Kontakt:

Biblioteka i Wydawnictwa
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 677, (22) 55 20 625
e-mail biblioteka.wgsr@uw.edu.pl

Zespół:

Kierownik jednostki: mgr Ewa Pluta

Imię i nazwisko

WWW

Email

Telefon

mgr inż. Agnieszka Gmiterek
[www] [email] (22) 5520677
mgr Barbara Grzęda
[www] [email] (22) 5520625
Irena Kochańska
[www] [email] (22) 5520677
mgr Beata Maciejewska
[www] [email] (22) 5520625
dr Michał Osowiec
[www] [email] (22) 5520649
mgr Ewa Pluta
[www] [email] (22) 5520625
mgr Anna Skwirowska
[www] [email] (22) 5520649
mgr Michał Tomczuk
[www] [email] (22) 5520624

Działy biblioteki

Dział Udostępniania:
– Wypożyczalnia (pok. 08) tel. 55 20 621
– Czytelnie:
1. Ogólna (pok. 5 i 6) tel. (22) 55 20 677
2. Kartograficzna (pok. 7) tel. (22) 55 20 649

Dział Gromadzenia i Wymiana (pok. 2) tel. (22) 55 20 625

Księgozbiór biblioteki liczy 322 371 vol. (stan w dniu 31.12.2022), w tym:

136 977 vol. książek
46 421 vol. czasopism
138 973 zbiorów specjalnych (z czego 130 280  stanowią zbiory kartograficzne)

 

Wydawnictwa

Sekcja Wydawnicza redaguje periodyki i inne publikacje naukowe pracowników WGSR.

Redaktor: Michał Tomczuk (mtomczuk@uw.edu.pl), II p. wieża, tel. (22) 55 20 624

BIBLIOTEKA

HISTORIA

Początki obecnej Biblioteki sięgają 1918 r., w którym powstał Zakład Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w gmachu porektorskim UW. Odziedziczył on po Gabinecie Geografii Fizycznej byłego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego niewielki księgozbiór liczący ok. 2000 pozycji. Były to głównie broszury o treści geograficznej, czasopisma i mapy. Niewielka Biblioteka powiększała swoje zbiory dzięki darowiznom instytucji naukowych i oświatowych. W latach 1925-35 odnotowano ponad 50 ofiarodawców, wśród których był prof. Stanisław Lencewicz. Prowadzono również wymianę za publikację „Prace wykonane w Zakładzie Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego„. Pierwszymi stałymi pracownikami Biblioteki były Jadwiga Jędrzejowska (1926-27) i dr Jadwiga Kaczorowska (1929-31).

W roku 1939 Biblioteka liczyła 6618 wol. książek i czasopism oraz 8276 ark. map i 50 atlasów. Zbiory te ocalały ze zniszczeń wojennych, ale zostały przejęte przez okupacyjne władze niemieckie. Cenniejszą część księgozbioru zdołano ukryć w prywatnych mieszkaniach pracowników Zakładu Geograficznego UW. Zimą 1942 r. zbiory biblioteczne zostały zabrane przez Institut für die Deutsche Ostarbeit do Pałacu Potockich, skąd pod koniec wojny były przewiezione do Poznania. Ze zniszczeń wojennych ocalała niewielka liczba wydawnictw wcześniej ukrytych oraz te, które w nieznany sposób trafiły do innych bibliotek.

