Dydaktyka

O nasZespółDziałalność naukowaDydaktykaHistoria

Zapraszamy na specjalność Geoekologia i Geomorfologia! Nie ważne czy lubisz pracę w terenie, czy lepiej czujesz się przed ekranem komputera. U nas znajdziesz ciekawy temat pasujący do Twoich zainteresowań.

Przykładowe zagadnienia prac dyplomowych w roku akademickim 2022/23:

1. Dr hab. Maciej Dąbski, prof. ucz.:

 • prace licencjackie:
  • Lodowce nietypowe, nieulegające recesji.
  • Lodowce niskich szerokości geograficznych – analiza porównawcza.
  • Zjawiska termokrasowe – porównanie wybranych obszarów.
  • Współczesne pagóry typu pingo – analiza porównawcza.
  • Zastosowanie spektrometrii w geomorfologii.
  • Wzajemne relacje między wulkanizmem a zjawiskami lodowcowymi.
  • Zastosowanie dronów w geomorfologii – analiza porównawcza.
 • prace magisterskie:
  • Ocena dynamiki wybranych lodowców.
  • Kras subglacjalny na wybranym przykładzie.
  • Datowanie względne wybranej formy na podstawie oceny stopnia zwietrzenia.
  • Kartowanie form rzeźby na podstawie obrazów z drona.

2. Dr hab. Maciej Dłużewski, prof. ucz.:

 • prace licencjackie:
  • Uwarunkowania rozwoju wydm w strefie klimatu umiarkowanego (na przykładzie aktywnych wydm w Słowińskim Parku Narodowym).
  • Uwarunkowania rozwoju wydm przednich (na przykładzie wydm nadmorskich Mierzei Łebskiej, Słowiński Park Narodowy).
  • Cechy abrazji klifów piaszczystych (na przykładzie klifów Mierzei Łebskiej, Słowiński Park Narodowy).
  • Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania współczesnych zmian linii brzegowej południowego Bałtyku.
  • Cechy i warunki wezbrań sztormowych w strefie brzegowej południowego Bałtyku.
  • Uwarunkowania rozwoju wydm (danego typu) w strefie klimatu suchego gorącego  (na przykładzie aktywnych wydm w wybranym obszarze pustynnym).
  • Uwarunkowania rozwoju „wydm rzadkich” (np. megabarchanów lub wydm cieni lub wydm wstępujących lub wydm odwracalnych) w strefie klimatu suchego gorącego  (na przykładzie aktywnych wydm w wybranym obszarze pustynnym).
  • Cechy i uwarunkowania powodzi błyskawicznych w strefie klimatu suchego gorącego.
  • Rzeźba obszarów suchych jako walor turystyczny (na wybranych przykładach).
  • Wydmy jako walor turystyczny (na wybranych przykładach z Polski lub ze świata).
 • prace magisterskie:
  • Współczesna dynamika wydm w strefie klimatu umiarkowanego (na przykładzie Wydm Łebskich, Słowiński Park Narodowy).
  • Uwarunkowania dynamiki wydm w strefie klimatu umiarkowanego (na przykładzie Wydm Łebskich, Słowiński Park Narodowy).
  • Uwarunkowania krótkookresowej migracji rew (na przykładzie Mierzei Łebskiej, Słowiński Park Narodowy).
  • Sezonowa zmienność morfologii plaż piaszczystych mórz bezpływowych (na przykładzie Mierzei Łebskiej, Słowiński Park Narodowy).
  • Krótko i średniookresowa dynamika form rzeźby terenu w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego (na przykładzie Mierzei Łebskiej, Słowiński Park Narodowy).
  • Wydmy nadmorskie jako walor turystyczny – funkcjonowanie na obszarach chronionych (na przykładzie Wydm Łebskich, Słowiński Park Narodowy).
  • Krótkookresowa dynamika wydm w strefie klimatu suchego gorącego (na przykładzie aktywnych wydm danego typu w wybranym obszarze pustynnym.
  • Wpływ morfologii wydm na ich potencjał turystyczny (na przykładzie wydm w wybranym obszarze pustynnym).
  • Wpływ ekstremalnych zdarzeń opadowych na funkcjonowanie koryt rzek okresowych (na przykładzie wybranego obszaru w strefie klimatu suchego gorącego).
  • Procesy ekstremalne w obszarach pustynnych (na wybranym przykładzie).

