Tom 65, zeszyt 4 [Volume 65, Issue 4] – red. Anna Dudek

Lizaveta VINTSEK, Małgorzata GRODZIŃSKA-JURCZAK, Justyna STAŃCZYK How local communities perceive Carpathian River Valleys protected by Natura 2000? – ecosystem services and “home advisors” approach / Jak społeczności lokalne postrzegają doliny rzek karpackich chronione siecią Natura 2000? – w świetle koncepcji usług ekosystemowych i metody doradców domowych

Sylwia SIWEK, Izabela KARSZNIA Wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych oraz baz danych udostępnianych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do opracowania mapy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Doliny Dolnego Bugu / The use of the Topographic Objects Database and databases provided by the National Heritage Board of Poland and the General Directorate for Environmental Protection to design a map of the natural and cultural heritage of the Lower Bug Valley

Ada GÓRNA, Krzysztof GÓRNY Rolnictwo miejskie w miastach Afryki Subsaharyjskiej – ujęcie przestrzenne / Urban agriculture in sub-Saharan African cities – spatial approach

Van Canh TRUONG Quantitative measurement of the intra-subsystem and inter-subsystem relationship in the sustainable development of Vietnam / Pomiar ilościowy relacji wewnątrz podsystemów i między podsystemami w zrównoważonym rozwoju Wietnamu

Wojciech POKOJSKI, Anna WOŁEJKO, Agnieszka STARSZUK Turystyka językowa i jej znaczenie w edukacji młodzieży na przykładzie Malty / Language tourism and its importance in youth education on the example of Malta

Alina ZAJADACZ, Anna TOBOLSKA System zarządzania jakością kształcenia na kierunku studiów „turystyka i rekreacja” z uwzględnieniem sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych / Education quality management system in the field of studies “tourism and recreation” including ways of reacting in crisis situations

Inne

Antoni JACKOWSKI Geografowie wobec wojny polsko bolszewickiej. W stulecie Bitwy Warszawskiej, 1920–2020 / Geographers in the face of The Polish-Soviet War. On the centenary of Battle of Warsaw, 1920–2020

Mikołaj MADUROWICZ Refleksje na marginesie Księgi Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918–2018 pod redakcją A. Jackowskiego i T. Witesa (2020) / Remarks in the margins of Grand Anniversary Book. Polish Geographical Society 1918–2018 edited by A. Jackowski and T. Wites (2020)

Jolanta WAWER Wspomnienie o Pani prof. zw. dr hab. Marii Stopie-Boryczce