W 1945 r. dr Jerzy Kondracki uzyskał dla nowo utworzonego Zakładu Geograficznego lokal przy ul. Wilczej 22. W nowej siedzibie zaczęto organizować Bibliotekę, do której częściowo powróciły rozproszone przez wojnę zbiory. Biblioteka Jagiellońska darowała komplet niemieckich wydań mapy Polski oraz wiele map Węgier i Słowacji. Od 1947 r. Zakład Geograficzny mieścił się przy ul. Pasteura 1, a we wrześniu 1950 r. został przeniesiony do częściowo odbudowanego ze zniszczeń wojennych Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich przy Krakowskim Przedmieściu 30. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 15.05.1952 r. połączono Zakład Geograficzny i Zakład Antropogeografii w Instytut Geograficzny UW. Zbiory biblioteczne znacznie wzbogacił Zakład Antropogeografii wnosząc ok. 3000 wol. książek i czasopism oraz ok. 200 ark. map. W nowej siedzibie Instytutu Geografii znalazły lokum: Polskie Towarzystwo Geograficzne, a od 1953 r. Instytut Geografii PAN wraz z biblioteką. Obydwie biblioteki geograficzne współpracowały w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów. Współpraca trwała do 1997 r., kiedy to Biblioteka IGiPZ PAN zyskała nową siedzibę.

Z chwilą utworzenia Wydziału Geografii w 1977 r. powstałego z Instytutu Geograficznego i Studium Afrykanistycznego UW zaczęły funkcjonować dwie biblioteki: ogólnogeograficzna na Krakowskim Przedmieściu 30 i biblioteka poświęcona krajom rozwijającym się przy Instytucie IKR (na ul. Żwirki i Wigury). Na początku lat 90-tych obie biblioteki zostały połączone i wspólnie z biblioteką IGiPZ PAN funkcjonowały do 1997 r. (z siedzibami na Krakowskim Przedmieściu 30 i Karowej 20).

Od 2001 r. na podstawie porozumienia zawartego z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego biblioteka WGSR uczestniczy przy budowie centralnego katalogu zbiorów bibliotecznych UW. Przeszkoleni zostali pracownicy do pracy w systemie VTLS. Rozpoczęto przekazywanie opisów bibliograficznych do Katalogu Bibliotek UW (on-line).

W 2009 r. księgozbiór poświęcony Krajom Rozwijającym się został przeniesiony z ulicy Karowej na Krakowskie Przedmieście.

W 2012 r. biblioteka uruchomiła moduł udostępniania w systemie VTLS a w lutym 2013 r. przystąpiła do SWM (System Wypożyczeń Międzywydziałowych).

BIBLIOTEKA DZISIAJ

Regulamin Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

1. Biblioteka pełni zadania naukowe oraz dydaktyczne.

2. Biblioteka WGSR UW wchodzi w skład Systemu Biblioteczno-Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelniach wszystkim zainteresowanym posiadającym ważną kartę biblioteczną.

4. Prawo wypożyczania mają:

– pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Warszawskiego;

– inni użytkownicy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

5. Sporządzanie dokumentów wtórnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.

6. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła obowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub pokryć koszty konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustala jej kierownik.

7. Każdy użytkownik odchodzący z WGSR UW ma obowiązek uzyskania zaświadczenia (obiegówka) o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki. Studenci kończący studia magisterskie stacjonarne zobowiązani są do złożenia egzemplarza pracy magisterskiej wraz z wypełnionym oświadczeniem w bibliotece.

8. Osoby wyjeżdżające za granicę oraz biorące urlop bezpłatny na okres dłuższy niż 3 miesiące, powinny zwrócić wszystkie materiały biblioteczne.

9. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduję utratę prawa korzystania z Biblioteki, a w przypadkach drastycznych – dochodzenie roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Udostępnianie zbiorów na miejscu (w Czytelniach)

1. Czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki na miejscu obowiązuje:

– Pozostawienie w szatni lub w szafkach przed wejściem do pokoju wypożyczalni okryć wierzchnich, teczek, toreb, plecaków itp.

– Zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych wydawnictw nie będących własnością Biblioteki.

2. Do księgozbioru podręcznego Czytelni (książki, czasopisma i atlasy) – użytkownicy posiadają wolny dostęp. Po skorzystaniu należy odstawić je na właściwe miejsce lub zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.

3. Obowiązuje zakaz wynoszenia wydawnictw na zewnątrz bez zgody dyżurującego bibliotekarza. Każda próba wyniesienia wydawnictwa będącego własnością Biblioteki potraktowana będzie jako kradzież.