3. Dr Drota Giriat:

 • prace licencjackie:
  • Wykorzystanie Numerycznego Modelu Wysokościowego do identyfikacji form terenu. 
  • Ocena warunków gruntowych podłoża w wybranym obszarze, na podstawie danych z zasobów CBDG GIS.
  • Zmiany układu koryta rzecznego w wybranym obszarze (analiza cyfrowa topograficznych danych archiwalnych i współczesnych).
  • Ocena zagrożenia erozją wodną (lub osuwiskami) z wykorzystaniem narzędzi GIS.
  • Rozpoznanie morfologii dna doliny rzecznej i ocena zagrożenia powodziowego na podstawie analizy geomorfologicznej (przy pomocy narzędzi GIS, interpretacji danych fotogrametrycznych i NMT).
  • Cyfrowa mapa geomorfologiczna wybranego obszaru (fragment – opracowanie na podstawie dostępnych danych archiwalnych).

4. Dr hab. Elżbieta Rojan:

 • prace licencjackie (zagadnienia):
  • Katastrofalne procesy rzeźbotwórcze.
  • Procesy stokowe w górach.
  • Uwarunkowania współczesnych procesów morfogenetycznych (na wybranym obszarze).
  • Zmiany w rzeźbie wywołane gospodarczą działalnością człowieka, w tym turystyką, w górach.
 • prace magisterskie (zagadnienia):
  • Rzeźbotwórcza rola procesów ekstremalnych i ich związek ze zmianami klimatu i/lub działalnością człowieka.
  • Grawitacyjne ruchy masowe w obszarach górskich.
  • Zmiany w rzeźbie wiatrowałów.
  • Antropopresja na obszarach górskich.

5. Dr hab. Ewa Smolska, prof. ucz.:

 • prace licencjackie:
  • Cechy wąwozów i innych rozcięć na stokach wybranego obszaru.
  • Erozja gleby – przyczyny, występowanie i skutki (obszar do wyboru lub ogólnie wybrane uwarunkowania w Polsce i na świecie).
  • Typy koryt rzecznych na przykładzie wybranego regionu.
 • prace magisterskie:
  • Charakterystyka geomorfologiczna mokradel na wybranym terenie  i ich zmiany uwarunkowane antropogenicznie.
  • Holoceński rozwój zagłębienia bezodpływowego w wybranej okolicy (Polska NE).
  • Procesy korytowe wybranej rzeki jako skutek zmian klimatu lub antropopresji.
  • Procesy fluwialne ostatnich 150 lat na  przykładzie wybranej doliny rzecznej.
  • Ocena intensywności erozji gleby na wybranym stoku (np. ok. Murzynowa) metodą poletkową (lub sedymentologiczną, cezową, modelu RUSLE).

6. Dr hab. Irena Tsermegas:

 • prace licencjackie:
  • Wpływ budowy geologicznej na rzeźbę wybranego obszaru (ocena geomorfometryczna).
  • Ilościowa ocena rzeźby antropogenicznej wybranego obszaru.
  • Geozagrożenia w obszarach zurbanizowanych.
  • Geomorfologiczne przejawy procesów endogenicznych na wybranym obszarze.
 • prace magisterskie:
  • Potencjał geoturystyczny wybranego obszaru – ocena roli form naturalnych i antropogenicznych.
  • Mapa geomorfologiczna jako narzędzie do wykorzystania w planowaniu przestrzennym – potencjał i rzeczywistość. 
  • Procesy neotektoniczne na wybranym obszarze w Polsce – ocena na podstawie map morfotektonicznych.
  • Potencjał i wykorzystanie naturalnych elementów rzeźby terenu jako miejsc eksploatacji surowców na Ponidziu Pińczowskim.

7. Dr Urszula Zawadzka-Pawlewska:

 • prace licencjackie (zagadnienia):
  • Zmiany w rzeźbie wywołane działalnością Olędrów na przykładzie wybranej wsi olęderskiej.
  • Ocena algorytmów interpolacji danych wysokościowych na przykładzie wybranego obszaru.
  • Ocena wybranych algorytmów automatycznej identyfikacji form terenu.
  • Wykorzystanie modeli erozji w planowaniu przestrzennym.
  • Wpływ zmian klimatu/działalności człowieka na erozję na wybranym obszarze.

Zakład Geomorfologii prowadzi zajęcia na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) oraz w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, zarówno na studiach I stopnia (licencjackich), jak i II stopnia (magisterskich). Wśród nich znajdują się zajęcia obligatoryjne, fakultatywne (do wyboru), ogólnouniwersyteckie, a także zajęcia praktyczne realizowane w terenie. Są to m.in. takie przedmioty jak:

W naszym Zakładzie prowadzimy proseminarium i seminarium licencjackie (na kierunku gospodarka przestrzenna oraz w ramach ścieżki fizycznogeograficznej na kierunku geografia) i magisterskie (w ramach specjalności geoekologia i geomorfologia). Od początku istnienia Zakładu Geomorfologii powstało w nim ponad 100 prac licencjackich oraz blisko 300 prac magisterskich.

Skip to content