Erasmus – wyjazdy STT i STA do krajów programu (nabór ciągły)


PROGRAM ERASMUS+

Możliwości wyjazdu pracowników do KRAJÓW PROGRAMU  w celach dydaktycznych i szkoleniowych


WYKAZ UMÓW obowiązujących w roku 2022/2023 (poniżej)
WYJAZDY DYDAKTYCZNE (Staff Mobility of Teaching Assignment- STA)

 w roku 2022/2023   nabór ciągły

 • Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) są dostępne dla kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej.
 • Wykaz umów, zawartych przez WGSR UW z uczelniami zagranicznymi w krajach Programu, w ramach których możliwa jest wymiana dydaktyczna, znajduje się powyżej.
 • Możliwe są także wyjazdy dydaktyczne na uczelnie należące do Sojuszu 4EU+ (z wyłączeniem University of Geneva).
 • Dokumenty niezbędne do przygotowania wyjazdu, w tym procedurę i kryteria kwalifikacji, taryfikator, oraz  formularze zamieszcza na swojej stronie Biuro Współpracy z Zagranicą: LINK.
 • Biuro Spraw Pracowniczych UW udostępnia wzór podania o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach dydaktycznych, które również należy przygotować w związku z wyjazdem: LINK
 • Nowością jest możliwość podjęcia tzw. podróży ekologicznej, obejmującej transport ekologicznym środkiem transportu w obydwie strony. Do ekologicznych środków transportu zalicza się pociąg, autokar oraz samochód (wymagany car pooling). Szczegóły są podane w ww. procedurze ogłoszonej przez BWZ.

Przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy dydaktyczne w roku 2022/2023

 • Zgłoszenia na wyjazdy dydaktyczne przyjmuje wydziałowy Koordynator ds. Mobilności.
 • Zgłoszenia są przyjmowane w sposób ciągły.
 • Zgłoszenie należy przesłać na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl przed podjęciem ustaleń z uczelnią zagraniczną.
 • W zgłoszeniu należy wskazać:
  • wybraną uczelnię,
  • proponowany termin wyjazdu (zaleca się określenie co najmniej miesiąca; wyjazd musi odbyć się w okresie zajeć dydaktycznych na uczelni zagranicznej),
  • przewidywany zakres działań podczas wyjazdu.
 • Po zaakceptowaniu zgłoszenia na Wydziale, Kandydat przygotowuje wymagane dokumenty i przekazuje je Koordynatorowi ds. Mobilności:
  • Mobility Agreement,
  • Zgłoszenie kandydata,
  • Oświadczenie dotyczące podróży.
 • Koordynator przekazuje komplet dokumentów do Biura Współpracy z Zagranicą.
 • Decyzję o przyznaniu środków finansowych na wyjazd podejmuje Biuro Współpracy z Zagranicą, po otrzymaniu od Koordynatora kompletu wymaganych dokumentów, opatrzonych wszystkimi podpisami.  Środki finansowe są przyznawane na bieżąco do ich wyczerpania na UW w bieżącym roku akademickim.
 • Formę zastępstwa za własne zajęcia dydaktyczne przypadające w czasie wyjazdu, nauczyciel uzgadnia z wyprzedzeniem z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej.
 • Kandydaci po akceptacji ich zgłoszenia na WGSR otrzymują od Koordynatora ds. mobilności szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowania dokumentów zgłoszeniowych dla BWZ i dalszych kroków w celu przygotowania wyjazdu.
WYJAZDY SZKOLENIOWE (Staff Mobility for Training – STT)

w roku akademickim 2022/2023   od 10 marca zgłoszenia są umieszczane na liście rezerwowej

Biuro Współpracy z Zagranicą poinformowało, iż fundusze przeznaczone na realizację wyjazdów szkoleniowych Erasmus (STT)  w roku akademickim 2022/23 zostały wykorzystane. Od 10 marca zgłoszenia na wizyty szkoleniowe, przesyłane do BWZ, są umieszczane na liście rezerwowej. Stypendium będzie mogło zostać przyznane osobom z listy rezerwowej w sytuacji, gdy  osoba z listy podstawowej zrezygnuje z realizacji szkolenia. 
Zasady konkursu dot. szkoleń w roku akademickim 2023/24 zostaną ogłoszone we wrześniu br. i będą dotyczyć wyjazdów rozpoczynających się po 30 września 2023 r.
 • Wyjazdy szkoleniowe są dostępne dla pracowników administracji oraz dla kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej.
 • Ważne: wyjazd szkoleniowy nauczyciela akademickiego musi być ściśle poświęcony podnoszeniu kwalifikacji dydaktycznych, co należy  wykazać w Mobility Agreement.
 • Pracownicy mogą ubiegać się o wyjazd szkoleniowy na dowolną uczelnię w kraju programu Erasmus, która ma podpisaną Kartę ECHE (niezależnie od miejsc STT zagwarantowanych w niektórych umowach, zawartych przez wydział).
 • Dokumenty niezbędne do przygotowania wyjazdu, w tym: procedurę i kryteria kwalifikacji, taryfikator, niezbędne formularze zamieszcza na swojej stronie Biuro Współpracy z Zagranicą: LINK.
 • Biuro Spraw Pracowniczych UW zamieszcza wzór podania o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach szkoleniowych, które również należy przygotować w związku z wyjazdem: LINK.
 • Nowością jest możliwość tzw. podróży ekologicznej, obejmującej dojazd do uczelni zagranicznej w obydwie strony pociągiem, autokarem lub samochodem (wymagany tzw.  car pooling). Szczegóły są podane w ww. procedurze ogłoszonej przez BWZ.

Przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy szkoleniowe w roku 2022/2023

 • Zgłoszenia przyjmuje wydziałowy Koordynator ds. Mobilności. W zgłoszeniu należy wskazać:
  • wybraną uczelnię,
  • proponowany termin wyjazdu,
  • przewidywany zakres działań podczas wyjazdu. 
 • Zgłoszenia są przyjmowane w sposób ciągły – WAŻNE: od 10 marca zgłoszenia w związku z wyczerpaniem środków na wyjazdy szkoleniowe, są umieszane w BWZ na liście rezerwowej.
 • Zgłoszenie należy przesłać na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl przed podjęciem ustaleń z uczelnią zagraniczną.
 • Po zaakceptowaniu zgłoszenia na Wydziale, Kandydat przygotowuje komplet dokumentów, wymaganych przez Biuro Współpracy z Zagranicą:
  • Mobility Agreement,
  • Zgłoszenie kandydata,
  • Oświadczenie dotyczące podróży

            i przekazuje je Koordynatorowi ds. Mobilności.

 • Koordynator przekazuje dokumenty do Biura Współpracy z Zagranicą.
 • Decyzję o przyznaniu środków finansowych na wyjazd każdorazowo przyznaje Biuro Współpracy z Zagranicą po otrzymaniu od Koordynatora  kompletu wymaganych dokumentów, opatrzonych wszystkimi podpisami.  Środki są przyznawane do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na UW na wyjazdy szkoleniowe w bieżącym roku akademickim.
 • Kandydat po akceptacji zgłoszenia na Wydziale otrzymuje szczegółowe wskazówki dotyczące dalszego postępowania i przygotowania dokumentów zgłoszeniowych dla BWZ.
WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ STT