4. Czytelników obowiązuje przestrzeganie zakazu kopiowania wydawnictw zastrzeżonych przez Bibliotekę.

5. Czytelników obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz bezwzględne zachowanie ciszy.

6. Zbiory znajdujące się w magazynach (książki i inne dokumenty z katalogu online mające status „nie wypożycza się” udostępnia się w Czytelni na podstawie złożonego zamówienia w systemie bądź na rewersie papierowym (dotyczy książek z katalogu kartkowego). Jeżeli w ciągu 4 dni czytelnik nie zgłosi się – książki wracają do magazynu.

7. Wykorzystane materiały należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.

8. Pracownicy dydaktyczni Wydziału mogą pobierać ze zbiorów Czytelni do 5 vol. książek celem wykorzystania ich na zajęciach, z tym, że ich zwrot musi nastąpić w dniu pobrania.

Wypożyczenia na zewnątrz

1. Prawo wypożyczania mają pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Dokumentem uprawniającym do wypożyczania jest karta biblioteczna, którą wydaje BUW lub elektroniczna legitymacja studencka aktywowana jako karta biblioteczna także w BUW-ie (można samodzielnie aktywować poprzez stronę internetową BUW).

3. Użytkownikom, którzy przy zapisie do Biblioteki podadzą adres e-mail, wysyłane są przez system powiadomienia o:

  1. zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  2. realizacji złożonego zamówienia;
  3. przetrzymaniu egzemplarza po wyznaczonym terminie zwrotu (monity).

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekroczenie terminów zwrotu materiałów bibliotecznych, niezależnie od przyczyn, które uniemożliwiły mu odbiór powiadomień wysyłanych przez BUW.

5. O wszelkich zmianach adresu zamieszkania lub nazwiska Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BUW lub Bibliotekę macierzystą.

6. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać osobom trzecim, zgubienie lub zniszczenie karty uniemożliwia korzystanie z wypożyczalni. Duplikat karty wystawia BUW.

7. Konsekwencją przetrzymywania książki ponad ustalony termin jest zablokowanie konta bibliotecznego w bibliotekach systemu oraz naliczanie przez system kary w wysokości 0,40 zł za dobę do czasu uregulowania zobowiązań wobec danej biblioteki.

8. W przypadku, gdy działania przedwindykacyjne (wysyłanie monitów na adres e-mail) nie przynoszą skutku, może nastąpić podjęcie działań windykacyjnych, w tym dochodzenie roszczeń Biblioteki na drodze sądowej oraz występowanie o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Długów.

9. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się:

– materiałów wydanych przed 1951 r.,

– maszynopisów prac magisterskich,

– maszynopisów prac doktorskich,

– zbiorów kartograficznych,

– czasopism,

– wydawnictw encyklopedycznych i informacyjnych oraz słowników,

– materiałów, których forma wydawnicza lub stan zachowania nie pozwalają na korzystanie poza Biblioteką.

W wyjątkowych przypadkach o wypożyczeniu powyższych materiałów decyduje kierownik Biblioteki.

10. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie zamówienia złożonego w systemie lub wypełnionego czytelnie rewersu (dotyczy dokumentów nie opracowanych jeszcze w systemie – katalogi kartkowe).

11. Za pomocą komputerowego zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA wypożyczane są wyłącznie książki z lokalizacją: WYDZIAŁ GEOGRAFII-MAGAZYN, mające status DOSTĘPNY. Książki z lokalizacją Wydział Geografii mające status NIE WYPOŻYCZA SIĘ mogą być zamawiane tylko do Czytelni.

12.  Zamówienia realizowane są co godzinę (czas pracy wypożyczalni), a w przypadku książek będących w trakcie opracowania w ciągu 5 dni roboczych.

13. Odbiór zamawianych materiałów odbywa się w Wypożyczalni najpóźniej na 10 minut przed jej zamknięciem.

14. Biblioteka wypożycza:

– pracownikom naukowym UW – do 20 wol. na okres 180 dni ;

– doktorantom UW – do 20 wol. na okres 90 dni ;

– studentom studiów I stopnia i II stopnia i studiów zaocznych UW – do 10 wol. na okres 30 dni.

