informacje o tych naborach są zamieszczane na stronach BWZ, a także na stronach Wydziału w zakładce: Studia częściowe- komunikaty dla wyjeżdżających i o aktualnych naborach.

Uczelnie, z którymi WGSR ma podpisane umowy w zakresie wymiany studenckiej na zagraniczne studia częściowe (kliknij)

 • W rekrutacji na rok 2023/2024 wprowadzono zmodyfikowany katalog umów, będący wynikiem negocjacji w zwiazku z wejściem w nową fazę programu Erasmus+, która będzie trwała do roku 2027/2028. Liczba miejsc oferowanych przez WGSR  studentom w ramach umów z uczelniami zagranicznymi  wzrosła od roku akademickiego 2021/2022 o 13 miejsc i w roku akademickim 2023/2024 wynosi 66 miejsc na 27 uczelniach w 14 krajach:

Wykaz umów obowiązujących na wyjazdy studenckie w programie Erasmus w roku akademickim 2023/2024 (kliknij)

Dodatkowo Wydział Geografii i Studiów Regionalnych dysponuje 1 miejscem w programie SEMP na University of Geneva; uczelnia ta jest uwzględniona w zamieszczonym powyżej wykazie umów.