O nas

Zakład Geografii Regionalnej Świata powstał w wyniku połączenia Zakładu Geografii Afryki, Azji i Oceanii oraz Zakładu Geografii Regionalnej. Jego zadaniem jest odrodzenie i wzmocnienie roli geografii regionalnej jako podejścia łączącego geografię i geografów oraz budowa silnego zespołu badaczy zjawisk zachodzących w różnych regionach świata.

1.W Zakładzie jest zatrudnionych obecnie 10 osób, w tym 2 doktorantów. Badają oni relacje człowiek – środowisko, w szczególności rolę izolacji w rozwoju (M.Jędrusik), turystykę na wyspach tropikalnych (M. Jędrusik, K. Podhorodecka, P.Cywiński), organizację sieci transportowej i osadniczej oraz problemy społeczne w wielkich miastach (A. Grzegorczyk ), zjawiska migracji i depopulacji (T.Wites), wpływ ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na gospodarkę i społeczeństwo (D.Rucińska), społeczne reakcje na zmiany w środowisku przyrodniczym (J. Papis) oraz procesy zagospodarowania i przekształcania przestrzeni turystycznej w Afryce Północnej (M. Kałaska). Pracownicy Zakładu współpracują m.in. z Komisją „Islands” Międzynarodowej Unii Geograficznej (M. Jędrusik),  komisją Géographie des Espaces Tropicaux et de leur Développement w ramach Francuskiego Narodowego Komitetu Geograficznego (M.Jędrusik), Komisją Standaryzacji Nazw Geograficznych (T. Wites), Polskim Towarzystwem Geograficznym (T.Wites, M.Kałaska). Pracownicy i doktoranci ZGRŚ uczestniczą w studiach terenowych w różnych regionach świata. Efektem badań są liczne publikacje, także książkowe. Do najważniejszych w ostatnich latach można zaliczyć monografie: A. Grzegorczyk: Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się (2011) oraz A. Grzegorczyk (red.), Miasta w czasach globalizacji (2012), T. Witesa: Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu (2007), M. Jędrusika: Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu (2005) oraz Usedom/Uznam [w:] Baldacchino G. (ed.), The Political Economy of Divided Islands. United Geographies, Multiple Polities (2013), a także podręcznik akademicki Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne (2010) [M. Jędrusik, we współautorstwie z F. Plitem i J. Makowskim]. Ponadto M. Kałaska jako beneficjent pierwszej edycji „Diamentowego Grantu” MNiSzW  realizował projekt Przestrzeń turystyczna w strukturze przestrzennej miasta na wybranych przykładach z państw Maghrebu.

2. Pracownicy Zakładu prowadzą większość zajęć na specjalności magisterskiej „geografia świata” (w tym jedno z seminariów magisterskich), proseminaria i seminaria licencjackie na studiach I stopnia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna, wykłady ogólnouniwersyteckie. Są opiekunami licznych prac magisterskich i licencjackich na obu kierunkach.

3. Oprócz rozmaitych zainteresowań tematycznych, których zarys przedstawiono w zakładce „O nas”, wśród pracowników można zauważyć specjalizację regionalną. I tak zainteresowania M. Jędrusika koncentrują się wokół wysp tropikalnych, Azji Południowo-Wschodniej oraz Czarnej Afryki, T. Witesa: Azji Wschodniej, krajów dawnego ZSRR, Azji Południowej oraz Ameryki Łacińskiej. A. Grzegorczyk w ostatnim okresie interesuje się szczególnie krajami frankofońskimi, K. Podhorodecka – wyspami tropikalnymi, D. Rucińska – Ameryką Północną.

4. Dla Studentów: Staramy się, by przygotowywane pod naszą opieką prace licencjackie i magisterskie pokrywały się z zainteresowaniami i pasjami studentów. Staramy się także pomagać w nawiązywaniu kontaktów i organizowaniu projektów badań i obserwacji terenowych, które często bywają podstawą przygotowywanych prac.