15. Pracownicy naukowi mają prawo (poza ustalonym limitem) do długoterminowych wypożyczeń materiałów zakupionych na ich potrzeby z funduszy grantowych, badań własnych itp. oraz, za zgodą Kierownika Biblioteki, innych materiałów wykorzystywanych w sposób stały do pracy naukowej i dydaktycznej. Na koniec danego okresu wypożyczenia konieczna jest prolognata wypożyczonych publikacji. Po zakończeniu grantów materiały winne być niezwłocznie zwrócone Bibliotece.

16. Czytelnik ma możliwość dokonania do 5 prolongat na okres 30 dni o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika.

17. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.

18. Czytelnik powinien sprawdzić stan książki przed jej wypożyczeniem i zgłosić stosowne zastrzeżenia. W przeciwnym razie przyjmuje się, że książka nie była zniszczona, a użytkownik ponosi koszt jej naprawy.

Wypożyczenia międzybiblioteczne z innych bibliotek

1. Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych mają: pracownicy, doktoranci oraz studenci WGSR, jeśli danego dokumentu brak w BUWie i pozostałych bibliotekach Uniwersytetu Warszawskiego.

– Zamawiający ponosi koszty związane ze sprowadzeniem dokumentu;

– Dokumenty sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni Biblioteki;

– Wypożyczanie materiałów z bibliotek zagranicznych prowadzi wyłącznie BUW.

Dokumenty wtórne

1. Czytelnicy mają prawo do wykonywania (w granicach określonych przepisami prawa autorskiego) kopii artykułów z czasopism.

2. Biblioteka honoruje wszelkie prawa zastrzeżone Wydawców.

Dane osobowe gromadzone w Bibliotece WGSR UW są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) i art. 88 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (U. 2005 Nr 164 poz. 1365). Podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst ujedn. U. z 2016 poz. 922) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych, zwane powszechnie RODO.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski.

WYDAWNICTWA

Przez cały czas istnienia wydziału znaczną aktywność wykazywały wydawnictwa. Ukazująca się w latach 1964-1979 seria „Prace i Studia Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego” po utworzeniu wydziału zmieniła nazwę na „Prace i Studia Geograficzne”. Publikowane tomy są w większości profilowane i przedstawiają dorobek poszczególnych kierunków badawczych uprawianych na wydziale. W 1984 r. uruchomiono obcojęzyczną serię „Miscellanea Geographica”. Kolejne tomy ukazywały się regularnie co dwa lata i były dedykowane kongresom i konferencjom regionalnym Międzynarodowej Unii Geograficznej. Od 2012 roku, pod nową już nazwą, czasopismo Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development ukazuje się w internecie jako kwartalnik.

Obecnie Wydział zawiesił serie uruchomione w Instytucie Afrykanistycznym. Należy do nich „Africana Bulletin” (w języku angielskim i francuskim) oraz częściowo obcojęzyczna „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska” stanowiąca przedłużenie ukazującego się do 1979 r. „Przeglądu Informacji o Afryce”.

W 1984 r. powstała nowa seria w języku hiszpańskim „Actas Latinoamericanas de Varsovia” – obecnie również zawieszona. Kontynuowana była też wcześniej wspomniana seria „Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce”. W 2004 r. powstała seria „Asia and Pacific Studies” – obecnie również zawieszona.

Ponadto wydawnictwa wydziałowe publikują monografie naukowe, skrypty i podręczniki oraz różnego rodzaju informatory. W latach 1997-2007 w ramach Wydziału wydano w sumie 130 pozycji, w tym 97 książek i podręczników oraz 33 informatory.

Wydawnictwa dzisiaj to kontynuacja dorobku lat ubiegłych. Wydajemy monografie naukowe, podręczniki, rozprawy habilitacyjne. Kontynujemy wydawanie dwóch serii: Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development oraz Prac i Studiów Geograficznych.